Zarządzanie czasem dziecka w wieku wczesnoszkolnym - w opinii rodziców

Słowa kluczowe: zarządzanie czasem, przedsiębiorczość, edukacja dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Abstrakt

Współczesne rozumienie zjawiska przedsiębiorczości, znacznie odbiegające od klasycznego ekonomicznego ujęcia, sprawia, że coraz częściej łączymy je z edukacją rozumianą jako proces samodoskonalenia trwający całe życie. Jednym ze sposobów kształtowania cech przedsiębiorczości jest uczenie się zarządzania czasem. Ta umiejętność w znacznym stopniu decyduje o zaradności życiowej i pozwala osiągać sukcesy. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sposobu organizacji różnorodnych aktywności dzieci w okresie edukacji wczesnoszkolnej w opinii rodziców i związanych z tym problemów. Badania zostały zrealizowane przy pomocy metody sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety online oraz wywiadów w formie rozmowy. Kształtowanie postaw życiowych dziecka w wieku wczesnoszkolnym jest nierozerwalnie związane z umiejętnością organizacji i planowania czasu. Stopień opanowania technik zarządzania czasem zarówno przez rodziców, jak i dzieci, jest zróżnicowany, co uwidoczniają badania. Postuluje się dalsze rozwijanie umiejętności w tym zakresie.

 

 

Bibliografia

Bieniok H. (2010). Zarządzanie czasem. Poradnik dla mało efektywnych, Warszawa: Difin.

Bieniok H. (2019). Podstawy przedsiębiorczości osobistej (zaradności życiowej) czyli jak osiągnąć sukces w życiu, Katowice: Wydawnictwo KOS.

Bieniok H. (2021). Zarządzanie samym sobą, czyli książka dla każdego, dowcipnie – kreatywnie – praktycznie, Katowice: Wydawnictwo KOS.

Bloomquist M. L. (2013). Skills training for struggling kids. New York: Guilford Press.

DiPipi C., Steere D. (2016). Teaching Time Management to Learners with Autism Spectrum Disorder. Shawnee, Kansas, USA: AAPC Publishing.

Fatih K., Erhan D., Ritter N. L. (2012). Test Review: Children's Organizational Skills Scales „Journal of Psychoeducational Assessment” 30, s. 205.

Gallagher R., Spira E.G., Rosenblatt J. L. (2018). The Organized Child: An Effective Program to Maximize Your Kid's Potential in School and in Life. New York, London: The Guildford Press.

Kilar W., Rachwał T. (2019). Przedsiębiorczość w edukacji przedszkolnej i szkole podstawowej w warunkach zmian podstawy programowej, [w:] Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych. T. Rachwał (red.), Warszawa, Wydawnictwo: FRSE, s. 125–130.

Kondracka-Szala M., Malinowska J. (2016). Studiowanie – czas na rozwijanie postawy przedsiębiorczej nauczycieli dziecka młodszego? Analiza porównawcza programów kształcenia w zakresie przedsiębiorczości na polskim i fińskim uniwersytecie, „e-mentor”, nr 3 (65), s. 9, DOI:10.15219/em65.1252 [dostęp: 13.01.2022].

Marshall M. (2019): Time Management Skills for Kids: Simple Strategies to Help Your Kids Win at Any Situation. Independently Published.

Oeszlaeger-Kosturek, B. (2017). Przedsiębiorczość – istota i sposoby kształtowania w procesie edukacji wczesnoszkolnej [w:] A. Murzyn, U. Szuścik (red.), Przedsiębiorczość jako wartość edukacji, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 154–166.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego: rozbudzanie ducha przedsiębiorczości poprzez edukację i kształcenie” COM(2006) 33 wersja ostateczna (2006/C 309/23). Dz. Urz. UE 16.12.2006

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Dz. U. 2017, poz. 356. Załącznik nr. 2.

Snowden S. (2020). ADHD Workbook for Kids: The Right Tips and Techniques for Organizing Solutions, Time Management and Learning Tools for Inattentive People. La Vergne, Tennessee, USA: Lightning Source Inc.

Wallace, Heather Sedges (2010). An Investigation of Time Management and Organization in Head Start Families. PhD diss., University of Tennessee. https://trace.tennessee.edu/utk_graddiss/756

Wennberg B. (2019). Keeping track of time Daily time management, participation, and time-related interventions for children, adolescents, and young adults with neurodevelopmental disorders. Linköping: University Medical Dissertation No. 1717.

Zalecenie Rady (Unii Europejskiej) z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. UE 2018/C 189/01., s. 11.

Opublikowane
2022-06-28
Jak cytować
Kantyka, S., & Kantyka-Dziwisz, K. (2022). Zarządzanie czasem dziecka w wieku wczesnoszkolnym - w opinii rodziców. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(2(65), 121-135. https://doi.org/10.35765/eetp.2022.1765.08