Pawlak, Bożena, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Polska