Education to culture and values in the context of regional education

  • Beata Akimjaková Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku Inštitút Juraja Páleša
Słowa kluczowe: upbringing, culture, value, region, nation, value system, fields of education

Abstrakt

The subjectof the paper is education to culture and values as the important part of school education. The development of pupils' relations to culture of their region and country, and the formation of their value system, is possible in several educational areas, especially regional education as the integrative part of ducational
process.

Bibliografia

Brezinka W., Profesiová morálka učiteľov. In: Korešpondenčný kurz: Základy etiky – 7. téma: Étos učiteľa. Banská Bystrica , Metodické centrum ,1997, s. 27–35.

Čellárová L., 2002. Postavenie regionálnej výchovy v edukačnom procese. In Regionálna výchova a škola. Banská Bystrica: PF UMB, 2002. s. 12–19.

Deklarácia NR SR o ochrane kultúrneho dedičstva, Z. z. SR č. 91/2001, čl. 1. Generálna konferencia UNESCO , Paríž 2003.

Krajčíriková Ľ., 2009. Ako chudoba a detská práca vo svete ovplyvňuje slovenskú migračnú politiku. In. Sociálne posolstvo Jána Pavla II. Pre dnešný svet II. Chudoba. Reflexie cez prizmu sociálnej náuky Cirkvi, spoločenských a ekonomických vied. Ružomberok 2009.

Krížová J., Krupová I., 2006. Vplyv osobnosti učiteľa na formovanie vzťahu študenta k prírodovedným predmetom. In Pedagogická orientace. Brno 2006, č. 2, s. 68–77.

Krupová I., 2009a. Rozvíjanie regionálneho povedomia žiakov 1. stupňa ZŠ so zameraním na využívanie tradičných ľudových remesiel. In Dimenzie a perspektívy rozvoja osobnosti jednotlivca v súčasnej škole II. Predškolská pedagogika. Elementárna pedagogika. Výchova a umenie. : Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Levoči. Ružomberok : PF KU, s. 277–283.

Krupová I., 2009b. Tradičné ľudové remeslá ako prostriedok rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov. In Odkaz kultúrneho dedičstva v primárnej edukácii. PF UMB Banská Bystrica, PF Hradec Králové, mesto Banská Bystrica 2009, s. 110–114,.

Kučerová S., Úvod do pedagogické antropologie a axiologie. Brno 1990.

Lorenzová J., 1999. Společnost – škola – učitel a hodnotové orientace současnosti (o zdrojích naší dnešní “krize” hodnot) In Filosofie-výchova-hodnoty. Sborník k významnému životnímu jubileu prof. Jaroslavy Peškové. 1. vyd. Praha 1999, s. 37–64.

Malý encyklopedický slovník A-Ž. 1972, Praha 1972.

Opatrenia na realizáciu ochrany kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, 2002.

Pupala B., Zápotočná O., Vzdelávanie ako formovanie kultúrnej gramotnosti. In Kolláriková Z., Pupala B., (eds.) Predškolská a elementárna pedagogika, Praha 2001.

Pyramída, encyklopedický časopis moderného človeka, vydanie VI, č. 6, Bratislava 1977, s. 2300–2301.

Revajová Ľ., 2005. Regionálna výchova a ľudová kultúra v slovenskom školstve. In Národná osveta. 2005, číslo 9, ročník X, s. 10–12.

Rosa V., Turek I., Zelina M., 2000. Milénium (Návrh koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike. In Slovenský učiteľ. Bratislava 2000.

Šarníková G., 2008. Faktory pôsobiace na utváranie hodnotového systému adolescentov. In: Pospíšil J.,

Roubalová, M. (eds.): Mládež a hodnoty 2007. Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. Olomouc 2008, s. 187–192.

Opublikowane
2017-03-06
Jak cytować
Akimjaková, B. (2017). Education to culture and values in the context of regional education. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, (15-16/1-2), 133-139. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/757