Kosmiczna edukacja jako wyjątkowy obszar uczniowskiego poznania

Słowa kluczowe: Pedagogika Montessori, Edukacja kosmiczna, Maria Montessori, poznawanie środowiska społeczno-przyrodniczego

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przypomnienie głównych założeń, jakie sformułowała Maria Montessori na temat rozwoju dziecka i organizacji procesu edukacyjnego, jako punktów krytycznych w rozważaniach nad koncepcją kształcenia w zakresie poznawania środowiska społeczno-przyrodniczego. W pedagogice Montessori wskazana koncepcja przybiera postać tzw. Kosmicznej Edukacji. Kosmiczna Edukacja jest unikatowym podejściem w pracy z dziećmi w wieku od 6 do 12 lat. W artykule wyjaśniono ideę Edukacji Kosmicznej, wskazano związek między potrzebami dziecka a programem poznawania środowiska społeczno-przyrodniczego. Opisano istotę Wielkich i Kluczowych Lekcji, jako ośrodków dziecięcych badań i dociekań. Zaprezentowano także rekomendowany przez Montessori sposób poznawania przez dzieci fundamentalnych potrzeba człowieka, będący inspiracją dla praktyki szkolnej. Podstawą do zebrania materiału empirycznego była analiza treści, przeprowadzona w celu scharakteryzowania aktualnych osiągnięć w ramach wybranego tematu.

Biogram autora

Beata Zuzanna Bednarczuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział pedagogiki i Psychologii

W ciągu swojej pracy naukowo-dydaktycznej zdobyłam gruntowne kompetencje do popula­ryzacji pedagogiki Marii Montessori. Odbyłam dwuletnie studia w zakresie wspomnianej koncepcji zorganizowane przez Hogeschool Gelderland i Katholieke Pedagogische Hogeschool w Arnhem-Nijmegen oraz przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po pomyślnym złożeniu egzaminu uzyskałam uprawnienia do pracy metodą Montessori oraz kształcenia jej adeptów. Zaangażowałam się aktywnie w prace nad popularyzacją metody. Stale podnosiłam kwalifikacje w charakteryzowanym obszarze. Od 1996 roku jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Montessori, a od 2003 roku europejskiego stowarzyszenia Montessori Europe. Uczestniczyłam w licznych seminariach i szkoleniach organizowanych przez PSM oraz Montessori Europe. Moje główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z organizacją procesu uczenia się oraz funkcjonowaniem dziecka w placówce prowadzonej według zasad pedagogiki Marii Montessori.

Bibliografia

Bednarczuk B. (2007). Dziecko w klasie Montessori. Odniesienia teoretyczne i praktyczne, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bednarczuk B. (2016). Osobowość autorska absolwentów klas Montessori w perspektywie doświadczeń i celów życiowych, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Butryn S. (2011). Albert Einstein o nauce, jej funkcjach i celach, “Zagadnienia Naukoznawstwa”, vol. 47, no. 3(189), pp. 349–357.

Cisek S. (2010). Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa w nauce o informacji i bibliotekoznawstwie w XXI wieku, “Przegląd Biblioteczny”, vol. 78, no. 3, pp. 273–284.

Clarkson J., Clarkson M. (2009). The Great Lessons, Suffolk: MAEL.

Cunningham J. (2017). Education as a means to secure and sustain peace, https://montessori-europe.net/wp-content/uploads/2017/11/Judith-Cunningham-Education-as-a-Means-to-Secure-and-Sustain-Peace.pdf (accessed: 08.06.2021).

Dattke J. (2009). Szkoła Montessori – jedna szkoła dla wszystkich, [in:] B. Surma (ed.), Pedagogika Marii Montessori w Polsce i na świecie, Łódź–Kraków: Palatum, Wydawnictwo WSF-P Ignatianum, pp. 89–120.

Duffy M., Duffy D. (2002). Children of the Universe: Cosmic education in the Montessori elementary classroom, Hollidaysburg (PA): Parent Child Press.

Elsner H. (2003). Pracownia Wychowania Kosmicznego Konferencji Instruktorów Stowarzyszenia Montessori w Akwizgranie. O wychowaniu kosmicznym w praktycznym zastosowaniu pedagogiki Montessori, Łódź 2003 (typescript for participants of the Cosmic Education workshops).

Grazzini C. (2013). Maria Montessori’s Cosmic Vision, Cosmic Plan, and Cosmic Education, “The NAMTA Journal”, vol. 38, no. 1, pp. 107–116.

Hayes M. (2005). Montessori’s view of Cosmic Education: 25th International Montessori Congress, http://www.montessoricenter.org/wp-content/uploads/2020/10/Montessoris-View-of-Cosmic-Education.pdf (accessed: 09.06.2021).

Healy Walls C. (2008). At the heart of Montessori, vol. 5: The elementary school child (6–12 years), Dublin: Original Writing.

Helfrich M.S. (2011). Montessori learning in the 21th century: A guide for parents and teachers, Troutdale (OR): NewSage Press.

Kopaliński W. (2003). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa: Muza SA.

Kunowski S. (2000). Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Lillard P.P (1996). Montessori today: A comprehensive approach to education from birth to adulthood, New York: Schocken Books.

Montessori M. (1989a). To educate the human potential, Oxford: Clio Press.

Montessori M. (1989b). What you should know about your child, Oxford: Clio Press.

Montessori M. (1992). The absorbent mind, Oxford: Clio Press.

Montessori M. (2015). The 1946 London lectures, Amsterdam: The Montessori-Pierson Publishing Company.

Motz M. (2001). Montessori matters: A history manual, Pena Blanca: Montessori Matters.

Poussin Ch., Roche H., Hamidi N. (2019). Metoda Montessori od 6 do 12 lat. Pomóż swojemu dziecku osiągnąć samodzielność, trans. K. Skawran, Łódź: Wydawnictwo Read Me.

Rękosiewicz M., Jankowski P. (2014). Rozwój dziecka. Środkowy wiek szkolny, [in:] A.I. Brzezińska (ed.), Niezbędnik Dobrego Nauczyciela, series 1: Rozwój w okresie dzieciństwa, vol. 4, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, pp. 7–40.

Stein, B. (2003). Teoria i praktyka pedagogiki Marii Montessori w szkole podstawowej, Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Stephenson S.M. (2015). Cosmic education: The child’s discovery of a global vision and a cosmic task, “NAMTA Journal”, vol. 40, no. 2, pp. 151–163.

Szczepaniak K. (2012). Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych – refleksje metodologiczne, “Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica”, no. 42, pp. 82–112.

Van Ewijk N. (2014). The scientific work of Dr Maria Montessori: A closer look, [in:] B. Bednarczuk, D. Zdybel (eds.), Learning in the Montessori classroom: In search of quality in education, Lublin: Wydawnictwo UMCS, pp. 47–66.

Opublikowane
2021-07-23
Jak cytować
Bednarczuk, B. Z. (2021). Kosmiczna edukacja jako wyjątkowy obszar uczniowskiego poznania. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(3(61), 71-86. https://doi.org/10.35765/eetp.2021.1661.05