Rodzicielskie fora internetowe, jako przestrzeń do dyskusji o rozwoju mowy dziecka

Słowa kluczowe: fora rodzicielskie, kultura pedagogiczma, rozwój mowy dzieck, logopedia, grupy dyskusyjne

Abstrakt

Rodzice, jako pierwsi wychowawcy i nauczyciele dziecka są zobowiązani do zagłębiania się w podstawy teorii i praktyki pedagogicznej, do której należy również prawidłowy rozwój mowy dziecka.  Współcześnie ze względu na postępującą cyfryzację świata, internat stanowi jedno z popularniejszych źródeł porozumiewania się i zdobywania wiedzy. Takim szczególnym miejscem dla rodziców stają się rodzicielskie fora internetowe, które stanowią prężnie działającą przestrzeń do dyskusji między rodzicami, przekazującymi sobie informacje o własnych doświadczeniach rodzicielskich, w tym treściom z zakresu logopedii. W artykule zostaną przedstawione badania dotyczące analizy rodzicielskich for internetowych z zakresie dyskusji o rozwoju mowy dziecka. Obszar ten tak bogaty w informacje badawcze, stał się podstawą do poznania sposobów komunikowania się rodziców, przekazywania informacji, zadawania pytań i udzielania odpowiedzi, ich korzystny bądź niekorzystny wpływ na rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej, jak również poznać kulturę wypowiedzi i przestrzegania zasad netykiety użytkowników korzystających z rodzicielskich forów internetowych. Zgromadzony materiał badawczy, dotyczący dyskusji opierających się na wiedzy logopedycznej na rodzicielskich forach internetowych przedstawiony został w formie cytowanych rzeczywistych wypowiedzi użytkowników, nie poddanych żadnej obróbce stylistycznej i językowej.

Bibliografia

Bereźnicka, M. (2012). Współczesna rodzina a zagrożenia w sieci. W: K. Białobrzeska, C. Kurkowski (red.). Zagrożone człowieczeństwo. T. 1: Zagrożenia w obszarze rodziny, dzieciństwa i okresu dorastania (s. 123–140). Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Bereźnicka, M. (2016). Fora internetowe jako źródło informacji pedagogicznej współczesnych rodziców. W: H. Batorowska i Z. Kwiasowski (red.), Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka (t. 2, s. 274–284). Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. https://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/1159.

Błasiak, A. (2010). Funkcje rodziny w zmieniającej się rzeczywistości. W: A. Błasiak i E. Dybowska (red.). Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny (s. 73–103).

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM.

Frączek, Z. (2013). Kultura pedagogiczna rodziców w perspektywie analiz teoretycznych i w badaniach empirycznych. Pedagogika Rodziny, 3(1), 187–199.

Grunt-Mejer, K. (2017). Światopogląd a błąd konfirmacji – problem nauk społecznych. Filozofia Nauki, 25(2), 103–119.

Łobocki, M. (2000). Metody i techniki badań pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Naruszewicz-Duchlińska, A. (2014). Nowe media a nowe gatunki – wstępna charakterystyka genologiczna internetowego forum dyskusyjnego. Postscriptum Polonistyczne, 2(14), 27–38.

Olszański, L. (2006). Dziennikarstwo internetowe. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Pilch, T. i Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Szewczyk, A. (2011). Popularność form komunikacji internetowej w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 27, 159–179.

Śnieżyński, M. (2019). Wiedza rodziców o wychowaniu swoich dzieci. Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie.

Tadeusiewicz, R. (1999). Smog informacyjny. Prace Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych, 2, 97–107.

Opublikowane
2024-06-27
Jak cytować
Miśkowiec, E., & Michalik, G. (2024). Rodzicielskie fora internetowe, jako przestrzeń do dyskusji o rozwoju mowy dziecka. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 19(2 (73), 91-103. https://doi.org/10.35765/eetp.2024.1973.07