„…i niech świat dla Ciebie zatańczy…” Wspieranie rozwoju ucznia poprzez stwarzanie mu drugiej szansy

Słowa kluczowe: uczeń, szkoła, druga szansa, prawo do błędu, czas, odpowiedzialność nauczyciela

Abstrakt

Autor prezentuje ideę drugiej szansy jako podstawowego wymiaru respektowania przez nauczyciela uczniowskiego prawa do błędu. Podkreśla znaczenie czasu niezbędnego dla realizacji drugiej szansy i wskazuje na jej metaforyczny charakter. Widzi w niej ideę, która powinna przenikać wszystkie szczeble edukacji. Po drugiej uczeń miałby otrzymywać trzecią, czwarta i kolejną szansę. Jest to uzasadnione sposobem rozumienia uczniowskiej porażki, która nie może być przez nauczyciela traktowana jako kres uczniowskich osiągnięć, lecz impuls do inicjowania działań wspierających. Wiąże się to z koniecznością przełamywania upowszechnionego w praktyce edukacyjnej wzorca kultury, którego cechą dominującą jest traktowanie czasu wykonywania zadań jako naczelnego kryterium oceny. Wzorzec ten ma swoje umocowanie w systemie testów szkolnych, które zdominowały proces ewaluacji osiągnięć szkolnych. Ten uczeń, który pracuje wolniej, uzyskuje gorsze oceny. W ocenie wielu nauczycieli wolniejsza praca to marnotrawienie jednej z najcenniejszych wartości, jaką stanowi czas. Dawanie uczniowi drugiej szansy jest więc dla Autora kwestią nie tyle metodyczną, ile przede wszystkim etyczną, związaną z odpowiedzialnością nauczyciela za efekty pracy jego podopiecznych.

Bibliografia

Bortnowski S., Spór ze szkołą, Wyd. Literackie, Kraków 1982.

Danilewska J., O wychowaniu na arenie szkolnego wieloboju. Pedagogiczna baśń o rywalizacji, Impuls, Kraków 2014.

Lamm Z., From the Absence of any Chance to Unlimited Opportunities: The Concept of

‘A Second Chance’ Viewed Ideologically, [w:] Second Chance in Education, red. D.E. Inbar, The Falmer Press, London 1990.

Polak K., Teorie indywidualne nauczycieli. Geneza – badania – kształtowanie, Wyd. UJ, Kraków 1999.

Opublikowane
2016-07-19
Jak cytować
Polak, K. (2016). „…i niech świat dla Ciebie zatańczy…” Wspieranie rozwoju ucznia poprzez stwarzanie mu drugiej szansy. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, 11(2(40), 85-96. https://doi.org/10.14632/eetp.2016.11.40.85