Przygotowanie do zawodu przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na Ukrainie

Słowa kluczowe: edukacja wczesnoszkolna, reforma, nauczyciel, przygotowanie zawodowe

Abstrakt

W niniejszym artykule podejmowany jest problem przygotowania studentów do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej na Ukrainie. Analiza retrospektywna literatury wskazuje, że po raz pierwszy problem przygotowania nauczycieli do zawodu stał się przedmiotem dyskusji dopiero w XVIII wieku. Od tego czasu nastąpiły istotne zmiany w organizacji procesu kształcenia nauczycieli do zawodu. W 2018 roku w szkolnictwie ukraińskim została wypracowana i wprowadzona koncepcja „Nowa ukraińska szkoła”. Głównym jej zadaniem była reforma struktury szkolnictwa, a przede wszystkim edukacji wczesnoszkolnej. W tym celu wypracowano standard kształcenia przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
„Nauczyciel klas początkowych w szkole ogólnodostępnej”. W pierwszej części opracowania zostało zaprezentowanych pięć etapów powstania i rozwoju organizacyjnego szkół pedagogicznych przygotowujących przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do zawodu (koniec XVIII i początek XXI wieku). Druga część poświęcona została organizacji procesu nauczania przyszłych nauczycieli klas początkowych w Akademii Humanistyczno-Pedagogicznej w Chmielnickim.

Bibliografia

Binycka K. (2018). Pidgotowka majbutnich uczyteliw poczatkowoji oswity u krainach Schidnoji Jewropy: teoria i praktyka, Chmelnyćkyj; FOP Cupak A.A.

Budak W. (2002). Jakist pedagogicznoi oswity – majbutnje Ukrajiny. „Technologii neperewnoji oswity: problemy, doswid, perspektywy rozwytku: zbirnyk statej do tradycijnoji IV Wseukrainskoji naukowo-praktycznoji konferencji”, Mykolajiw: Wydawnictwo MF- NaUKMA, s. 3–6.

Busel W. (2004). Wielki słownik języka ukraińskiego, Irpin: WTF „Perun”.

Chmelnycka Academia Humanitarno-Pedagogiczna (2020), http://kgpa.km.ua/blog [dostęp: 2.02.2020].

Zakon Ukrajiny „Pro wyszczu oswitu” (2014), https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text [dostęp: 21.12.2020].

Chomicz L. (1999). Systema psychologo-pedagogicznoji pidgotowky wczytela poczatkowych klasiw: monografia, Kyjiw: Magistr.

Ewtuch M. (2005). Naukowo-organizacijni problemy stupenewoji profesijnoji pidgotowky pedagogiw, „Wisnyk Lwiwskogo Uniwersytetu” 19, s. 3–8.

Ziaziun I. (2000). Intelektualno tworczyj rozwytok osobystosti w umowach nepererwnoji oswity. Nepererwna profesijna oswita: problemy, poszuky, perspektywy: monografia, Kyjiw: Wipol.

Kairow I., Pietrow F. (1964-1968). Pedagogiczeskaja encyklopedia, Moskwa: Cowetskaja encyklopedia, T. 3.

Koncepcija rozwytku pedagogicznoji oswity (2018), https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatver- dzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti [dostęp: 2.12.2020].

Koncepcija „Nowa ukrainska szkola” (2017), https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola [dostęp: 12.12.2020].

Onuszkin W., Ogarew E. (1995). Obrazowanie wzrosłych: mezdiscyplinarny slowar termino- logii, Sankt-Peterburg–Woroneż: Izdatelstwo Instituta obrazowania wzrosłych RAO.

Oswita w cyfrach: jak zminylas kilkist szkil za ostanni roky (2017), https://nus.org.ua/news/ osvita-v-tsyfrah-yak-zminylas-kilkist-shkil-za-ostanni-roky/ [dostęp: 21.12.2020].

Ożegów S., Szwedowa N. (1990). Słownik języka rosyjskiego, Moskwa: Ruskij jazyk. Piwdennoukrajnsky nawczalny kompleks „Pedagog”, https://pdpu.edu.ua/en/informat- siya-2/vsi-kategoriji/288-universitet/spivpratsia-z-robotodavtsiamy/4238-dogovori--pro-spivpratsyu-2020.html [dostęp: 11.12.2020].

Opublikowane
2021-06-30
Jak cytować
Bocharova, O. (2021). Przygotowanie do zawodu przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na Ukrainie. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(2(60), 9-23. https://doi.org/10.35765/eetp.2021.1660.01