Przygotowanie studentek pedagogiki do edukacji twórczej

Słowa kluczowe: kreatywność, uzdolnienia twórcze, samoocena kreatywności, ocena twórczości, edukacja twórcza

Abstrakt

W artykule opisano zagadnienia związane z twórczością, takie jak: kreatywność, czteroaspektowe ujęcie twórczości, model twórczości K.K. Urbana i H.G. Jellena (Matczak i in. 2000) oraz zagadnienia związane z przygotowaniem przyszłych nauczycielek do prowadzenia zajęć w duchu edukacji twórczej. Celem badań było poznanie poziomu komponentów przygotowania do edukacji twórczej, takich jak uzdolnienia twórcze, samoocena kreatywności i ocena twórczości innych osób. W badaniach wzięło udział 80 studentek trzeciego roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Narzędzia badawcze, jakie wykorzystano, to Rysunkowy Test Myślenia Twórczego autorstwa K.K. Urbana i H.G. Jellena (1996), Kwestionariusz samooceny kreatywności (Bartoszewicz, 2021) oraz Kwestionariusz oceny twórczości innych osób (Bartoszewicz, 2021).Analiza wyników badań wykazała, że poziom uzdolnień twórczych badanych studentek oraz samoocena kreatywności uplasowały się na poziomie przeciętnym, natomiast aż 70% badanych studentek potrafiło adekwatnie ocenić twórczość innych osób.

Bibliografia

Amabile, T. (1996). Creativity in context. Boulder, Co: Westview Press, Inc.

Bartoszewicz M. (2021). Kwestionariusz samooceny kreatywności, narzędzie niepublikowane.

Bartoszewicz M. (2021). Kwestionariusz oceny twórczości innych osób, narzędzie niepublikowane.

Bartoszewicz M. (2020). Uzdolnienia twórcze uczniów w młodszym wieku szkolnym w świetle wyników Rysunkowego Testu Myślenia Twórczego i opinii nauczyciel, [w:] K. Kalbarczyk, K. Skrzątek (red.), Naukowa analiza wybranych problemów społecznych, Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, s. 74-88.

Cęcelek, G. M. (2018). Twórczość nauczyciela-wychowawcy jako istotny warunek procesu równania szans w dostępie do kształcenia dziecka z rodziny ubogiej, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, 13(2(48), 45-59. DOI:10.14632/eetp.2018.13.48.45

Ciechanowska, D. (2007). Twórczość w edukacji, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Cropley A.J. (2000). Defining and measuring creativity: are creativity tests worth using?, "Roeper Review”, 23, 2, p. 72-80.

Fazlagić J. (2019). Ocena kreatywności uczniów – wyzwanie dla systemu edukacji, [w:] J. Fazlagić (red.), Kreatywność w systemie edukacji, Warszawa: Wydawnictwo FRSE, s.134-158.

Gralewski J. (2010). Rozpoznawanie wytworów twórczych i odtwórczych przez nauczycieli jako umiejętność niezbędna w procesie identyfikacji uczniów kreatywnych, [w:] M. Kołodziejski (red.), Wielorakie wymiary twórczości codziennej w teorii i praktyce edukacyjnej, Płock: Wydawnictwo Naukowe PWSZ, s. 67-79.

Gralewski J. (2014). Kreatywny uczeń w oczach nauczyciela: kilka słów o tym, czy nauczyciele trafnie rozpoznają twórczy potencjał swoich uczniów, [w:]: R. Kowalski, O. Szynkarczyk (red.), Wychowanie we współczesnej szkole. Twórcze myślenie aktywne działanie w szkole, Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, s. 66-96.

Guilford J.P. (1978). Natura inteligencji człowieka, Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Kłosińska T., Marek E. (2017). Aspekty twórczości w poglądach i samoocenie studentów wczesnej edukacji, [w:] J. Bałachowicz, I. Adamek (red.), Kreatywność jako wymiar profesjonalizacji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s.82-98.

Kožuh A. (2021). Kreatywność w pracy nauczyciela i jego uczniów, Kraków: Societas Vistulana.

Matczak A., Jaworowska A., Stańczak J. (2000). Rysunkowy Test Twórczego Myślenia K.K. Urbana i H.G. Jellena. Podręcznik, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Nęcka E. (2001). Psychologia twórczości, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Nęcka E. (2005). Psychologia twórczości, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Parczewska T., Zwierzchowska I. (2017). Swoistość postrzegania kreatywności, [w:] J. Bałachowicz, I. Adamek (red.), Kreatywność jako wymiar profesjonalizacji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s.18-40.

Rhodes M. (1961). An analysis of creativity, “Phi Delta Kappan”, 7, t. 42, 7, s. 305-310.

Szmidt K.J. (2001). Szkice do pedagogiki twórczości, Gliwice: Helion.

Szmidt K.J. (2007). Pedagogika twórczości, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Szmidt K. J. (2013). Pedagogika twórczości: podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Szmidt K.J. (2017). Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Urban, K.K. & Jellen, H.G. (1996). Test for Creative Thinking - Drawing Production (TCTDP), Lisse, Netherlands: Swets and Zeitlinger.

Uszyńska-Jarmoc J. (2003). Twórcza aktywność dziecka, Białystok: Tras Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie.

Uszyńska-Jarmoc J. (2011). Czego nie wiemy o twórczości w szkole? Obszary zdeformowane, ignorowane i/lub zaniedbane, „Chowanna” 36, 1, s. 13-24.

Opublikowane
2022-06-28
Jak cytować
Bartoszewicz, M. (2022). Przygotowanie studentek pedagogiki do edukacji twórczej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(2(65), 79-91. https://doi.org/10.35765/eetp.2022.1765.05