Budowanie partnerstwa w relacji rodzic – nauczyciel z odwołaniem do tradycyjnych i współczesnych form pracy

Słowa kluczowe: współpraca z rodzicami, formy współpracy, relacje nauczyciel – rodzic, partnerstwo szkoły i rodziny, podmiotowość

Abstrakt

Dla prawidłowego rozwoju dziecka kluczowe są dwa środowiska, w których przebiega proces wychowania i edukacji. Rodzina i szkoła powinny się wzajemnie uzupełniać i realizować założone wspólnie cele. Ich relacje dodatnio wpływają na wielostronny rozwój dziecka, osiąganie lepszych wyników w nauce oraz prawidłowe funkcjonowanie w relacjach społecznych. Dobra współpraca pomiędzy środowiskiem szkolnym i rodzinnym przyczynia się do zmniejszenia ryzyka powstania problemów wychowawczych, kreowania atmosfery wzajemnego zaufania i zrozumienia. Jest ona również korzystna dla osób dorosłych: nauczycieli i rodziców, którzy budując relacje partnerskie, stają się bardziej otwarci na siebie i potrzeby dziecka. W artykule autorki starają się udzielić odpowiedzi na pytanie, czym jest partnerstwo szkoły i rodziców oraz jakie czynniki wpływają na dobre relacje szkoła – dom. Omawiają również, jakie tradycyjne formy współpracy są wykorzystywane w praktyce edukacyjnej, wskazując ich pozytywne aspekty dla budowania przestrzeni spotkania. Wśród form współdziałania pomiędzy nauczycielami a rodzicami zostały uwzględnione także te, które bazują na współczesnych narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych. W tym zakresie zwrócono szczególną uwagę na wykorzystanie narzędzi internetowych. Na podstawie analizowanej literatury przedmiotu ukazano znaczenie współdziałania i potrzebę podjęcia szerokich działań w zakresie poprawy relacji pomiędzy nauczycielami a rodzicami. W tekście artykułu wskazano czynniki, które sprzyjają podniesieniu efektywności całego procesu edukacyjnego, ukazano, że są one korzystne dla wszystkich podmiotów biorących w nim udział.

Bibliografia

Arends R.I., Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 1995.

Banasiak M., Współpraca rodziców ze szkołą w kontekście reformy edukacji w Polsce, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.

Beresford E., Rola władz lokalnych we wspieraniu współpracy rodziców i szkoły, [in:] Ku partnerstwu szkoła – rodzice, ed. J. Kropiwnicki, Wyd. Nauczycielskie Sp. z.o.o, Jelenia Góra 1999.

Bobula S., Rodzice partnerami szkoły. Partnerstwo, czyli co?, ‹http://www.npseo.pl/data/various/files/bobula.pdf› (access: 15.11.2015).

Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, ed. T. Pilch, GWP, Warszawa 1999.

Gaweł-Luty E., Optymalizacja współdziałania nauczycieli klas początkowych z rodzicami uczniów, WSP w Słupsku, Słupsk 1992.

http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/08/zalacznik.pdf› (access: 15.11.2015).

Karwowska-Struczyk M., Rodzice w przedszkolu – balast czy koło ratunkowe?, [in:] Środowiskowe i językowe konteksty edukacji dziecka w rodzinie, przedszkolu i szkole, ed. E. Jaszczyszyn, J. Górnikiewicz, Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego (OMEP), Warszawa 2013.

Kołodziejczyk J., Partycypacja uczniów i rodziców w zarządzaniu szkołą, [in:] Ewaluacja w Nadzorze pedagogicznym. Refleksje, ed. G. Mazurkiewicz, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

Kołodziejczyk J., Cieślak H., Analiza wyników ewaluacji zewnętrznych w odniesieniu do wymagania „Rodzice są partnerami szkoły”, [in:] Ewaluacja w Nadzorze pedagogicznym. Refleksje, ed. G. Mazurkiewicz, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków 1975.

Kożuch B., O współdziałaniu. Dlaczego trzeba i warto współdziałać, ‹http://www.isp.uj.edu.pl/documents/2103800/58f23e0d-4f68-413f-b947-9f86f31691da› (access: 30.11.2015).

Łobocki M, ABC wychowania, Wyd. UMCS, Lublin 1999.

Łobocki M., W trosce o wychowanie w szkole, Impuls, Kraków 2007.

Łukasik J.M., Jagielski K., Solecki R., Nauczyciel. Wychowawca. Pedagog. Szkolne wyzwania, Jedność, Kielce 2013.

Mały słownik języka polskiego, ed. E. Sobol, PWN, Warszawa 1993.

Maszke A.W., Współpraca i partnerstwo rodziców i nauczycieli, [in:] Edukacja w dialogu i reformie, ed. A. Karpińska, Trans Humana, Białystok 2002.

Mendel M., Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2007.

Nowosad I., Szymański M., Nauczyciele i rodzice. W poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra – Kraków 2004.

Oelszlaeger-Kosturek B., Studia o aktywnym uczeniu się dzieci. Wybrane problemy edukacji wczesnoszkolnej. Materiały dla studentów i nauczycieli, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.

Okoń W., Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1987.

Okuniewska J., Zarządzanie awatorową klasą, Super Belfrzy, ‹http://www.superbelfrzy.edu.pl/pomyslodajnia/zarzadzanie-awatarowa-klasa/› (access: 27.11.2015).

Parlak M., Współpraca przedszkola z rodzicami i środowiskiem lokalnym, [in:] Wybrane zagadnienia z pedagogiki przedszkolnej, ed. E. Zyzik, Wyd. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, Kielce 2009.

Płocińska M., Rylke H., Czas współpracy i czas zmian, Warszawa 2002.

Przez współpracę do sukcesu, ed. A. Sobolewski, ZWP MPiPS, Warszawa 2007.

Segiet W., Rodzice – nauczyciele, Wyd. Książka i Wiedza, Poznań 1999.

Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego, ‹http://www.slownik-online.pl/kopalinski› (access: 30.11.2015).

Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych, ed. A. Markowski, R. Pawelec, Wilga, Warszawa 2001.

Zyzik E., Współpraca szkoły z rodzicami dzieci w młodszym wieku szkolnym, [in:] Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności, ed. I. Adamek, Z. Zbróg, Wyd. LIBRON, Kraków 2011.

Opublikowane
2016-07-19
Jak cytować
Pulak, I., Szczotka, M., & Szewczuk, K. (2016). Budowanie partnerstwa w relacji rodzic – nauczyciel z odwołaniem do tradycyjnych i współczesnych form pracy. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 11(2(40), 131-150. https://doi.org/10.14632/eetp.2016.11.40.131

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>