Scientific-technology literacy‘s development in primary education by traditional folk crafts

  • Ivana Krupová Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku Inštitút Juraja Páleša v Levoči
Słowa kluczowe: education, craft, literature, tradition, cognitive science, educational project, regional awareness

Abstrakt

The paper deals with the emphasize of need of scientific-technology literacy‘s development in primary education. The using of traditional folk crafts is considered as suitable medium. The author emphasizes the theory of cognitive conflict, and on the base of three steps a suggested educational project is described. The project focused on scientific-technology literacy‘s development and the regional consciousness development by using of traditional crafts technology in primary education.

Bibliografia

Akimjaková B., 2009. Resocializational Actuation in the Special Pedagogy from the Christian Point of View. In. Historical and Contemporary Context of Pedagogy and Rehabilitation: the Polish-Russian- Slovak collected scientific articles in three parts : Moscow-Lodz-Ruzomberok 2009. Editors Z. Domżal, S. Lipiński. Moscow 2009, s. 160–165.

Bertrand Y., 1998. Soudobé teorie vzdělávání. Praha 1998.

Čellárová, L. 2002. Postavenie regionálnej výchovy v edukačnom procese. In Regionálna výchova a škola. Banská Bystrica 2002, s. 12–19.

HELD Ľ., 2001. Príroda – deti – vedecké vzdelávanie. In Kolláriková Z., Pupala B., Predškolská a elementárna pedagogika. Praha 2001.

Korim V., Michal P., Michalová J., 1995. Vlastiveda s didaktikovu, Banská Bystrica 1995.

Korim V., 2002. Regionalistika, vlastivedné vzdelávanie a regionálna výchova. In Regionálna výchova a škola. Banská Bystrica 2002, s. 12–19.

Krajčíriková Ľ., 2009. Ako chudoba a detská práca vo svete ovplyvňuje slovenskú migračnú politiku. In Sociálne posolstvo Jána Pavla II. Pre dnešný svet II. Chudoba. Reflexie cez prizmu sociálnej náuky Cirkvi, spoločenských a ekonomických vied. Ružomberok 2009.

Krupová I., 2007. Regionálna výchova vo vidieckom prostredí so zameraním na tradičné ľudové remeslá. In Krížová J., Krupová I., Vybrané špecifiká regionálnej výchovy v okolí Banskej Bystrice. Banská Bystrica 2007. s. 63–114.

Larochelle M., Desautels J., 1992. Author de l`ideé de science. Québec : Les Presses de l`Université Laval. Bruxelles 1992.

Revajová Ľ., 2001. ZŠ s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy. Banská Bystrica 2001.

Revajová Ľ., 2005. Regionálna výchova a ľudová kultúra v slovenskom školstve. In Národná osveta. 2005, číslo 9, ročník X, s. 10–12.

Skalková J., 2000. Výchova a vzdělávání v kontextu soudobých globalizačních tendencí. In: Pedagogika, 50, 2000, č. 1, s. 13–22.

Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike. ISCED 1 – Primárne vzdelávanie. [online]. 30.06.2008. Dostupné na Internete: <http://www.minedu.sk/index.php?lang= sk&rootId=2319>

Teplanová K., Biznárová V., 1997. Prečo vedecko-technologická gramotnosť. In Prírodovedné vzdelávanie pre 21. storočie. Nitra: UKF, 1997.

Opublikowane
2017-03-06
Jak cytować
Krupová, I. (2017). Scientific-technology literacy‘s development in primary education by traditional folk crafts. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, (15-16/1-2), 140-148. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/758