Kształcenie nauczycieli wczesnoszkolnych w zakresie muzycznym w obliczu przemian edukacyjnych

Słowa kluczowe: edukacja muzyczna, audiacja, pomiar i wartościowanie, samokształcenie

Abstrakt

W badaniach pedagogicznych odwołujemy się do konkretnych teorii, które wyjaśniają sens sformułowanych problemów oraz hipotez, uzasadniają dobór metod, technik i narzędzi badawczych do określonego przedmiotu badań. Problematyka artykułu dotyczy procesu uczenia się muzyki poprzez audiację, który ma formę badań akcji, koncepcyjnie rozumianych jako dociekania podejmowane przez praktyków nad ich własną edukacją w celu jej usprawnienia. Program studiów na kierunku pedagogika wczesnoszkolna z modułem muzycznym realizowany przez kilkanaście lat w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy umożliwiał podejmowanie w badaniach problemów traktowanych jako zastosowanie teorii uczenia się muzyki. W niniejszym tekście przedstawiono opinie studentów na temat włączenia do programu nauczania treści metodologicznych niezbędnych do prowadzenia badań w zakresie edukacji muzycznej. Rozważania dotyczyły audiacyjnego modelu edukacji, obejmującego proces rozwoju muzykalności człowieka od urodzenia do dorosłości. Zaprezentowane opinie świadczą o pozytywnym nastawieniu do badań z edukacji muzycznej i uświadamiają, że konieczna jest umiejętna analiza reguł, jakimi kierują się uczniowie, kiedy uczą się muzyki.

Bibliografia

Conway C. (red.). (2014). The Oxford Handbook of Qualitative Research in American Music Education, New York: Oxford University Press.

Červinková H. (2012). Badania w działaniu i zaangażowana antropologia edukacyjna,

„Teraźniejszość -–Człowiek – Edukacja. Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej”, nr 1 (57), s. 7–18.

Bonna B. (2018). Audiacyjny model wczesnej edukacji muzycznej, [w:] E. Frołowicz, A. Kozłowska-Lewna (red.), Aspekty muzyki, Gdańsk: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki.

Brożek B. (2016). Myślenie. Podręcznik użytkownika, Kraków: Copernicus Center Press.

Brzeziński J. (2010). Metodologia badań psychologicznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Damasio A.R., Tranel D., Damasio H. (1991). Somatic Markers and the Guidance of Behaviour: Theory and Preliminary Testing, [w:] H.S. Levin, H.M,. Eisenberg, A.L., Benton (red.), Frontal Lobe Function and Dysfunction, New York: Oxford University Press, s. 217–229.

Davidson D. (1973–1974). The Very Idea of Conceptual Scheme, “Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association”, Vol. 47, s. 5–20. DOI: 10.2307/3129898

Deceity J., Jeannerod M. (1995). Imagery and Its Neurological Substrate, „Revue Neurologiqe”, 151 (8–9), s. 474–479.

Gallese V., Lakoff G. (2005). The Brain’s Concepts: The Role of the Sensory-motor System

in Conceptual Knowledge, „Cognitive Neuropsychology”, 22(3), s. 455–479.

Gnitecki J. (2008). Eksplikacja pojęcia „przedmiot badań pedagogicznych”, [w:] K. Rubacha (red.), Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki, Kraków: Impuls, s. 13-46.

Gordon E.E. (1999). Sekwencje uczenia się muzyki. Umiejętności, zawartość i motywy, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.

Health R. (2006). Ukryta moc reklamy, Sopot: GWP.

Jankowski K. (2016). Ewolucja pojęcia paradygmatu w „Strukturze rewolucji naukowych” Thomasa S. Kuhna, „Σοφια”, 16, s. 211–227. DOI: 10.15584/sofia.2016.16.13.

Jodkowski K. (1984). Teza o niewspółmierności w ujęciu Kuhna i Feyerabenda, „RRR” 1,

Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Jodkowski K. (1990). Wspólnoty uczonych, paradygmaty i rewolucje naukowe, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Kitcher P. (1978), Theories, Theorists and Theoretical Change, “The Philosophical Review”, Vol. 87, s. 519–547, DOI: 10.2307/2184458.

Koertge N. (2006). Expanding Philosophy of Science into the Moral Domain: Response to Brown and Kourany, “Philosophy of Science”, 75(5), 779–785. DOI: 10.1086/59523.

Kołodziejski M. (2011). Koncepcja Edwina E. Gordona w powszechnej edukacji muzycznej, Płock: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Kourany J. A. (2006). Philosophy of Science: A Subject with a Great Future, “Philosophy of Science”, 75(5), s. 767–778. DOI: 10.1086/594522

Kubinowski D. (2019). Metodologia badań pedagogicznych między normatywnością a opisowością, [w:] J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, S. Pasikowski (red.), Krytyka metodologiczna w praktyce tworzenia wiedzy, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. DOI: 10.18778/8142-715-9.04

Kuhn T. S. (2003). Droga po strukturze. Eseje filozoficzne z lat 1970-1993 i wywiad-rzeka z autorem słynnej „Struktury rewolucji naukowej, Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Lerner J.S., Li Y., Valdesolo P., Kassam K. (2015). Emotion and Decision Making, „Annual Review of Psychology”, 66, s. 799–823.

Loughran J. (2005). Researching Teaching about Teaching: Self-Study of Teacher Education Practices, “Studying Teacher Education”, Vol. 1, s. 5–16. DOI: 10.1080/17425960500039777

Lytle S.L., Cochran-Smith M. (1992). Teacher Research as a Way of Knowing, “Harvard Educational Review”, 62(4), s. 447–474.

Masterman M. (1970). The Nature of a Paradigm, [w:] I. Lakatos, A. Musgrave (red.), Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge: Cambridge University Press, s. 59–90; polski przekład: Ku pocieszeniu specjalisty, [w:] P.K. Feyerabend (1979). Jak być dobrym empirystą, tłum. K. Zamiara, Warszawa: PWN.

McNiff J. & Whitehead J. (2005). Action Research for Teachers: A practical guide. London: David Fulton Publishers.

Middlewood D., Coleman M., Lumby J. (2008). Practitioner Research in Education: Making a Difference, London: SAGE. DOI: http:dx.doi.org/10.4135/9781446219430

Petty G. (2010). Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców, tłum. J. Bartosik, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Putnam H. (1981). Reason, Truth, and History, Cambridge: Cambridge University Press.

Rideout R., Feldman A. (2002). Research in music student teaching, [w:] R. Colwell, C. Richardson (red.), The New Handbook of Research on Music Teaching and Learning , New York: Oxford University Press.

Rubacha K. (2004). Budowanie teorii pedagogicznych, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1 , Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 59–68.

Somekh B. (2006). Action Research: A Methodology for Change and Development, Maidenhead: Open University Press.

Śleziński K. (2018). Uwagi o niewspółmierności w badaniach pedagogicznych, „Przegląd Badań Pedagogicznych”, nr 26(1/2018), s. 159–172. DOI: 10.12775/PBE.2018.009

Śliwerski B. (2011). Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Thiessen D.L., Barrett J.R. (2002). Reform-Minded Music Teachers: A More Comprehensive Image of Teaching for Music Teacher Education, R. Colwell, C. Richardson (red.), The New Handbook of Research on Music Teaching and Learning , New York: Oxford University Press, s. 759–785.

Tomasello M. (2002). Kulturowe źródła ludzkiego poznania, tłum. J. Rączaszek, Warszawa: PIW.

Trzos P.A. (2018). Umiejętności audiacyjne uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Verrastro R., Leglar M. (1992). Music teacher education, [w:] R. Colwell (red.), Handbook of Research on Music Teaching and Learning , New York: Schirmer Books, s. 676–696.

Wideen M., Mayer-Smith J., Moon B. (1998). A Critical Analysis of the Research on Learning to Teach: Making the Case for an Ecological Perspective on Inquiry, “Review of Educational Research”, 68 (2), s. 130–178. DOI: 10.2307/1170752

Wong E. D. (1995). Challenges Confronting the Researcher/Teacher: Conflicts of Purpose and Conduct, “Educational Researcher”, Vol. 24, No 3, s. 22–28. DOI: 10.2307/1176021.

Zwolińska E.A. (2012). Pomiar i wartościowanie w muzyce, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Zwolińska E.A. (2012). Kształcenie nauczycieli według teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Zwolińska E.A. (2019). Doświadczanie audiacji, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Opublikowane
2022-09-30
Jak cytować
Zwolińska, E. A. (2022). Kształcenie nauczycieli wczesnoszkolnych w zakresie muzycznym w obliczu przemian edukacyjnych . Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(3(66), 119-136. https://doi.org/10.35765/eetp.2022.1766.08