Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych w procesie edukacji formalnej i nieformalnej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, edukacja, kompetencje kluczowe, przedsiębiorczość w przedszkolu, edukacja wczesnoszkolna

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest wstępna ocena kształcenia kompetencji przedsiębiorczych wśród dzieci realizowanego w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej. Artykuł ma charakter teoretyczny i obejmuje analizę podstawowych dokumentów, które wpływają na funkcjonowanie edukacji formalnej oraz przegląd ofert związanych z rozwojem przedsiębiorczości dla najmłodszych na rynku edukacji nieformalnej. Na podstawie Zalecenia Rady UE zaprezentowano definicję przedsiębiorczości postrzeganej jako zestaw kompetencji, która stanowiła punkt wyjścia do oceny praktyk edukacyjnych. Podjęte rozważania wskazują na obecność różnych form kształcenia kompetencji przedsiębiorczych na polskim rynku edukacyjnym dla dzieci, których jakość zależy od wiedzy i postaw samych nauczycieli i szkoleniowców, a także od właściwego postrzegania przedsiębiorczości w szerokim wymiarze niebiznesowym.

Bibliografia

Brzezińska A., Schmidt J. (2008). Przedsiębiorczość jako warunek udanego startu w dorosłość, [w:] Przedsiębiorczość w edukacji, A. Andrzejczak (red.), Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, s. 21–32.

Borowiec-Gabryś M., Kilar W., Rachwał T. (2018). Przedsiębiorczość jako kompetencja przyszłości, [w:] Kompetencje przyszłości, S. M. Kwiatkowski (red.), Seria Naukowa, t.3. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, s. 75–78.

Drucker P. F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa: PWE, s. 34–36.

Janas M. (2020). Postawy wobec przedsiębiorczości uczniów w młodszym wieku szkolnym, „Przedsiębiorczość – Edukacja” nr 16(2), s. 48–60. DOI: https://doi.org/10.24917/20833296.162.4 (dostęp: 20.01.2022).

Kondracka-Szala M. (2015). Przedsiębiorczość i edukacja ku przedsiębiorczości z perspektywy nauczycielek przedszkola oraz studentek pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, „E-Mentor” nr 5(62), s. 4–15. DOI: 10.15219/em62.1212 (dostęp: 20.01.2022).

Rachwał T. (2006). Kształtowanie postaw przedsiębiorczości w edukacji szkolnej, [w:] Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, B. Muchacka (red.), Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 431.

Rachwał T. (2019). Przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa w systemie edukacji, [w:] Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych, T. Rachwał (red.), Seria Naukowa, t.5. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, s. 19.

Rachwał T., Kilar W., Kawecki Z., Wróbel P. (2018). Edukacja w zakresie przedsiębiorczości w wychowaniu przedszkolnym, szkole podstawowej i szkołach średnich w świetle nowej podstawy programowej, „Przedsiębiorczość – Edukacja” nr 14, s. 395–397. DOI: https://doi.org/10.24917/20833296.14.28 (dostęp: 20.01.2022).

Wojnarowska M. (2016). Kompetencje kluczowe – przygotowanie do życia, „Trendy” nr 4, s. 9. file:///C:/Users/hp/AppData/Local/Temp/TRENDY%204_2016.pdf (dostęp: 20.01.2022)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz.U. 2017 poz. 356.

Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. UE 2018/C 189/01.

https://od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl/ [dostęp: 07.12.2021].

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/program/przedsiebiorczosc-jak-zrealizowac-pomysl [dostęp: 07.12.2021].

https://creativeclub.com.pl/oferta/mali-przedsiebiorcy/ [dostęp: 20.01.2022].

https://www.akademiarp.pl/warsztaty/ [dostęp: 07.12.2021].

https://www.frd.org.pl/programy/przedsiebiorcze-dzieci/ [dostęp: 07.12.2021].

https://www.smartclub.com.pl/ [dostęp: 20.01.2022].

https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/poz-8_Raport-z-badania-GEM-2021-JM-WCAG.pd [dostęp: 20.01.2022].

Opublikowane
2022-06-28
Jak cytować
Kanik, A. (2022). Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych w procesie edukacji formalnej i nieformalnej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(2(65), 107-135. https://doi.org/10.35765/eetp.2022.1765.07