Wychowanie "dzieci trudnych" w koncepcji Jana Kuchty

Słowa kluczowe: Jan Kuchta, wychowanie, dzieci trudne, dzieci zuchwałe, dziecko-włóczęga, nauczyciel, szkoła, rodzina

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie poglądów Jana Kuchty – pedagoga okresu międzywojennego – na temat wychowania dzieci trudnych: zuchwałych i włóczęgów. Zaprezentowane treści wpisują się w obszar badawczy historii wychowania, a także pedeutologii historycznej. Przeprowadzona analiza i interpretacja publikacji pedagogicznych Kuchty została przeprowadzona z pomocą metodologii badań historyczno-pedagogicznych. W artykule, oprócz zarysu biografii naukowej Kuchty, zaprezentowano sposób rozumienia przez niego pojęcia „dzieci trudne”, a także charakterystykę dzieci zuchwałych oraz dzieci włóczęgów. Opisywany autor dużą wagę przywiązywał do analizy zachowań dzieci zuchwałych, tworząc na jej podstawie propozycje oddziaływań wychowawczych na terenie szkoły. Z kolei w przypadku dzieci włóczęgów istotne dla Kuchty było poznanie przyczyn włóczęgostwa. Dopiero na tej podstawie proponował określone działania o charakterze wychowawczym, o których skuteczności miało decydować przede wszystkim podmiotowe traktowanie dzieci przez wychowawców i nauczycieli oraz tworzenie życzliwej atmosfery wychowawczej. Postulowanym efektem końcowym wychowywania dzieci trudnych miało być przywrócenie ich do życia w społeczeństwie oraz przygotowanie do kierowania się w postępowaniu wartościami ogólnoludzkimi, narodowymi, państwowymi i religijnymi.

Bibliografia

Baumgarten, F. (1937). Kłamstwo dzieci i młodzieży (na podstawie ankiety w szkołach łódzkich). Nasza Księgarnia.

Blaustein, L., (1936). Lenistwo u dzieci i młodzieży. Księgarnia „Książka” A. Mazzucato.

Chmaj, L. (1963). Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Kabzińska, Ł. (2002). Dziecko jako przedmiot poszukiwań badawczych w myśli pedagogicznej przełomu XIX/XX wieku. W: K. Jakubiak i W. Jamrożek (red.), Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. T. 2: Dzieje nowożytne (s. 21–51). Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej.

Kostkiewicz, J. (2013). Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918–1939. Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kowolik, P. (2013). Dziecko trudne. Nauczyciel i Szkoła, 54, 93–99.

Kuchta, J. (1929). Zabawy krakowskich „dzieci włóczęgów” w porze zimowej. Chowanna, 1, 195–207.

Kuchta, J. (1930). Dążenia do kompensacji u dziecka włóczęgi a postawa wychowawcza, Chowanna, 2, 69–90.

Kuchta, J. (1933). Dziecko włóczęga. Wyd. M. Arcta.

Kuchta, J. (1936a). Dziecko trudne do wychowania. Część szczegółowa: Typy. Księgarnia „Książka” A. Mazzucato.

Kuchta, J. (1936b). Dziecko włóczęga. Z cyklu: Dzieci trudne do wychowania, Księgarnia Tow. Szkoły Ludowej we Lwowie.

Kuchta, J. (1937). Dzieci trudne do wychowania w świetle badań psychologii głębi (K.G. Jung – K. Baudoin). Nowa Druk. Lwowska.

Kulczycki, A. (1937). Uczeń kłamca. Księgarnia R. Schweitzera.

Librachowa, M. (1922). Niektóre typy dzieci trudnych, Praca Szkolna, 3, 39-42.

Możdżeń, S.I. (2001). Inspiracje katolickiej myśli wychowawczej w Polsce do połowy XX wieku. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.

Okoń, W. (2007). Nowy słownik pedagogiczny. Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Smolińska-Theiss, B. (2003). Dzieciństwo. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (t. 1, s. 868–872). Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Smolińska-Theiss, B. i Theiss, W. (2003). Stulecie dziecka: między mitem a zniewoleniem. W: J. Wilk (red.), Stulecie dziecka. Blaski i cienie (s. 87–97). Katedra Pedagogiki Rodziny KUL.

Smolińska-Theiss, B. (2010). Rozwój badań nad dzieciństwem – przełomy i przejścia. Chowanna, 1, 13–26.

Smolińska-Theiss, B. (2012). Dziecko w szkole – szkoła w służbie dziecku. Przegląd Pedagogiczny, 1, 11–24.

Sterling, W. (1903). Dziecko nerwowe. Wyd. M. Arcta.

Śniehota, F. (1931). Charakter i typy jedynaków. Stowarzyszenie Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych.

Wincławski, W. (2004). Kuchta Jan Andrzej (1900–?). W: W. Wincławski, Słownik biograficzny socjologii polskiej, T. 2: I–M. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Wnęk, J. (2011). Działalność naukowa Jana Kuchty. Biuletyn Historii Wychowania, 27, 157–171.

Wnęk, J. (2012). Dziecko w polskiej literaturze naukowej 1918–1939. ASPRA-JR.

Wołoszyn, S. (1998). Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym. Strzelec.

Opublikowane
2023-12-27
Jak cytować
Grudziński, A. (2023). Wychowanie "dzieci trudnych" w koncepcji Jana Kuchty. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 18(4 (71), 163-174. https://doi.org/10.35765/eetp.2023.1871.12