Nauczyciel i wychowanie do wartości. Idee księdza Karola Mazurkiewicza

Słowa kluczowe: Karol Mazurkiewicz, idee, wychowanie, wartości, nauczyciel, pedeutologia

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie poglądów ks. Mazurkiewicza dotyczących nauczyciela i wychowania do wartości. Podstawą analiz i interpretacji stały się jego publikacje pedagogiczne. W artykule na tle skrótowo przedstawionego rysu biografii naukowej omawianego autora zaprezentowano wypracowane przez duchownego idee pedeutologiczne. Ks. Mazurkiewicz wychowawcę porównywał do kapłana i duszpasterza. Wywód prowadzi do wniosku, że idee odnoszące się do cech osobowości i zadań nauczyciela zostały wyprowadzone z koncepcji wychowania. Wychowanie pojmował jako tworzenie człowieka zgodnie z takimi wartościami jak: dobro, prawda i piękno. Idee te nie straciły na ważności i dzisiaj.

Bibliografia

Pamiętnik piątego Zjazdu w Łodzi 3 IV–5 IV 1929 (1930). Kielce: Związek Zakładów Teologicznych w Polsce pod wezwaniem św. Jana Kantego (s. 237-249).

Pamiętnik szóstego Zjazdu w Poznaniu 8 IV–10 IV 1931 (1932). Kielce: Związek Zakładów Teologicznych w Polsce pod wezwaniem św. Jana Kantego (s. 355).

Pamiętnik siódmego Zjazdu w Wilnie 19 IV–20 IV 1933 (1934). Wilno: Związek Zakładów Teologicznych w Polsce pod wezwaniem św. Jana Kantego (s. 372, 374 i 285–286).

Pamiętnik ósmego Zjazdu w Częstochowie 15–17 IV 1936, (1937). Kraków: Związek Zakładów Teologicznych w Polsce pod wezwaniem św. Jana Kantego (s. 253–288).

Mazurkiewicz K. (1921). Początki Akademii Lubrańskiego w Poznaniu (1519–1535): przyczynek do dziejów rozwoju nauk humanistycznych w Polsce, Poznań: nakładem autora (rozprawa doktorska).

Mazurkiewicz K. (1925). Benedykt Herbest – pedagog – organizator szkoły polskiej XV wieku, kaznodzieja – misjonarz doby reformacji, Poznań: Fiszer i Majewski – Księgarnia Uniwersytecka.

Mazurkiewicz K. (1930a). Program i metoda nauczania pedagogii, w: Pamiętnik piątego Zjazdu w Łodzi 3 IV–5 IV 1929, Kielce: Związek Zakładów Teologicznych w Polsce pod wezwaniem św. Jana Kantego”, s. 237–249.

Mazurkiewicz K. (1930b). Przygotowanie pedagogiczno-dydaktyczne profesorów teologii, [w:] Pamiętnik piątego Zjazdu w Łodzi 3 IV–5 IV 1929. Kielce: Związek Zakładów Teologicznych w Polsce pod wezwaniem św. Jana Kantego, s. 57–64.

Mazurkiewicz K. (1931). Znaczenie ideałów w samowychowaniu, „Szkoła”.

Mazurkiewicz K. (1933). Czego uczą kryzysy ubiegłych wieków”, Poznań: Naczelny Instytut Akcji Katolickiej.

Mazurkiewicz K. (1934). Duszpasterz wobec nauczycieli, Poznań: Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha i odb. „Wiadomości dla Duchowieństwa” 1933, nr 11–12.

Mazurkiewicz K. (1936). Wobec zagrożeń świata, Poznań: Naczelny Instytut Akcji Katolickiej.

Mazurkiewicz K. (1937a). Ideał duszpasterza młodzieży według wzoru św. Jana Bosko, Poznań: Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha i odb. „Duszpasterz” 1937, nr 6.

Mazurkiewicz K. (1937b). O hasło wychowawcze dzisiejszej doby, w: Pamiętnik ósmego Zjazdu w Częstochowie 15–17 IV 1936, Kraków: Związek Zakładów Teologicznych w Polsce pod wezwaniem św. Jana Kantego, s. 253–288.

Mazurkiewicz K. (1937c). Wychowanie w świetle prawdy chrześcijańskiej, Potulice: „Seminarium Zagraniczne”.

Mazurkiewicz K. (1938). Pedagogika i dydaktyka: wykłady ks. prof. Mazurkiewicza na Wyższym Kursie Pedagogicznym. Koło Naukowe. Towarzystwo Studentów Akademii Handlowej w Poznaniu, Poznań: nakładem autora.

Chmaj L. (1962). Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Gorzejowski K. (1936). Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie w Kcyni, [w:] T. Eustachiewicz (red.), Seminaria nauczycielskie Poznańskiego Okręgu Szkolnego, Poznań: nakł. Dyrekcyj Seminariów Nauczycielskich, s. 111–196.

Hellwig J. (1993). Ks. Karol Mazurkiewicz (1881–1942) jako teoretyk i historyk wychowania, „Kronika m. Poznania”, nr 1–2, s. 188–195.

Hellwig J. (2001). Dzieje historii wychowania w Polsce i jej twórcy, Poznań: Eruditus.

Kabacińska K. (2008). Mazurkiewicz Karol (1881–1942), [w:] A. Meissner i W. Szulakiewicz (red.), Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 561–565.

Siemianowski A. (1986). Człowiek i prawda, Poznań: „W drodze”.

Skoczylas K. (2017). Wkład „Ateneum Kapłańskiego” w polską dyskusję na temat wychowania do miłości w okresie międzywojennym, „Teologia i Człowiek”, nr 3, s. 172–175.

Skoczylas K. (2018). Związek Zakładów Teologicznych im. św. Jana Kantego w Polsce, „Studia Włocławskie”, t. 20, s. 25–42.

Skoczylas K. (2019). Problematyka pedagogiczna elementem doskonalenia wykładowców teologii w Polsce w latach 1918–1939. „Collectanea Theologica”, nr 1, s. 115–138.

Stróżewski W. (1992). W kręgu wartości, Kraków: Wydawnictwo Znak.

Szczepaniak J. (1997). Troska Kościoła o nauczanie i wychowanie religijne w Polsce w latach 1918-1927, Kraków: Wydawnictwo WAM.

Szczepaniak J. (1999). Kształcenie i formacja katechetów Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce w latach 1918–1939, Kraków–Czulice: Parafia Rzymskokatolicka świętego Mikołaja.

Szpet J. (2003). Mazurkiewicz Karol (1881–1942), w: Słownik katechetyków polskich XX wieku, R. Czekalski (red.), Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Szulakiewicz W. (2000). Historia oświaty i wychowania w Polsce 1918–1939. Studium historiograficzne, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Wierzbicki M. (2011). Nauczyciel w szkole salezjańskiej, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Wolniewicz B. (1993). Filozofia i wartości. Rozprawy i wypowiedzi, Warszawa: Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Opublikowane
2022-12-15
Jak cytować
Szulakiewicz, W. (2022). Nauczyciel i wychowanie do wartości. Idee księdza Karola Mazurkiewicza. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(4(67), 53-65. https://doi.org/10.35765/eetp.2022.1767.04