Śpiew i piosenka a edukacja do starości w kształceniu zintegrowanym

Słowa kluczowe: edukacja muzyczna, walory zajęć muzycznych, śpiew i piosenka, edukacja wczesnoszkolna, edukacja do starości

Abstrakt

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na rolę i miejsce edukacji muzycznej w życiu i rozwoju uczniów klas I–III szkoły podstawowej. Autorka opisuje rozwój muzyczny dziecka w wieku wczesnoszkolnym, wymienia szereg funkcji wczesnej edukacji muzycznej oraz pięć form aktywności muzycznej, w których powinni regularnie uczestniczyć uczniowie. Ze względu na podjęty temat, autorka szczególnie zwraca uwagę na śpiewanie piosenek oraz związane z tym walory ogólnorozwojowe. Dalszą część artykułu stanowi refleksja na temat przemianach demograficznych i postępującego procesu starzenia się polskiego społeczeństwa. Odnosząc się do literatury przedmiotu, autorka zwraca uwagę na realizację w szkole ogólnokształcącej treści związanych z edukacją do starości. Podkreśla ona, że nauczyciele w szkole powinni na zajęciach stymulować prawidłowy, wszechstronny rozwój wychowanków, ukazywać pozytywne strony starzenia się i starości oraz kształtować postawy wobec seniorów. Jest to możliwe między innymi na zajęciach muzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem śpiewu i piosenek. Dowodem tego jest przedstawiona analiza wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego oraz występujących w nich treści związanych ze starością i osobami w podeszłym wieku.

Bibliografia

Bonna B. (2005). Rodzina i przedszkole w kształtowaniu umiejętności muzycznych dzieci. Zastosowanie koncepcji Edwina E. Gordona, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Danel-Bobrzyk D. (1999). Muzyka we wszechstronnym wychowaniu dziecka [w:] Muzyka w edukacji i wychowaniu, H. Danel-Bobrzyk (red.), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Dymon M. (2013). Wiedza i umiejętności warunkiem aktywności twórczej w edukacji muzycznej, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Gloton R., Clero C. (1976). Twórcza aktywność dziecka, Warszawa: WSiP.

Główny Urząd Statystyczny, dane z 2019 r., www.stat.gov.pl [data dostępu 03.01.2020].

Januszewska-Warych M., Grabowksa G. (2002). Edukacja muzyczna w zintegrowanym systemie pracy w klasach 1–3 szkoły podstawowej. (Poradnik metodyczny), Słupsk, Wyd. Uczelniane PAP.

Kamper-Kubańska M. (2006). Wychowanie przez sztukę, czyli pedagogiczne, psychologiczne i terapeutyczne aspekty muzyki, [w:] Dylematy edukacji artystycznej. Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka, W. Limont, K. Nielek-Zawadzka (red.), Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, s. 520-523.

Lipska E., Przychodzińska M. (1991). Muzyka w nauczaniu początkowym. Metodyka, Warszawa: WSiP.

Motyka W.( 2015). Muzykowanie w przedszkolu. teoria i metodyka, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Rudnik A. (2016). Dzieci i młodzież wobec ludzi starych i starości – perspektywa pedagogiczna [w:] Obiektywny i subiektywny wymiar starości. Tom 2, Refleksje nad starością, E. Dubas, E. Muszyński (red.) , Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 104-105.

Sacher W. A. (2012). Pedagogika muzyki. Teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia muzycznego, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Stypińska J. (2010). Dyskryminacja osób starszych w Polsce. „Niebieska Linia”, nr 2.

Suświłło M. (2001). Psychopedagogiczne uwarunkowania wczesnej edukacji muzycznej, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Trzcionka-Wieczorek A. (2014). Edukacja do aktywnej starości w treściach podręczników szkolnych, [w:] Człowiek w przestrzeni lokalnej – dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej osób starszych, A. Szczurek-Boruta, B. Chojnacka-Synaszko (red.), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek..

Trzcionka-Wieczorek A. ( 2017). Ćwiczenia śródlekcyjne przy muzyce jako ważny element w kształceniu zintegrowanym, „Nauczyciel i Szkoła” nr 4.

Watoła A. (2008). Muzyka w stymulowaniu rozwoju dziecka, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” nr 2.

Zych A.A. (2012). Profilaktyka gerontologiczna a normalne i optymalne starzenie się, [w:] Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość, A. A. Zych (red.), Łask: Wydawnictwo Over Group.

Opublikowane
2021-02-16
Jak cytować
Trzcionka-Wieczorek, A. M. (2021). Śpiew i piosenka a edukacja do starości w kształceniu zintegrowanym. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(1(59), 41-51. https://doi.org/10.35765/eetp.2021.1659.03