„Doniesienie z pola walki” – doświadczenia z diagnozowania gotowości szkolnej dzieci

Magdalena Christ

Abstrakt


Artykuł koncentruje się na niezwykle aktualnym zagadnieniu diagnozy gotowości szkolnej dzieci. Osiągnięcie dojrzałości szkolnej przez najmłodszych jest procesem bardzo złożonym. Jeżeli pojawiają się przesłanki, że dziecko nie jest jeszcze przygotowane do rozpoczęcia swojej kariery szkolnej, należy przeprowadzić ocenę jego mocnych i słabszych stron we wszystkich możliwych obszarach. Na tej podstawie można podjąć działania umożliwiające dziecku wyrównanie braków i rozważyć odroczenie od realizacji obowiązku szkolnego. Tekst powstał z wewnętrznej potrzeby podzielenia się doświadczeniami i refleksjami własnymi autorki na wskazany temat. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne przeżyły w drugim półroczu roku szkolnego 2013/2014 prawdziwe oblężenie rodziców pragnących zbadać swoje dziecko, które zgodnie z obowiązującym prawem powinno od września 2014 r. pójść do szkoły. W większości byli to opiekunowie sześciolatków urodzonych w pierwszej połowie 2008 r. W wielu przypadkach obawy rodziców okazały się uzasadnione. Jednak zdarzało się również, że spotkanie z pedagogiem i psychologiem pozwalało na upewnienie się, że przedszkolak jest przygotowany na nowe wyzwania. Tekst prezentuje wyniki badań własnych dotyczących diagnozy gotowości szkolnej dzieci. Ukazuje obszary, w których diagnozowane dzieci wykazywały trudności. Brano pod uwagę wiedzę i umiejętności z zakresu dużej i małej motoryki (w tym grafomotoryki), pracy analizatora wzrokowego i słuchowego, mowy, a także z obszaru matematyki. Uwzględniono również sferę umiejętności społeczno-emocjonalnych. Ważny punkt stanowiła ocena lateralizacji. Wyniki badań własnych ukazały wiele obszarów, w których część dzieci nie osiągnęła jeszcze pełnej gotowości szkolnej. Celem artykułu jest podkreślenie, jak wielka odpowiedzialność za los dziecka spoczywa na barkach diagnostów.

Słowa kluczowe


diagnoza; gotowość szkolna; wychowanie przedszkolne; edukacja wczesnoszkolna; sześciolatek w szkole; poradnia psychologiczno- pedagogiczna; badanie pedagogiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzezińska A., Gotowość dziecka w wieku przedszkolnym do czytania i pisania, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1987.

Brzezińska A., Misja edukacji elementarnej, „Edukacja i Dialog”, (1998)2.

Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.

Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”, Warszawa 2006.

Michalak R., Misiorna E., Konteksty gotowości szkolnej 1. Badanie gotowości szkolnej sześciolatków, Centrum Metodycznej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2006.

Piotrowska A., Dzieci u progu szkoły. Osiągnięcia rozwojowe sześciolatka, [w:] Diagnoza przedszkolna i wspomaganie dzieci w osiąganiu gotowości do nauki w szkole, red. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa, www.ore.edu.pl (dostęp: 21.07.2014).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

Sawa B., Jeżeli dziecko źle czyta i pisze, WSiP, Warszawa 1999.

Suchecka J., Rodzice sześciolatków szturmują poradnie. Dowodzą, że ich dzieci nie są gotowe na szkołę, www.wyborcza.pl/1,75478,15786118, rodzice_szesciolatkow_szturmuja_poradnie_Dowodza_.html#TRrelSST (dostęp: 26.07.2014).

Suchecka J., Sześciolatki szkoły się nie boją. Obniżenie wieku szkolnego nie okazało się porażką, www.wyborcza.pl/1,75478,16375982,Szesciolatki_szkoly_sie_nie_boja__Obnizenie_wieku.html?LinkArea=MT (dostęp: 26.07.2014).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 poz. 1265).

Wilgocka-Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, „ŻAK”, Warszawa 2003.
DOI: https://doi.org/10.14632/eetp_33.5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787