Wprowadzenie

Słowa kluczowe: wartość

Abstrakt

Tematem przewodnim ostatniego w tym roku numeru EETP uczyniliśmy war-tości w wychowaniu. Wychowanie jest procesem społecznym, w którym zawiera się odniesienie zarówno do filozoficznych koncepcji człowieka jako wychowanka i jako wychowawcy, jak i  do teorii wartości, które w  sposób istotny współtworzą proces wychowania i w rozlicznych swych postaciach są w nim stale obecne (Cichoń 1996: 113). Fakt ten sprawia, że nie jest możliwe prowadzenie procesu wychowania bez uwzględnienia problematyki wartości

Bibliografia

Cichoń W. (1996). Wartości, człowiek, wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno- -wychowawczej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Królikiewicz R. (2019). Wprowadzanie w świat wartości w czasach chaosu aksjonormatywnego, „Studia Paedagogica Ignatiana”, 21(4), s. 67–79.
Mariański J. (2007). Między rajem a apokalipsą. O potrzebie wychowania ku wartościom uniwersalnym, [w:] M. Czerepaniak-Walczak, M. Dudzikowa (red.), Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie. Tom 2, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Olbrycht K. (2012). Wychowanie do wartości – w centrum aksjologicznych dylematów współczesnej edukacji, „Paedagogia Christiana”, nr 1, s. 89–104.
Rutkowiak J. (2010). Nauczyciel w dramacie wartości wychowawczych. Problem na pograniczu pedeutologii i ekonomii, [w:] E. Potulicka, J. Rutkowiak, Neoliberalne uwikłania edukacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Świtała I. M. (2019). Wychowanie do wartości w zmieniającym się świecie, „Studia Edukacyjne”, nr 52, s. 159–172.
Tischner J., Kłoczowski J.A. (2001). Wobec wartości, Poznań: Wyd. W Drodze. Zalewska-Bujak M. (2018). Wychowanie „do wartości” a współczesna rzeczywistość cywilizacyjna, „Cieszyński Almanach Pedagogiczny”, Iss. 5, s. 54–64.
Opublikowane
2022-12-15
Jak cytować
Królikowska, A. (2022). Wprowadzenie. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(4(67), 5-7. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/2701