Filozofowanie jako sposób na rozwijanie samodzielności poznawczej dzieci w młodszym wieku szkolnym

Słowa kluczowe: filozofowanie z dziećmi, samodzielność poznawcza, edukacja wczesnoszkolna, filozoficzne myślenie

Abstrakt

W tekście koncentrujemy się na filozofowaniu rozumianym jako proces – droga prowadząca do wiedzy. Przyjmujemy tezę, iż edukacja filozoficzna dzieci w młodszym wieku szkolnym ma charakter wstępny, kompetencyjny i służy rozwijaniu określonych postaw poznawczych i zachowań społecznych. Prezentujemy wyniki badań w działaniu zrealizowanych z udziałem uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej w Łodzi. Inspiracją dla wprowadzonej zmiany (dydaktycznego działania interwencyjnego) był program Matthew Lipmana Philosophy for Children oraz koncepcja Warsztatów z dociekań filozoficznych Aldony Pobojewskiej. Przedmiotem badań uczyniono przebieg procesu filozofowania wśród uczniów wczesnej edukacji, zaś celem rozpoznanie i opis dziecięcych doświadczeń nabywanych w trakcie zajęć opartych na tej metodzie uczenia się. Uzyskane wyniki pozwalają zobaczyć w dociekaniach filozoficznych dzieci aktywność prowadzącą do samodzielności intelektualnej i zachęcają do ich wykorzystywania w praktyce edukacyjnej uczniów w młodszym wieku szkolnym.

Bibliografia

Angrosino, M.V. (2007). Doing Ethnographic and Observational Research, London: Uwe Flick.

Bałachowicz J. (2017). Edukacja wczesnoszkolna w procesie zmiany. Dyskurs standardów czy dyskurs wartości? „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” Vol.36, No 1 (2017) s.11–28. DOI: 10.17951/lrp. 2017.36.1.11.

Bonar J., Buła A. (2019). Edukacyjna wartość dziecięcych pytań, Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Bruner J. (2006). Kultura edukacji, tłum. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Kraków: Universitas.

Gołębniak, B. D. (2013). Edukacyjne badania w działaniu – między akademicką legitymizacją a realizacyjnymi uproszczeniami, [w:] H. Červinková, B. D. Gołębniak (red.), Edukacyjne badania w działaniu, Warszawa: Scholar, s. 51–73.

Jak Piotruś pierwszą kostkę domina odnalazł, [w:] Efekt domina. Pierwsze kroki w świecie uczuć. Materiały dla nauczycieli. (2018). Warszawa: Kulczyk Foundation, s. 8–15.

<https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja/scenariusze/pobierz/i/2275/Zeszyt_3-6_lat_edycja1.pdf> [dostęp: 30.03.2022].

Klus-Stańska D. (2010). Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Kozielecki J. (2004). Społeczeństwo transgresyjne. Szansa i ryzyko, Warszawa: Żak.

Lipman M, Sharp A.M., Oscanian F.S, (1996). Filozofia w szkole, Warszawa: CODN.

Malboeuf-Hurtubise C., Léger-Goodes T., Mageau G.A., Joussemet M., Herba C., Chadi N., Lefrançois D., Camden C., Bussières È-L, Taylor G., Éthier M-A, Gagnon M. (2021). Philosophy for Children and Mindfulness during COVID-19: Results from a Randomized Cluster Trial and Impact on Mental Health in Elementary School Students. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. DOI: 10.1016/j.pnpbp.2021.110260. Epub 2021 Jan 22. PMID: 33493652.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33493652/ [dostęp: 30.03.2022]Melosik Z., Szkudlarek T. (1998). Kultura, tożsamość i edukacja: Migotanie znaczeń, https://www.researchgate.net/publication/258848342 [dostęp: 30.03.2022].

Palka S. (2018). Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Piaget J. (2010). Mowa i myślenie dziecka, tłum. J. Kołudzka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Piłat R. (2021). O rozmowie,

<https://culture.pl/pl/artykul/o-rozmowie > [dostęp: 30.03.2022].

Płóciennik M. (2020). Filozofowanie jako remedium na popularnokulturowy kryzys edukacji? Zamyślenia nad Aldony Pobojewskiej propozycją edukacji do samodzielności w formie warsztatów z dociekań filozoficznych, „Podstawy Edukacji. Dyskusje wokół kultury popularnej jako edukacyjnej przestrzeni”, 13, s. 105–117.

Pobojewska A. (2009). Edukacja filozoficzna – niektóre dylematy i środki zaradcze, „Analiza i Egzystencja” 10, s. 219–226.

Pobojewska A.(2014). Waga pytań w procesie edukacji, [w:] P. Mroczkowski, W. Kamińska (red.), Jak uczyć, by nauczyć. Refleksje akademików i praktyków, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, s. 107–120.

Pobojewska A. (2018/2019). Pytania autentyczne w nauczaniu (Tekst zainspirowany ćwiczeniami Berri Hessena oraz Roberta Piłata), „Edukacja Wczesnoszkolna. Filozofia dla Dzieci”, nr 3, s. 13–21.

Pobojewska A. (2019). Edukacja do samodzielności. Warsztaty z dociekań filozoficznych. Teoria i metodyka, Łódź: Wyd. UŁ, s. 53.

Postman N. (2001). W stronę XVIII stulecia, tłum. R. Frąc, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Szczepska-Pustkowska M. (2009). Dociekania filozoficzne z dziećmi, [w:] D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Szczepska-Pustkowska M. (2011). Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii życia. Casus władzy (i demokracji), Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Szmidt K. J., (2006). Teoretyczne i metodyczne podstawy procesu rozwijania zdolności „myślenia pytajnego”, [w:] W. Limont, K. Nielek-Zawadzka (red.), Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Opublikowane
2022-09-30
Jak cytować
Bonar, J., Buła, A., & Kwella, M. (2022). Filozofowanie jako sposób na rozwijanie samodzielności poznawczej dzieci w młodszym wieku szkolnym. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(3(66), 27-39. https://doi.org/10.35765/eetp.2022.1766.02
Dział
Thematic Articles