Innowacyjność w edukacji przedszkolnej w świetle obwiązujących regulacji prawnych

Słowa kluczowe: innowacyjność, innowacja pedagogiczna, innowacje w edukacji przedszkolnej, wychowanie przedszkolne, innowacyjne działania, program

Abstrakt

Wprowadzanie usprawnień i ulepszeń mających na celu poprawę jakości pracy placówki jest niezwykle ważnym i nieustannie aktualnym wyzwaniem jakie stawia współczesna edukacja przed placówkami wychowania przedszkolnego. Innowacyjność pedagogiczna realizowana zarówno przez nauczycieli edukacji przedszkolnej, jak i dyrekcję tych placówek wpisuje się obecnie w społeczne oczekiwania oraz wychodzi naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom dzieci w wieku przedszkolnym.

Celem artykułu jest podjęcie teoretycznych rozważań i przedstawienie definicyjnej różnicy między program a innowacją, powołując się na regulacje prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem etapu edukacji przedszkolnej. Ponadto przywołano pojęcia innowacyjności w aspekcie edukacyjnym, ujmowane przez różnych autorów w publikacjach pedagogicznych oraz poddano analizie najważniejsze regulacje zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Nakreślono obowiązujące regulacje prawne zawarte w prawie oświatowym, dotyczące innowacyjności i możliwości podejmowania innowacyjnych działań przez nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem grupy zawodowej nauczycieli edukacji przedszkolnej. Wskazano, że celowość, planowość i nowatorstwo to jedne z ważniejszych kryteriów, które należy uwzględnić podczas innowacyjnych rozwiązań. Podsumowanie stanowi terminologiczne określenie zasadności wyboru programu lub innowacji do realizacji przez nauczycieli edukacji przedszkolnej.

 

Bibliografia

Bender, D. (2016). Innowacje pedagogiczne — ważny element w rozwoju edukacji. „Hejnał Oświatowy”, 4(152)15, s. 5-7.

Dudel, B., Kowalczuk-Walędziak, M., Łogwiniuk, K. M., Szorc, K., Wróblewska, U. (2014). Innowacje w teorii i praktyce edukacyjnej na przykładzie województwa podlaskiego. Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych. http://pedagogika.uwb.edu.pl/files/file/PDF/PUBLIKACJE/Innowacje.pdf

Ekiert-Grabowska, D. (1989). Nowatorstwo pedagogiczne nauczycieli. Teoria, praktyka, perspektywy. Uniwersytet Śląski.

Kupisiewicz, C. (2000). Dydaktyka ogólna. Oficyna Wydawnicza Graf Punkt.

Leszcz-Krysiak, A. (2017). Gotowość przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do wdrażania innowacji pedagogicznych w świetle badań własnych. „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna”, 5(10/1), s. 145-155.

Palka, S. (1999). Pedagogika w stanie tworzenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pietrasiński, Z. (1971). Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Półturzycki, J. (2002). Dydaktyka dla nauczycieli. Novum.

Przyborowska, B. (2013). Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki, Dz. U. 2002, nr 56 poz. 506. (2002). (Polska). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20020560506/O/D20020506.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz. U. 2017, poz. 356. (2017). (Polska).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf

Rusakowska, D. (1986). Nauczyciel i innowacje pedagogiczne. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.

Smak, E. (1997). Z zagadnień innowatyki pedagogicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, [t.j.:] Dz. U. 2022, poz. 2230. (2022). (Polska). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/U/D19910425Lj.pdf

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. 2021, poz. 1082. (2021). (Polska).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001082/U/D20211082Lj.pdf

Opublikowane
2023-03-20
Jak cytować
Kożuch, I. (2023). Innowacyjność w edukacji przedszkolnej w świetle obwiązujących regulacji prawnych. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 18(1(68), 53-63. https://doi.org/10.35765/eetp.2023.1868.04