Wspomaganie procesu obserwacji i tworzenia rysunku brył przez dzieci w wieku 6-9 lat- wybrane problemy

Słowa kluczowe: dziecko, obserwacja, rysunek, tworzenie, bryła

Abstrakt

Z uwagi na znaczenie działań aktywizujących i kształcących zmysł obserwacji dla czynności uczenia się u dzieci, za cel badawczy o charakterze poznawczym przyjęto ustalenie istotności czynnika podkreślającego konstrukcję obserwowanych brył dla tworzonych przez dzieci ich graficznych schematów, w tym ukazywania trzeciego wymiaru. Przyjętym problemem reprezentującym ogólny aspekt obszaru badawczego stało się pytanie o znaczenie nowego czynnika, jakim jest linia wyróżniająca krawędzie brył, dla sposobu przedstawiania za pomocą rysunku obserwowanych przez dzieci brył geometrycznych. Założono, że dla przebiegu zachodzących zmian w rozwoju rysunków brył będzie można wyznaczyć charakterystyczne etapy-schematy oraz czynnik wzmacniający proces obserwacji konstrukcji brył. Analiza zebranych danych pozwoliła zauważyć, że wprowadzony czynnik ma istotne znaczenie dla poziomu umiejętności graficznego zapisu brył geometrycznych, co może przekładać się na kształcenie zmysłu przestrzennego u dzieci. W oparciu o prowadzoną analizę porównawczą prac plastycznych powstających w sytuacji rysowania bezpośrednio obserwowanych przez dzieci zróżnicowanych białych brył (w wersjach o krawędziach zaznaczonych czarną linią i bez niej), uzyskana wiedza może zostać wykorzystana w procesie projektowania zadań edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, dla których istotne jest doskonalenie percepcji wzrokowej obejmującej również trzeci wymiar rzeczywistości.

Bibliografia

Arnheim R. (1978). Sztuka i percepcja wzrokowa, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Caron-Pargue J. (1979). Etude sur les representations du cube chez des enfants de 3 á 11 ans, Paryż: V University.

Chmielnicka-Plaskota A. (2014). Rysunek dziecka. Badania porównawcze Polska–USA. Warszawa: Difin.

Józefowski E., J. Florczykiewicz (2015). Warsztat twórczy jako okazja rozwoju podmiotowego w przestrzeni sztuki, Wrocław: JAKS.

Limont W. (1996). Analiza wybranych mechanizmów wyobraźni twórczej. Badania eksperymentalne, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Łapot-Dzierwa K. (2018). Techniki plastyczne w pracy z dziećmi, Kraków: CEBP.

Nęcka E. (2005). Psychologia twórczości, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Piwowarska E. (2019). Poznawanie i rysowanie brył przez dzieci 3–9-letnich – ujęcie procesualne i edukacyjne, Częstochowa: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza.

Piwowarska E. (2021). Przygotowanie do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w kontekście uzdolnień i umiejętności graficznego ukazywania brył – wybrane zagadnienia, „Konteksty Pedagogiczne”, nr 2 (17), s. 147–158.

Słownik psychologiczny. (1985). red. W. Szewczuk, Warszawa: Wiedza Powszechna.

Słownik wyrazów obcych. (1980). red. J. Tokarski, Warszawa: PWN.

Spionek H. (1965). Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka, Warszawa: PWN.

Szempruch J. (2001). Nauczyciel w zmieniającej się szkole. Funkcjonowanie i rozwój zawodowy, Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.

Wojnar I. (1976). Teoria wychowania estetycznego, Warszawa: PWN.

Magnan A. i Juan de Mendoz J.-L. (1990). L’apprentissage de la Representation Graphique du Cube chez des Enfants de 6–7 ans, „L’annèe Psychologique”, t. 90, nr 3, s. 320–344, http://www.persee.fr/doc/psy_0003-5033_1990_num_90_3_29409 [dostęp: 2022.01.13]

Nicholls A. L., Kennedy J. M. (1992). Drawing Development: From Similarity of Features to Direction, „Child Development”, t. 63, nr 1, s. 227–241, https://www.jstor.org/stable/1130915 [dostęp: 14.01.2022].

Podstawa programowa. I etap edukacyjny: klasy I–III – edukacja wczesnoszkolna. (2017) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, D.U., poz. 356, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf [dostęp: 06.03.2022].

Opublikowane
2022-06-28
Jak cytować
Piwowarska, E. (2022). Wspomaganie procesu obserwacji i tworzenia rysunku brył przez dzieci w wieku 6-9 lat- wybrane problemy. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(2(65), 61-77. https://doi.org/10.35765/eetp.2022.1765.04