Kształcenie nauczycieli edukacji elementarnej w Islandii

Słowa kluczowe: nauczyciel, kształcenie nauczycieli, edukacja elementarna, Islandia

Abstrakt

W artykule przedstawiono pokrótce specyfikę kraju, a także systemu oświaty, zwracając szczególną uwagę na edukację przedszkolną oraz początkowy etap edukacji szkolnej (klasy 1–7). Celem artykułu jest omówienie systemu kształcenia nauczycieli edukacji elementarnej w Islandii. Niniejsza charakterystyka została przygotowana głównie w oparciu o raporty Eurydice dostępne w Internecie, ofertę dwóch islandzkich szkół wyższych oraz obowiązujące w Islandii akty prawne. Jak pokazała przeprowadzona analiza, system kształcenia nauczycie- li jest zbliżony do systemu obowiązującego w Polsce. By zostać na- uczycielem edukacji elementarnej, należy ukończyć dwustopniowe studia pedagogiczne i zdobyć tytuł zawodowy magistra. Dokonując porównania między programami na studiach pedagogicznych pro- wadzonych w Polsce i w Islandii, należy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku Islandii większą wagę przywiązuje się do studenckich praktyk (szczególnie na Uniwersytecie w Akureyri) oraz do zajęć kore- spondujących z aktualnymi problemami, z którymi mierzy się świat – w programach studiów pojawiają się przedmioty związane z tematyką równouprawnienia oraz gender, edukacją inkluzyjną, współpracą z ro- dzicami czy zarządzaniem klasą.

Bibliografia

Fedorowicz, S. (2018). Islandzkie erupcje wulkaniczne w zapisie tefrochronologicznym paleogeografii Europy. [w:] L. Andrzejewski (red.), Przyrodnicze i społeczne uwarunkowania współczesnych krajobrazów Islandii. Toruń: Wydawnictwo UMK, ss. 61-66.

Machowski, R., Rzętała, M. (2018). Islandia – wyspa ognia, wody i lodu. [w:] R. Machowski (red.) Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi UŚ, s. 73-89.

Węcławowicz, G. (2018). System osadniczy, ludność i gospodarka Islandii. [w:] L. Andrzejewski (red.). Przyrodnicze i społeczne uwarunkowania współczesnych krajobrazów Islandii. Toruń: Wydawnictwo UMK, ss. 67-73.

Act on the education and recruitment of teachers and administrators of preschools, compulsory schools and upper secondary school 2008 No 87 12 June; https://www.government.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/frettatengt2016/Act-on-the-education-and-recruitment-of-teachers--No-87_2008-nr.-87-Uppfaerd-thyding-januar-2017.pdf [dostęp: 24.01.2021].

Eurydice (2018/2019). https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/iceland_en [dostęp: 24.01.2021].

Historia Uniwersytetu w Akureyri: https://www.unak.is/english/university/about-unak/history [dostęp: 24.01.2021].

Historia Uniwersytetu w Rejkjaviku: https://english.hi.is/university/history [dostęp: 20.01.2021].

Islandzki Uniwersytet Artystyczny: https://www.lhi.is/en [dostęp: 24.01.2021].

Islandzki Uniwersytet Rolniczy: http://www.lbhi.is/school [dostęp: 24.01.2021]

Lög um menntun, hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla 2019 nr. 95 1. Júlí, https://www.althingi.is/lagas/nuna/2019095.html [dostęp: 18.01.2021].

MEN (2020). https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wspolpraca-polski-i-islandii-w-dziedzinie-oswiaty--deklaracja-podpisana [dostęp: 24.01.2021].

Oferta kierunków studiów dostępnych na Uniwersytecie Islandzkim: https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&kennsluar=2020&flaturlisti=0&namsstig=F#svid40 [dostęp: 20.01.2021].

Oferta kierunków studiów dostępnych na Uniwersytecie w Akureyri: https://ugla.unak.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&kennsluar=2020&flaturlisti=1&namsstig=F [dostęp: 20.01.2021].

Program nauczania na studiach licencjackich z zakresu edukacji przedszkolnej (Uniwersytet Islandzki): https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namsleid&id=520000_20206&kennsluar=2020 [dostęp: 11.01.2021].

Program nauczania na studiach licencjackich z zakresu nauczania w szkole podstawowej (Uniwersytet Islandzki): https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namsleid&id=820238_20206&kennsluar=2020 [dostęp: 24.01.2021]

Program studiów licencjackich na kierunku pedagogicznym prowadzonym na Uniwersytecie w Akureyri: Uhttps://ugla.unak.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namsleid&id=640014_20206&kennsluar=2020 [dostęp: 20.01.2021].

Program studiów magisterskich na kierunku pedagogicznym prowadzonym na Uniwersytecie w Akureyri: https://ugla.unak.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namsleid&id=640078_20206&kennsluar=2020 [dostęp: 24.01.2021].

The Preschool Act No. 90, 12 June 2008: https://www.government.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/MRN-pdf_Annad/Preschool_Act.pdf [dostęp: 20.01.2021].

Uniwersytet Bifröst: https://www.bifrost.is/english, [dostęp: 24.01.2021].

Uniwersytet w Reykjaviku: https://en.ru.is/ [dostęp: 20.01.2021].

Upper Secondary Education Act 2008 No 92 12 June: https://www.government.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/law-and-regulations/Upper-Secondary-Education-Act-No.-92-2008.pdf [dostęp: 20.01.2021].

Opublikowane
2021-06-30
Jak cytować
Michniuk, A. (2021). Kształcenie nauczycieli edukacji elementarnej w Islandii. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(2(60), 39-50. https://doi.org/10.35765/eetp.2021.1660.03