W poszukiwaniu modelu edukacji matematycznej. W stronę pedagogiki Marii Montessori

Izabella - Kaiser

Abstrakt


Matematyka jest przedmiotem, który sprawia uczniom najwięcej problemów nieraz przez całe życie szkolne. Od lat obserwuje się na całym świecie niezadawalające wyniki nauczania tego przedmiotu, a brak lub zbyt niski poziom umiejętności matematycznych nie pozwala wielu uczniom sprostać rosnącym wymaganiom życiowym. Taka niepokojąca sytuacja implikuje podejmowanie ustawicznych prób modyfikacji i reformowania programów edukacji matematycznej zmierzających w kierunku większej ich skuteczności. W pracy podjęto problem trudności dzieci w uczeniu się matematyki. Zwrócono uwagę na rodzaje i skutki niepowodzeń w edukacji matematycznej. W kontekście tych zagadnień, jako alternatywę zakomenderowano edukację metodą M. Montessori. Omówiono główne założenia pedagogiki montessoriańskiej ze szczególnym uwzględnieniem materiału rozwojowego. Największą uwagę poświęcono materiałom sensorycznym i matematycznym, dokonując krótkiej ich charakterystyki oraz wskazując wysoką skuteczność edukacyjną. W celu przybliżenia specyfiki montessoriańskich form pracy ucznia przedstawiono trzystopniową lekcję nazw dotyczącą charakterystycznej dla metody Montessori pomocy rozwojowej, zwanej „złotym materiałem”. W zakończeniu wskazano efektywność dydaktyczną pedagogiki Montessori w obszarze edukacji matematycznej. Podkreślono, że uczniowie w placówkach montessoriańskich chętnie i samodzielnie pracują z materiałami matematycznymi. Doświadczają sukcesów, nabywają nowe umiejętności i przekonują się, że matematyka może być łatwa i przyjemna.


Słowa kluczowe


edukacja matematyczna; trudności w uczeniu się matematyki; pedagogika Marii Montessori; materiał rozwojowy; trójstopniowa lekcja nazw

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Albinoska A., Czekalska R., Gaj A., Lauba B., Matczak J., Piecusiak J., Sosnowska J., Odkryjmy Montessori raz jeszcze, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.

Andrzejewska J., Kompetencje poznawcze dzieci pięcioletnich, [w:] Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej, red. H. Sowińska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.

Bednarczuk B., Dziecko w klasie Montessori, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.

Darowna M., Pora czy nie pora na matematykę?, „Edukacja i Dialog” 2005, nr 9.

Epstein P., Odkryć każde z dzieci (Edukacja Montessori), „Bliżej Przedszkola” 2012, nr 6.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki?, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1989.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, WSiP, Warszawa 1992.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Główne grzechy przedszkolnej szkolnej edukacji matematycznej. Czyli o tym, co utrudnia dzieciom nabywanie wiadomości i umiejętności matematycznych, [w:] Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku edukacji szkolnej, red. E. Gruszczyk-Kolczyńska, Wydawnictwo Edukacja Polska Sp. z o.o, Warszawa 2009.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Wspomaganie dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania. Zakres potrzebny do kształtowania aspektu porządkowego pojęcia liczby naturalnej [w:] Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku edukacji szkolnej, red. E. Gruszczyk-Kolczyńska, Wydawnictwo Edukacja Polska Sp. z o. o, Warszawa 2009.

Guz S., Edukacja w systemie Montessori, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998.

Guz S., Metoda Montessori w przedszkolu i szkole. Kształcenie i osiągnięcia dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.

Guz S., Wyzwalanie aktywności poznawczej dzieci w edukacji Montessori [w:] Aktywność dzieci i młodzieży red. S. Guz, T. Sokołowska-Dzioba, A. Pielecki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2008.

Kalinowska A., Rozwijanie kompetencji myślenia matematycznego, „Edukacja i Dialog”, (2005) 9.

Kawczyńska E., Dla kogo trudna matematyka, „Życie Szkoły”, (2009)1.

Kurant M., Rozwiązywanie zadań tekstowych przez dzieci z dyskalkulią [w:] Psychologia trudności arytmetycznych dzieci. Doniesienia z badań red. U. Oszwa, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.

Lillard A., Montessori Education Provides Better Outcomes Than Traditional Methods, Study Finds Science, Journal Article 29 września 2006, https://news.virginia.edu/.../montessori-education-provides-better (dostęp 28.01.2018).

Montessori M., Odkrycie dziecka,tłum. A. Pluta, Wydawnictwo Palatum, Łódź 2014.

Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2017. Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego 2017, CKE, https://cke. https://cke.gov.pl/egzamin-gimnazjalny/wyniki/gov.pl/sprawdzian/wyniki/ (dostęp: 28.01. 2018) CKE.

Osiągnięcia uczniów kończących szkołę podstawową w roku 2016.Sprawozdanie ze sprawdzianu 2016, CKE, https://cke. https://cke.gov.pl/egzamin-gimnazjalny/wyniki/gov.pl/sprawdzian/wyniki/ (dostęp: 28.01.2018) CKE.

Oswald P., Schlutz-Benesch G., Grundgedanken der Montessori-Pädagogik, Herder-Freiburg-Basel – Wien 1990.

Oszwa U., Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problem diagnozy i terapii, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2008.

Oszwa U., Analiza wskaźników ryzyka rozwojowych trudności arytmetycznych, [w:] Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu. Wybrane zagadnienia, red. U. Oszwa, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.

Piaget J., Dokąd zmierza edukacja?, PWN, Warszawa 1977.

Piaget J., Nauczanie matematyki a rozwój dziecka, „Wiadomości Matematyczne” 1979, t. XXII, nr 1.

Skjöld Wennerström K., Bröderman Smeds M., Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.

Steenberg U., Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce, 2004.

Stein B., Teoria i praktyka pedagogiki Marii Montessori w szkole podstawowej, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2003.

Surma B., Gotowość szkolna do uczenia się matematyki dzieci sześcioletnich w przedszkolu Montessori – raport z badań, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2013, nr 28/2.

Surma B., Pedagogika Montessori – podstawy teoretyczne i twórcze inspiracje, Wydawnictwo Palatum, Łódź 2008.

Tuszyńska-Bogucka V., Nauczyciel w percepcji dzieci 6-letnich w przedszkolu masowym oraz placówce Montessori-analiza porównawcza, [w:]: Szkoła i nauczyciel w percepcji uczniów, red. Z.B. Gaś, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 1999.

Wood D., Jak dzieci uczą się i myślą. Społeczne konteksty rozwoju poznawczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Zajdel K., Tajemnice świata matematyki, „Edukacja i Dialog” 2005, 9.

Zarucka B., Trudności w uczeniu się matematyki u dzieci w ocenie nauczycieli, [w:] Psychologia trudności arytmetycznych dzieci. Doniesienia z badań, red. U. Oszwa, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.
DOI: https://doi.org/10.14632/eetp.2017.13.47.163

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787