Filozoficzne szczeliny w prozie ucznia pierwszego etapu edukacyjnego – zarys kategoryzacji tekstów

Słowa kluczowe: współczesna proza dla dzieci, filozofia, filozoficzność, literatura dla dzieci, literatura audiowizualna, lektura, kształcenie literackie, edukacja filozoficzna, pedagogia, edukacja wczesnoszkolna, literatura wspólna

Abstrakt

W sytuacji, gdy w Europie trwa brutalna wojna, poważne traktowanie pytań dotyczących spraw fundamentalnych, odnajdywanie punktów odniesienia, poszukiwanie istoty i sensu istnienia, staje się jeszcze bardziej pilną ludzką potrzebą, niż dotychczas. Taka sytuacja dotyczy nie tylko osób dojrzałych, ale także społeczeństwa niedorosłego, w tym także młodszych uczniów. Jednocześnie uwypukla się konieczność redefinicji pedagogii, która teraz w sposób szczególny powinna zwracać uwagę na wymóg traktowania kształcenia i wychowania przez pryzmat filozoficznej triady: aksjologii, ontologii i epistemologii. Szansę na takie działanie daje zmodyfikowana pierwsza komunikacja literacka, podkreślająca teksty nie rezygnujące ze swoistości literackiej i charakteryzujące się utajonym filozoficznym kodem. Myślę przede wszystkim o prozie, w której odnaleźć można utwory o strukturze utrwalonej w tradycji literackiej, dodatkowo kwalifikujące się do kategorii literatury audiowizualnej czy literatury wspólnej. Centrum zainteresowania takich tekstów stanowi prowadzący do koniecznej refleksji odbiorcy i metaforycznego czytania świata filozoficzny namysł, nieoczywiste uchwycenie kluczowych zagadnień.Przedmiotem artykułu jest przede wszystkim próba skategoryzowania filozoficznej literatury dla dzieci, której uporządkowanie zostało zaproponowane per analogiam do badań nad muzycznością i audiowizualnością w literaturze. Tekst akcentuje grupę utworów, w których filozoficzne zagadnienia pojawiają się na prawach kontekstu i dla których dydaktyczny model oparty jest na rozmowie w rozumieniu Zofii Agnieszki Kłakówny (2016).

Bibliografia

Adamek I. (2016). Pedagogika wczesnoszkolna. Kluczowe problemy, Kraków: Libron.

Bieńczyk M. (2021). Prześwity, [w:] „Czas literatury”, nr 4 (16), s. 86–87.

Bielak A., Tischner Ł. (red.). (2020). Literatura a religia. Wyzwania epoki świeckiej, tom II: Literatura polska po 1945 roku – kierunki, idiomy, paradygmaty, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Buła A. (2010). Dydaktyczne możliwości zastosowania dociekań filozoficznych w kształceniu zintegrowanym, [w:] Z. Melosik Z., B. Śliwerski (red.), Edukacja alternatywna w XXI wieku, Kraków: Impuls.

Bodzioch-Bryła B., Pietruszewska-Kobiela G., Regiewicz A. (2015). Literatura – nowe media. Homo irretitus w kulturze literackiej XX i XXI wieku, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Boizard S. (2011), Filozofowie do dzieci, tłum. T. Skowroński, Warszawa: Muchomor.

Brach-Czaina J. (1999). Szczeliny istnienia, Kraków: eFKa.

Burszta W. (2015). Preteksty, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Diduszko H., Piłat R. (2014). Myśli na podium. Materiały pomocnicze do programu „Filozoficzne dociekania z dziećmi i młodzieżą” (temat: sport), Warszawa: Stowarzyszenie Edukacji Filozoficznej „Phronesis” i Fundacja Centrum Edukacji Olimpijskiej.

Ferry L., Capelier C. (2017). Filozofia, najpiękniejsza historia, tłum. E. i A. Aduszkiewiczowie, Warszawa: Czarna Owca.

Fresse H.L. (2008). Nasze dzieci są filozofami. Jak rozmawiać z dziećmi o poważnych sprawach, tłum. U. Poprawska, Kraków: WAM.

Hejmej A. (2012). Muzyczność dzieła literackiego, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Hopfinger M. (2003). Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej, Warszawa: Sic!

Ingarden R. (2003). Książeczka o człowieku, Warszawa: Wydawnictwo Literackie.

Kasprzak P., Kłakówna Z.A., Kołodziej P., Regiewicz A., Waligóra J., Edukacja w czasach cyfrowej zarazy, Toruń: Adam Marszałek.

Kącja E. (2017). Elizje, Kraków: Lokator.

Kołakowski L. (2005). Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?, Warszawa: Muchomor.

Kołakowski L. (2009). Mini wykłady o maxi sprawach. Trzy serie, Kraków: Znak.

Kołakowski L. (2015). 13 bajek z królestwa Lilonii dla dużych i małych oraz inne bajki, Kraków: Znak.

Krohn L. (2016). Pelikan. Opowieść z miasta, I. Kosmowska, Warszawa: Dwie Siostry.

Lasota I. (2006). Pocieszanie nosorożca..., „Nowa Polszczyzna” nr 5, s. 3.

Leszczyński G. (2006). Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa w II połowie XIX i XX wieku, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW.

Piquemal M. (2004), Bajki filozoficzne, tłum. H. Sobieraj, Warszawa: Muchomor.

Piquemal M. (2012), Bajki filozoficzne. Jak żyć razem?, tłum. M. Braunstein, M. Krasicki, Warszawa: Muchomor.

Steiner G. (2016). Poezja myślenia. Od starożytnych Greków do Celena, tłum. B. Baran, Warszawa: Aletheia.

Steiner G. (2000). Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, tłum. O. i W. Kubińscy, Kraków: Universitas.

Suchodolski B., Wojnar I. (1988). Humanizm i edukacja humanistyczna. Wybór tekstów, Warszawa: WSiP.

Tischner J. (2014). Świat ludzkiej nadziei, Kraków: Znak.

Ungeheuer-Gołąb A. (2011). Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą. Podręcznik, Rzeszów: Wydawnictwo SBP.

Warzocha A. (2019). Wychowanie do lektury 2.0, Częstochowa: Wydawnictwo UJD.

Windt J. M. (2016). Sny, świadomość i jaźń: perspektywa filozoficzna, tłum. M. Klajn, „Teksty drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja”, 5, <https://journals.openedition.org/td/> [dostęp: 03.08.2022].

Wittgenstein L. (2022), Dociekania filozoficzne, tłum. B. Wolniewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zabawa K. (2013). Rozpoczęta opowieść. Polska literatura dziecięca po 1989 roku wobec kultury współczesnej, Kraków: Akademia Ignatianum. Wydawnictwo WAM.

Opublikowane
2022-09-30
Jak cytować
Warzocha, A. (2022). Filozoficzne szczeliny w prozie ucznia pierwszego etapu edukacyjnego – zarys kategoryzacji tekstów. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(3(66), 41-53. https://doi.org/10.35765/eetp.2022.1766.03
Dział
Thematic Articles