Kultura pedagogiczna rodziców jako czynnik sprzyjający kształtowaniu i wzmacnianiu rezyliencji u dzieci

Słowa kluczowe: kultura, kultura pedagogiczna rodziców, rezyliencja, świadomość wychowawcza, wiedza pedagogiczna

Abstrakt

Przemiany społeczno-kulturowe z jednej strony stwarzają szanse rozwojowe, a z drugiej stanowią zagrożenie i wymuszają konieczność zmiany. Współczesny człowiek, aby nadążyć za tempem życia, musi reagować na zmiany, adaptować się do nich oraz aktywnie w nich uczestniczyć. Ważne staje się nabycie nowych umiejętności. Dlatego pojawiają się nowe oczekiwania i wymagania związane z wychowaniem rodzinnym najmłodszego pokolenia. W tej perspektywie ujawnia się zjawisko resilience/rezyliencji, które może być sposobem na dostosowanie się do zmiennych okoliczności oraz sprzyjać otwartości na modyfikację w warunkach pojawiających się barier i nieprzewidzianych wydarzeń życiowych. Kultura pedagogiczna rodziców jest zjawiskiem, które zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ w zależności od jej poziomu, może przyczyniać się do dobrostanu oraz sukcesu życiowego i edukacyjnego dziecka lub do jego niepowodzeń. Celem artykułu jest naukowa refleksja nad kulturą pedagogiczną rodziców w kontekście kształtowania rezyliencji u dzieci, która może być źródłem budowania i utrzymania ich psychicznej odporności i dobrostanu. Postawiono problem badawczy: w jaki sposób elementy strukturalne kultury pedagogicznej rodziców mogą przyczyniać się do kształtowania i wzmacniania rezyliencji dziecka? Dla realizacji postawionego celu zastosowano syntetyczno-analityczny przegląd literatury istotnej dla podejmowanej problematyki. Dokonane analizy odwołują się przede wszystkim do ujęcia kultury pedagogicznej rodziców przez Józefa Wilka oraz psychologicznych i pedagogicznych

Bibliografia

Bereźnicka, M. (2015). Kultura pedagogiczna rodziców w społeczeństwie informacyjnym. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Błasiak, A. i Dybowska, E. (2021). Wzmacnianie rezyliencji w rodzinie – współczesną potrzebą. Roczniki Pedagogiczne, 13(49), 59–72. https://doi.org/10.18290/rped21134.6

Cudak, H. (1997). Rola ośrodków nieszkolnych w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego.

Cudak, S. (2007). Świadomość wychowawcza rodziców. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (t. 6, s. 414). „Żak”.

Doniec, R. (2001). Rodzina wielkiego miasta. Przemiany społeczno-moralne w świadomości trzech pokoleń. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doniec, R. (2008). Kultura pedagogiczna rodziców w ponowoczesnej kulturze. W: B. Muchacka (red.), Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania (s. 207–220). Wydawnictwo Naukowe PAT.

Hejnicka-Bezwińska, T. (2008). Pedagogika ogólna. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Jundziłł, I. (1980). Rola zawodowa pedagoga szkolnego. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Junik, W. (2012). Teoretyczne i empiryczne podstawy wzmacniania rezyliencji (resilience) u dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Dziecko Krzywdzone, 11(3), 27–45.

Kawula, S. (1975). Świadomość wychowawcza rodziców. Stan aktualny, niektóre uwarunkowania i skutki oraz perspektywy. Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Kawula, S. (2007). Kultura pedagogiczna rodziców jako czynnik stymulacji rozwoju i wychowania najmłodszego pokolenia. W: S. Kawula, J. Brągiel i A.W. Janke (red.), Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki (s. 301–324). Wydawnictwo Adam Marszałek.

Konaszewski, K. (2020). Pedagogika wrażliwa na resilience. Studium teoretyczno-empiryczne. Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Maciaszkowa, J. (1980). O współżyciu w rodzinie. Osobowość a spostrzeganie. Nasza Księgarnia.

Opozda, D. (2012). Struktura i treść jednostkowej wiedzy o wychowaniu. Studium pedagogiczne wiedzy rodziców i jej korelatów. Towarzystwo Naukowe KUL. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Rutkowska, M. (2015). Rezyliencja jako interdyscyplinarna kategoria analityczna i jej zastosowanie w pedagogice. Studia i Badania Naukowe, 9(1), 29–46.

Smulczyk, M. (2016). Resilience a edukacja. Rola fenomenu skutecznej adaptacji w osiągnięciach szkolnych. Forum Oświatowe, 28(2), 203–222.

Suchodolski, B. (1990). Wychowanie mimo wszystko. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Świdrak, E. (2013). Świadomość wychowawcza we współczesnej rodzinie. Wydawnictwo KUL.

Wilk, J. (2021). Pedagogika rodziny. Wydawnictwo Narracje.

Opublikowane
2024-06-27
Jak cytować
Błasiak, A. (2024). Kultura pedagogiczna rodziców jako czynnik sprzyjający kształtowaniu i wzmacnianiu rezyliencji u dzieci . Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 19(2 (73), 79-90. https://doi.org/10.35765/eetp.2024.1973.06