O edukacji jako wartości autotelicznej

Słowa kluczowe: pedagogika, polska myśl pedagogiczna, filozofia wychowania, edukacja, bariery edukacji

Abstrakt

W artykule przedstawione zostały argumenty uzasadniające postrzeganie edukacji jako wartości autotelicznej. Celem tej narracji jest filozoficzno-pedagogiczna analiza edukacji jako zjawiska wymagającego ciągłej aktualizacji w świadomości społecznej. Autoteliczny charakter edukacji został omówiony w kontekście trzech obecnych w niej składników. Składają się nań idee, ludzie i instytucje. Każdy z nich zawiera w sobie swoiste dla siebie ograniczenia. Kontekstem rozważań są zarówno przesłanki historyczne, jak i określone uwarunkowania społeczno-kulturowe, o których szerzej pisałem w autorskiej koncepcji metahistorii w badaniach myśli pedagogicznej. W warstwie metodologicznej odwołuję się do metahistorii idei, analizując imponderabilia aksjologiczne edukacji, wskazując z jednej strony na jej atrybuty, a z drugiej na jej ograniczenia i potencjał. Pozostaję także w zgodzie z konstruktywizmem, którego zasadniczą dla poniższych badań ideę wyraził K. Ajdukiewicz twierdząc, że od wyboru aparatury pojęciowej zależy nasz obraz świata konstruowany z danych doświadczenia. Jako wynik badań chciałbym uznać przekonującą argumentację na rzecz niezbywalności pojęcia edukacji jako swoistego rusztowania kategorialnego w obszarze interpretacji naukowych i realnej edukacji jako swoistego szkieletu w konstruowaniu naszego człowieczeństwa. Artykuł ma charakter otwarty i stanowi zaproszenie do dyskusji.

Bibliografia

Chmaj L. (1963). Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Gnitecki J. (2006). Edukacja w perspektywie wertykalnej w okresie cywilizacji informacyjnej i globalizacji, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu”, nr 2, s. 11–20.

Grzelak M.M., Roszko-Wójtowicz E. (2017). System edukacji w Polsce – wybrane problemy, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 2, s. 275–305.

Kant I. (1999). O pedagogice, tłum. D. Sztobryn, Łódź: Dajas.

Kojkoł J. (2021). Edukowanie Polaków – czy potrzeba nam filozofii, „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW” 2021, t. 13, nr 4, s. 5–19. https://colloquium.amw.gdynia.pl/index.php/colloquium/article/view/552/414

Kwieciński Z. (2011). Pedagogizm – wariacje wokół rozumienia kategorii, „Przegląd Pedagogiczny”, nr 1, s. 90–94.

Nowicki A. (2022). Filozofia masonerii, Warszawa: Tri^Log.

Ochorowicz J. (1907). Pierwiastki charakteru narodowego. Szkic z psychologii i kultury pierwotnej Słowian centralnych, Warszawa: Nakładem i Drukiem M. Arcta.

Smołalski A. (2006). Pedeutologia historyczna, Wrocław: MarMar Marian Kaczorowski.

Smołalski A. (2009). Paradygmaty i historiozofia pedagogiki, Wrocław: Teson Agencja Poligraficzno-Wydawnicza Andrzej Tekieli.

Sztobryn S. (2020). Projekt antropagogii. Przesłanki filozofii wychowania Kotarbińskiego, [w:] S. Sztobryn, K. Dworakowska (red.), Wielogłos w myśli o wychowaniu. 100 lat polskiej pedagogiki filozoficznej („Pedagogika filozoficzna”, t. 8), Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 213–224.

Opublikowane
2022-12-15
Jak cytować
Sztobryn, S. (2022). O edukacji jako wartości autotelicznej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(4(67), 11-18. https://doi.org/10.35765/eetp.2022.1767.01