Pojęcie rodziny w twórczym procesie dziecięcej interpretacji świata

Słowa kluczowe: rozumienie pojęć, rodzina, aktywność twórcza, edukacja wczesnoszkolna

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań zrealizowanych zgodnie z założeniami konstruktywizmu i przeprowadzonych w roku szkolnym 2018/2019 w wybranych szkołach podstawowych. Celem badań było zdiagnozowanie sposobów rozumienia abstrakcyjnego pojęcia rodzina w grupie dzieci w młodszym wieku szkolnym, w środowisku wielkomiejskim (Łódź). Przyjęto tezę, iż skutecznym sposobem wydobywania znaczeń nadawanych przez dzieci jest wyzwalanie ich aktywności twórczej. Wykorzystano typowe dla psychodydaktyki twórczości techniki: asocjogramy, pytania i tworzenie analogii. Opracowaniu poddano materiał badawczy uzyskany w toku obserwacji oraz analizy wytworów twórczych dzieci. Wykorzystana strategia pozwoliła na zrekonstruowanie dziecięcego procesu rozumienia pojęcia rodzina oraz na ukazanie możliwości tkwiących w psychodydaktyce twórczości, pozwalających na uruchomienie dziecięcego interpretowania świata, wydobywanie osobistych, oryginalnych jego reprezentacji.

Bibliografia

Angrosino, M.V. (2007). Doing Ethnographic and Observational Research. London: Uwe Flick.

Denzin, N.K., Lincoln, Y.S. (eds.). (2005). The Sage Handbook of Qualitative Researc,. Los Angeles: Sage Publications.

Donaldson M. (1986). Myślenie dzieci, tłum. A. Hunca-Bednarska, E. M. Hunca, Warszawa: Wiedza Powszechna.

Ferrara M., Friant N. (2015). The Application of a Multi-Methodology Approach to a Corpus of Social Representations „Qual Quant”, VI,1 – 19; DOI 10.1007/s11135-015-0203-3.

Gołębniak B. D. (2013). Edukacyjne badania w działaniu – między akademicką legitymizacją a realizacyjnymi uproszczeniami, [w:] H. Červinková, B. D. Gołębniak (red.), Edukacyjne badania w działaniu, Warszawa: Scholar, s. 51-75.

Kamiński A. (1975). Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa: PWN.

Kawula J,. Brągiel A., Janke W. (1997). Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Klus-Stańska D. (2010). Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Kotlarska-Michalska A. (2015). Obrazy życia rodzinnego z perspektywy półwiecza badań nad rodziną polską, [w:] I. Taranowicz, S. Grotowska (red.), Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, s. 27-56.

Nęcka E. (2005). Psychologia twórczości, Sopot: GWP.

Okoń W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Reason P., Bradbury H. (eds.). (2008). The Sage Handbook of Action Research. Participative Inquiry and Practice, Los Angeles: Sage Publications.

Rembowski J. (1972). Więzi uczuciowe w rodzinie, Warszawa: PWN.

Rubacha K. (2008). Metodologia badań nad edukacją, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Schaffer H.R. (2006). Rozwój społeczny, tłum. M. Białecka-Pikul, K. Sikora, Kraków: Wydawnictwo UJ.

Szmidt K. (2005). Pedagogika twórczości, Sopot: GWP.

Tatarkiewicz W. (1975). Dzieje sześciu pojęć, Warszawa: PWN.

Tunnicliffe S.D. & Reiss M.J. (1999). Building a model of the environment: How do children see animals? „Journal of Biological Education” nr 33.

Urbaniak-Zając, D., Piekarski J. (red.). (2001). Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Studia i materiały. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Ziemska M. (1979). Rodzina a osobowość, Warszawa: Wiedza Powszechna.

Weizenbaum J. (2008). Moglibyśmy mieć raj, Forum, wyd. z 28 stycznia.

Wrzesień W. (2003). Jednostka – rodzina – pokolenie. Studium relacji międzypokoleniowych w rodzinie, Poznań: Wydawnictwo UAM.

Słownik Języka Polskiego, https://sjp.pwn.pl/sjp/rodzina;2515555.html (data dostępu: 03.10. 2020).

Opublikowane
2021-01-12
Jak cytować
Bonar, J. (2021). Pojęcie rodziny w twórczym procesie dziecięcej interpretacji świata. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(1(59), 79-91. https://doi.org/10.35765/eetp.2021.1659.06