„Bo jakie początki, takie będzie wszystko” – wybrane obszary diagnozy dziecka sześcioletniego

Bogumiła Bobik

Abstrakt


Artykuł dotyczy trudności edukacyjnych dzieci sześcioletnich. Opisano w nim cechy psychofizyczne dziecka sześcioletniego oraz wskaźniki dojrzałości szkolnej jako podstawę do odróżnienia rozwoju prawidłowego i odbiegającego od normy rozwojowej. Wyjaśniono współczesne rozumienie pojęcia specjalne potrzeby edukacyjne. Omówiono najczęstsze przyczyny trudności edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym obejmujące zaburzenia percepcji słuchowej, zaburzenia percepcji wzrokowej oraz zaburzenia sprawności motorycznej i lateralizacji.

Słowa kluczowe


cechy psychofizyczne dziecka; dojrzałość szkolna; specjalne potrzeby edukacyjne; percepcja słuchowa; percepcja wzrokowa; sprawność motoryczna; lateralizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Zysk i Sk-a, Poznań 2004.

Bilecka A., Konarska U., Mytych E., Zaburzenia percepcji słuchowej, [w:] Terapia pedagogiczna, red. E.M. Skorek, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2005.

Bogdanowicz M., Leworęczność u dzieci, WSiP, Warszawa 1989.

Bogdanowicz M., Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1985.

Brejnak W., Zabłocki J., Dysleksja w teorii i praktyce, Wydawnictwo Warszawskiego Oddziału PTD, Warszawa 1989.

Brich A., Psychologia rozwojowa w zarysie: od niemowlęctwa do dojrzałości, PWN, Warszawa 2005.

Brzezińska A.I., Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, GWP, Gdańsk 2005.

Chojak M., Gotowość czy dojrzałość szkolna? Kilka praktycznych i teoretycznych uwag, „Wychowanie w Przedszkolu”, 677(2009)8.

Frostig M., Horne D., Wzory i obrazki. Program rozwijający percepcję wzrokową, Wydawnictwo PZN, Warszawa 1994.

Głodkowska J., Model kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – różnice nie mogą dzielić, [w:] Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe MEN, część I, Wydawnictwo MEN, Warszawa 2010.

Harwas-Napierała B., Trempała J., Psychologia rozwojowa człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, tom II, PWN, Warszawa 2005.

Kaiser-Grodecka I., Dysfunkcja narządów ruchu, [w:] Psychologia defektologiczna, red. A. Wyszyńska, PWN, Warszawa 1987.

Kamińska K., Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1999.

Łuria A., Zaburzenia wyższych czynności korowych wskutek ogniskowych uszkodzeń mózgu, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1967.

Kephart N., Dziecko opóźnione w nauce szkolnej, PWN, Warszawa 1970.

Musielak B., Pamięć potrzebna od zaraz, „Wychowanie w Przedszkolu”, 673(2009)5.

Piotrowska A., O rozwoju sześciolatka, „Wychowanie w Przedszkolu”, 652(2007)6.

Skibińska H., Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1996.

Spionek H., Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych, PZWS, Warszawa 1970.

Spionek H., Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka, PWN, Warszawa 1985.

Szychowiak B., Wychowanie dzieci niepełnosprawnych ruchowo, [w:] Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, red. I. Obuchowska, WSiP, Warszawa 1995.

Wilgocka-Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.

Włodarski Z., Niektóre zaburzenia rozwoju ruchu, [w:] Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, red. M. Żebrowska, PWN, Warszawa 1986.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787