Obrazem – o dźwięku. Książki obrazkowe dla dzieci kształtujące aktywną postawę wobec audiosfery

Słowa kluczowe: książka obrazkowa, literatura dla dzieci, audiosfera, ekologia akustyczna, dźwięk w edukacji

Abstrakt

Artykuł zawiera analizę wybranych książek obrazkowych dla dzieci odnoszących się do zagadnienia dźwięku i audiosfery, dokonaną w celu stwierdzenia możliwości ich zastosowania w edukacji z zakresu ekologii akustycznej. Edukacja ta, zgodnie z założeniami sformułowanymi w latach 60. XX w. przez Raymonda Murraya Schafera, powinna rozwijać wrażliwość na dźwięki, świadomość złożoności audiosfery i odpowiedzialności za nią. Zastosowano metodę analizy treści w ramach badań jakościowych, w badaniu materiałów wizualnych odnosząc się do obszarów dotyczących obiektu i odbiorczości. Stwierdzono, że książki obrazkowe sugestywnie przedstawiają zagadnienia związane z dźwiękiem bez korzystania z nagrań czy zapisu nutowego. Rozbudzają wyobraźnię i pobudzają kreatywność. Dźwięki wyobrażone czy tworzone przez dzieci w czasie lektury stają się trzecim, obok obrazu i słowa, medium tworzącym książkę. Niewerbalność obrazu zbliża go do świata dźwięków i sprzyja edukacji estetycznej, ujawniając potencjał książek obrazkowych do przekraczania granic dziedzin sztuki. Analizowane publikacje dają wiele możliwości interakcji między dzieckiem a dorosłym, wspierającym proces lektury, i sprzyjają rozbudzaniu wrażliwości na audiosferę także u dorosłego. Obecność takiej tematyki wpisuje się w istotną tendencję traktowania małego czytelnika jako zdolnego do refleksji na tematy o globalnym znaczeniu.

Biogram autora

Magdalena Karolina Sasin, Uniwersytet Łódzki

Adiunkt Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, członek Zakładu Teorii Wychowania Estetycznego w Katedrze Edukacji Artystycznej. Pracownik naukowo-dydaktyczny UŁ od 2002 r. Członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Rozprawa doktorska pod tytułem „Funkcje mediów regionalnych w kształtowaniu zainteresowań kulturalnych młodzieży licealnej na przykładzie aglomeracji łódzkiej”, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosławy Zalewskiej-Pawlak, obroniona w kwietniu 2010 r. na Uniwersytecie Łódzkim. Książka przygotowana na bazie pracy doktorskiej wydana w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego w 2013 r. pt. „Media regionalne a zainteresowania kulturalne młodzieży. Studium pedagogiczne”. Autorka (wraz z A. Pikałą) książki „Arteterapia. Scenariusze zajęć” wydanej w 2016 r. w wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego. Kilkadziesiąt artykułów naukowych w czasopismach naukowych w językach polskim i angielskim („Kultura i Wychowanie”, „Studia Pedagogiczne”, „Pedagogika Szkoły Wyższej” i in.) oraz publikacjach wieloautorskich Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Muzycznej w Łodzi i in. Recenzje artykułów w pedagogicznych czasopismach naukowych.

Zainteresowania naukowe obejmują: edukację estetyczną i artystyczną ze szczególnym uwzględnieniem edukacji muzycznej, edukację medialną, problematykę upowszechniania sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w instytucjach pozaszkolnych, poprzez media oraz w sytuacjach nieformalnych (rodzina, przyjaźnie).

W zakresie działalności organizacyjnej i dydaktycznej między innymi: kierownik projektu dydaktycznego „Interwencje artystyczne. Samorozwój przez sztukę” (Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ); wielokrotne wykłady w krajach europejskich w ramach programu Erasmus+; prowadzenie zajęć w e-learningu.

W latach 2001–2006 stała recenzentka muzyczna łódzkiego wydania „Gazety Wyborczej”. Obecnie (od 2006 r.) stała współpraca z łódzkim magazynem kulturalnym „Kalejdoskop”, wcześniej także z innymi czasopismami o tematyce kulturalnej. Autorka kilkuset tekstów z zakresu publicystyki kulturalnej, głównie recenzji oraz wywiadów. Dwukrotna laureatka wyróżnienia „Złote Pióro” dla najlepszych łódzkich dziennikarzy piszących o tematyce kulturalnej. Pracownik Działu Rozwoju i Reklamy Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubisnteina (od 2006 r.). Wcześniej praca w kilku placówkach edukacyjnych i naukowo-edukacyjnych, m.in. w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia przy ul. Szpitalnej w Łodzi (obecnie im. Aleksandra Tansmana), Społecznej Szkole Muzycznej II stopnia przy Polskim Instytucie Muzycznym w Łodzi, Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Miejskim Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim.

Absolwentka Wydziału Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi (2001) oraz Podyplomowego Studium Komunikacji Społecznej i Mediów przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (2002).

 

Bibliografia

Baszewska, M. (2016). Picturebooki Iwony Chmielewskiej – w stronę poezji wizualnej. W: P. Sarna i M. Sęk-Iwanek (red.), Dyskursy widzialności. Słowa a obrazy (s. 64–82). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Bravi, S. (2012). Księga dźwięków. Wydawnictwo Dwie Siostry.

Brożek, D. (2023), Emancypacje słuchania. Ruch Muzyczny, 7-8, 8–11.

Cackowska, M. (2013). Ideologie dzieciństwa a/i tabu w książkach obrazkowych dla dzieci. Opuscula Sociologica, 3(5), 19–30.

Cackowska, M. (2017). Wprowadzenie. W: M. Cackowska, H. Dymel-Trzebiatowska i J. Szyłak (red.), Książka obrazkowa. Wprowadzenie (s. 11–48). Instytut Kultury Popularnej.

Centner-Guz, M. (2017). Wartości ilustracji w książce obrazkowej i ilustrowanej w perspektywie porządku jej udostępniania dzieciom. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 12(45), 69–87. https://doi.org/10.14632/eetp.2017.12.45.69

Chmielewska, I. (2018). Kołysanka na cztery. Wydawnictwo Wolno.

Cieślińska, I. (2015). Dźwięk. Wydawnictwo Hokus-Pokus.

Czerwińska-Rydel, A. i Ignerska, M. (2015). Wszystko gra. Wytwórnia, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

Dymiter, M. (2021). Przewodnik dla audio-kulturalnych. Wydawnictwo Adamada.

Kapelański, M. (1999). Koncepcja „pejzażu dźwiękowego” (soundscape) w pismach R. Murraya Schafera. [Praca magisterska]. Maszynopis w bibliotece Instytutu Muzykologii UW.

Kowalska-Zając, E. (2019). Zobaczyć muzykę. Notacja polskiej partytury współczesnej. Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Ludwiczak, J. (2019). Spotkania dziecka ze sztuką – wychowanie przez książkę obrazkową. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 38(4), 97–109. http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2019.38.4.97-109

Łobocki, M. (2000). Metody i techniki badań pedagogicznych. Impuls.

Męczkowska-Christiansen, A. (2010). Dyskursy dzieciństwa a polityka. Pomiędzy wykluczeniem a obywatelskim uczestnictwem. Problemy Wczesnej Edukacji, 6(12), 25–38.

Misiak, T. (2010). Audiosfera w kulturze współczesnej. Próba przybliżenia pojęcia. Przegląd Kulturoznawczy, 1(7), 62–74.

Nikolajeva, M. i Scott, C. (2006). How picturebooks work. Routledge.

Rose, G. (2010). Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością (E. Klekot, tłum.). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sasin, M. (2019). Ekologia akustyczna – nieobecny dyskurs w pedagogice. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 22(1), 31–48.

Sasin, M. (2022). Stosunek człowieka do doznań słuchowych a świadomość własnego ciała i cielesności. Perspektywa ekologii akustycznej. Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 14(1), 58–72.

Sasin, M. (2023). Human well-being in the context of rapid changes to the sound environment during the COVID-19 pandemic. Horyzonty Wychowania, 22(62), 141–151.

Schafer, R.M. (1967). Ear cleaning. Notes for an experimental music course. Clark & Cruickshank.

Schafer, R.M. (1982). Muzyka środowiska (D. Gwizdalanka, tłum.). Res Facta. Teksty o Muzyce Współczesnej, 9, s. 289-315.

Schafer, R.M. (1995). Poznaj dźwięk. 100 ćwiczeń w słuchaniu i tworzeniu dźwięków (R. Augustyn, tłum). Wydawnictwo Muzyczne Brevis.

Szpunar, M. (2020). Ekologia pejzażu dźwiękowego. Avant, 11(3). https://doi.org/10.26913/avant.2020.03.33

Śniecikowska, B. (2022). Książka obrazkowa: próba porządkowania doświadczeń (czyli o genologii, słowografii i intymistyce logowizualnej). Teksty Drugie, 1, 47–67. https://doi.org/10.18318/td.2022.1.4

Tullet, H. (2017). OCH! Książka pełna dźwięków (M. Tychmanowicz, tłum.). Babaryba

Wiercińska, J. (1986). Sztuka i książka. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Wiśniewska-Kin, M. i Ignerska M. (2020). Zamieniam się w słuch, czyli opowieści dźwiękiem malowane. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Wiśniewska-Kin, M. (2023). Skuteczne zdziwienie. Wyzwalamy myślenie – strategia nauki czytania przez zdziwienie. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 18(68), 79–90. https://doi.org/10.35765/eetp.2023.1868.06

Opublikowane
2023-12-27
Jak cytować
Sasin, M. K. (2023). Obrazem – o dźwięku. Książki obrazkowe dla dzieci kształtujące aktywną postawę wobec audiosfery. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 18(4 (71), 145-159. https://doi.org/10.35765/eetp.2023.1871.11