Model SAMR w kreowaniu cyfrowego środowiska uczenia się języka obcego przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Słowa kluczowe: dziedzieci w wieku wczesnoszkolnym, uczenie się języka obcego, edukacja zdalna, edukacja hybrydowa, model SAMR, narzędzia cyfrowe

Abstrakt

Jedno z podstawowych zadań szkoły na poziomie edukacji elementarnej, związane z przygotowaniem dobrych podstaw alfabetyzacji w zakresie nabywania przez dzieci języka obcego, wymaga od nauczycieli wspierania rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka poprzez świadome wykorzystywanie dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka w tym okresie życia metod i narzędzi wywodzących się z informatyki. Celem podjętych badań było wykorzystanie założeń modelu SAMR we wspieraniu dzieci z klas 2 szkoły podstawowej w nauce języka obcego w sytuacji edukacji zdalnej oraz hybrydowej. W badaniach action research, opierając się na modelu SAMR Rubena R. Puentedury (2013), wykorzystano narzędzia cyfrowe, które pozwoliły angażować dzieci w działania wykorzystujące różne formy cyfrowych opowieści. Badania wskazują na optymalizację uczenia się badanych dzieci w formie hybrydowej – wykorzystanie tu narzędzi cyfrowych dało lepsze rezultaty niż w uczeniu się wyłącznie zdalnym. Wnioski wynikające z badań prowadzonych w niewielkiej grupie dzieci (trudno tym samym je uogólniać) posłużą jako inspiracja do nakreślenia dalszych perspektyw badawczych w analizowanym zakresie, w tym do skonstruowania modelu badań eksperymentalnych.

Bibliografia

Coyle, D. (2005). CLIL: Planning tools for teachers. University of Nottingham.

Gałan, B. i Półtorak, E. (2019). Nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych: oczekiwania, wyzwania, perspektywy. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Hamilton, E.R., Rosenberg, J.M. i Akcaoglu M. (2016). The substitution augmentation modification redefinition (SAMR) model: A critical review and suggestions for its use. TechTrends: Linking Research and Practice to Improve Learning, 60, 433–441. https://doi.org/10.1007/s11528-016-0091-y

Hobbs, R. (2010). Digital and media literacy: A plan of action. The Aspen Institute.

Jaskulska, S., Jankowiak, B., Sikorska, J., Klichowski, M. i Krauze-Sikorska, H. (2021). Proces uczenia się przed, w trakcie i po pandemii COVID-19. Badanie VULCAN. Wydawnictwo Naukowe UAM.

McCrindle, M. i Fell, A. (2021). Generation Alpha: Understanding our children and helping them thrive. Hachette Australia.

Miranda, H. i Russell, M. (2011). Predictors of teacher-directed student use of technology in elementary classrooms: A multilevel SEM approach using data from the USEIT study. Journal of Research on Technology in Education, 43(4), 301–323.

Nauwerck, P. (2005). Zweisprachigkeit im Kindergarten. Konzepte und Bedingungen für das Gelingen. Fillibach.

Puentedura, R.R. (2006, 26 listopada). Transformation, technology, and education in the state of Maine. Ruben R. Puentedura’s Weblog. http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/2006_11.html

Puentedura, R.R. (2013, 29 maja). SAMR: Moving from enhancement to transformation. Ruben R. Puentedura’s Weblog. http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/000095.html

Rahiem, M.D.H. (2021). Storytelling in early childhood education: Time to go digital. International Journal of Child Care and Education Policy, 15(4), 1–20. https://doi.org/10.1186/s40723-021-00081-x

Rostkowska, M. (2019). Model SAMR a TIK. Nauczyciel buduje kompetencje swoje i swoich uczniów. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny Meritum, 1(52), 95–101.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia

ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej

szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz. U. 2017, poz. 356. (2017).

(Polska). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf

Rück, H. (1990). Früher Fremdsprachenunterricht: Warum? Wie? Durch wen? Neusprachliche Mitteilungen, 4, 217–219.

Siemieniecka, D. (2021). Technologie w edukacji 4.0. Przegląd Badań Edukacyjnych, 34, 227–250. https://doi.org/10.12775/PBE.2021.027

Tomasello, M. (2006). Konstruktionsgrammatik und früher Erstspracherwerb. W: L. Hoffmann (red.), Sprachwissenschaft: Ein Reader (s. 825–845). De Gruyter.

Yang, Ch. (2013). Ontogeny and phylogeny of language. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(16), 6324–6327. https://doi.org/10.1073/pnas.1216803110

Yuan, R., Liao, W., Wang, Z., Kong, J. i Zhang, Y. (2022). How do English-as-a-foreign-language (EFL) teachers perceive and engage with critical thinking: A systematic review from 2010 to 2020. Thinking Skills and Creativity, 43, 101002. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2022.101002

Opublikowane
2023-06-30
Jak cytować
Sikorska, J. (2023). Model SAMR w kreowaniu cyfrowego środowiska uczenia się języka obcego przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 18(2(69), 43-54. https://doi.org/10.35765/eetp.2023.1869.04