Wprowadzanie dziecka w świat współczesnych mediów jako element socjalizacji

Słowa kluczowe: socjalizacja, inkulturacja, media, edukacja medialna, kompetencje medialne

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie znaczenia edukacji medialnej w procesie przygotowania dziecka do funkcjonowania we współczesnej przestrzeni komunikacyjnej i informacyjnej społeczeństwa XXI wieku. Obecnie mass media stanowią jeden z integralnych elementów naszego codziennego otoczenia. Widać to wyraźnie na przykładzie rozwoju mediów cyfrowych, które na przestrzeni ostatnich dekad stały się nieodłączną częścią środowiska, w którym dorasta młody człowiek. W tym kontekście edukacja medialna, zarówno w aspekcie technologicznym, jak i kulturowym, to działanie edukacyjne, zmierzające do wyposażenia dzieci i młodzieży w kompetencje medialne. Dzięki nabytym umiejętnościom wśród dzieci wykształcają się postawy świadomego i krytycznego odbioru mediów, a także racjonalnego posługiwania się nimi jako narzędziami komunikowania się, uczenia i pracy. W artykule zostały wyodrębnione i omówione te obszary edukacji medialnej, które są powiązane z procesem socjalizacji dziecka i wprowadzaniem go w wirtualną przestrzeń społeczną. W ramach oddziaływań wychowawczych zachodzą procesy socjalizacji i inkulturacji, które przygotowują dzieci i młodzież do życia w świecie cyfrowym i ułatwiają im wejście w rzeczywistość społeczną zapośredniczoną przez media. Działania te budują odporność na występujące współcześnie zagrożenia i przez to, przynajmniej częściowo, zapewniają gwarancję bezpieczeństwa.

Bibliografia

Dobrołowicz J., Mediatyzacja współczesności a procesy socjalizacji i wychowania, „Paedagogia Christiana” 34(2014)2.

Drzewiecki P., Media aktywni. Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej? Program nauczania dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z opracowaniem metodycznym, Otwock – Warszawa 2010, ‹http://otworzksiazke.ceon.pl/books/28422/pages/51055› (dostęp: 13.09.2016).

Dylak S., Edukacja medialna w szkole. O mediach, przez media, dla mediów, [w:] Media a edukacja, red. W. Strykowski, Wydaw. eMPi2, Poznań 1997.

Encyklopedia PWN, ‹http://encyklopedia.pwn.pl› (dostęp: 13.09.2016).

Godzic W., Uczyć do mediów czy rozumieć media?, [w:] Pedagogika mediów. Materiały Konferencji Naukowej. Kielce, 14 kwietnia 2000 roku, red. J. Detka, Kielce 2000.

Kałuzińska E., Echa socjalizacji medialnej. Frazemy telepochodne w wypowiedziach dzieci, „Postscriptum Polonistyczne” 13(2014)1.

Kaniewska M., Strykowski W., Rola edukacji medialnej w społeczeństwie demokratycznym, „Edukacja Medialna” (2000)4.

Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych 2014, Fundacja Nowoczesna Polska, Narodowy Instytut Audiowizualny NInA, ‹http://katalog.edukacjamedialna.edu.pl› (dostęp: 13.09.2016).

Kozłowska A., Oddziaływanie mass mediów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006, ‹http://depot.ceon.pl/handle/123456789/1817› (dostęp: 13.09.2016).

Lepa A., Pedagogika mass mediów, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1998.

Muszyński D., Stunża G., Co to jest edukacja medialna?, ‹http://www.nina.gov.pl/baza-wiedzy/co-to-jest-edukacja-medialna/› (dostęp: 9.09.2016).

Ogonowska A., Współczesna edukacja medialna: teoria i rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013.

Pyżalski J., Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży, GWP, Sopot 2011.

Strykowski W., Media i edukacja medialna w tworzeniu współczesnego społeczeństwa, Media a edukacja, Wyd. eMPi, Poznań 2002.

Wnioski i rekomendacje po I Kongresie Edukacji Medialnej, 2014, ‹http://ptem.org.pl/wnioski-i-rekomendacje-po-i-kongresie-edukacji-medialnej/› (dostęp: 13.09.2016).

Opublikowane
2016-12-30
Jak cytować
Pulak, I., & Wieczorek-Tomaszewska, M. (2016). Wprowadzanie dziecka w świat współczesnych mediów jako element socjalizacji. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 11(4(42), 67-80. https://doi.org/10.14632/eetp.2016.11.42.67
Dział
Scientific articles