Dziecko – uczeń i jego potrzeby - z perspektywy nauczycielek szkół podstawowych i pedagogią Janusza Korczaka w tle

Słowa kluczowe: nauczyciel, postrzeganie ucznia przez nauczycieli, potrzeby dziecka, dziecko w pedagogii Janusza Korczaka, uprzedmiatawianie uczniów

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest ukazanie postrzegania dzieci - uczniów i ich potrzeb przez nauczycielki szkół podstawowych. Problemem badawczym jest pytanie dotyczące ujawnionego w świetle nauczycielskich narracji postrzegania dziecka – ucznia i jego potrzeb. Materiał badawczy zgromadzono drogą wywiadów swobodnych o charakterze jakościowym. Wywód rozpoczęto przedstawieniem wybranych ustaleń teoretycznych Janusza Korczaka. W dalszej kolejności ukazano postrzeganie dziecka – ucznia i jego potrzeb przez badane nauczycielki. Analizy wypowiedzi badanych nauczycielek ujawniły, że postrzegają one dzieci - uczniów jako obiekty do formowania i podtrzymują hierarchicznych układ nauczyciel – uczeń. Realizując potrzebę ciągłej kontroli, zewnętrznego stymulowania i ograniczając swobodę swoich podopiecznych, pozostają z dala od demokratycznej i rozwojowej wizji oddziaływań szkolnych oraz od korczakowskiego systemu antyautorytarnych oddziaływań. Mając na uwadze potrzebę praktyk nauczycielskich zgodnych z ideami humanizmu oraz poglądami Janusza Korczaka, warto w kształceniu nauczycieli (w trakcie studiów) i ich dokształcaniu (na kursach itp.) upowszechnić i zintensyfikować dbałość o rozwój ich osobowości, wspieranie samowiedzy, świadomości posiadanych doświadczeń i wzorców oraz konstruowanych na ich podstawie działań. W dalszej kolejności wzmacniać ich zdolności do przemyśliwania, projektowania i działania zgodnego ze współczesną myślą pedagogiczną zorientowaną na dziecko jako osobę aktywnie angażującą się w świat.

Bibliografia

Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych (W. Betkiewicz, tłum.). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Babicka-Wirkus, A. i Groenwald, M. (2018). Głos dziecka w przedszkolu – między swobodą wypowiedzi a milczeniem. Problemy Wczesnej Edukacji, 40(1), 95–104.

Bauman, Z. (1995). Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna (J. Bauman, tłum.). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bińczycka, J. (2009). Spotkanie z Korczakiem. Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego.

Charmaz, K. (2009). Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dahlberg, G., Moss, P. i Pence, A. (2013). Poza dyskursem jakości w instytucjach wczesnej edukacji i opieki (K. Gawlicz, tłum). Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Gibbs, G. (2011). Analiza danych jakościowych (M. Brzozowska-Brywczyńska, tłum.). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hammersley, M. i Atkinson, P. (2000). Metody badań terenowych (S. Dymczyk, tłum). Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Jarosz, E. (2013). O potrzebie demokratyzowanie polskiej szkoły. Czas na krok następny – podmiotowość i współudział dzieci w edukacji. Studia Edukacyjne, 29, 49–60. https://repozytorium.amu.edu.pl/server/api/core/bitstreams/7300e3e1-9cbe-416e-a6b3-6e7dddde00da/content

Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badań. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kopciewicz, L. (2009). Fenomenografia jako metoda badań kultury w jej wymiarze codziennym. Pedagogika Kultury, 5, 105–116.

Korczak, J. (1957). Prawo dziecka do szacunku. W: J. Korczak, Wybór pism pedagogicznych. T. 1. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Korczak, J. (1958a). Momenty wychowawcze. W: J. Korczak, Wybór pism. T. 3. Nasza Księgarnia.

Korczak, J. (1958b). Samotność dziecka. W: J. Korczak, Wybór pism. T. 4. Nasza Księgarnia.

Korczak, J. (1978). Jak kochać dziecko. W: J. Korczak, Pisma wybrane. T. 1. Nasza Księgarnia.

Korczak, J. (1984). Prawo dziecka do szacunku. W: J. Korczak, Pisma wybrane. T. 2. Nasza Księgarnia.

Korczak, J. (1993). Jak kochać dziecko. Momenty wychowawcze. Prawo dziecka do szacunku. Oficyna Wydawnicza Latona.

Korczak, J. (2002). Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku. Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Korczak, J. (2013). Jak kochać dziecko. Internat. Kolonie letnie. Do sierot. Instytut Książki.

Liebel, M. (2017). Janusz Korczak i prawa dziecka jako zdolność sprawcza. W: M. Liebel i U. Markowska-Manista: Prawa dziecka w kontekście międzykulturowości. Janusz Korczak na nowo odczytany (s. 54–67). Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej.

McLaren, P. (1999). Schooling as a ritual performance: Toward political economy of educational symbols and gestures. Rowman & Littlefield.

Quortrup J., (1993). Soziale Definition der Kindheit. W: M. Markewka, B. Nauck (red.), Handbuch der Kindheitsforschung (s. 109–124). Luchterhand.

Smolińska Theiss, B. (2010). Rozwój badań nad dzieciństwem — przełomy i przejścia. Chowanna, 1, 13–26.

Stainton Rogers, W. (2008). Promocja lepszego dzieciństwa: konstrukcje troski o dziecko (M. Kościelniak, tłum.). W: M.J. Kehily (red.), Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem (s. 173–197). Wydawnictwo WAM.

Szczepska-Pustkowska, M. (2011). Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii życia. Casus władzy (i demokracji). Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Śliwerski, B. (2007). Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Waloszek, D. (2009). Sytuacyjne wspieranie dzieci w doświadczaniu świata. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Waloszek, D. (2015). Nauczyciel w dzieciństwie człowieka. Doświadczenie – kompetencja – refleksyjność. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Znaniecki, F. (2008). Metoda socjologiczna (E. Hałas, tłum.). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Opublikowane
2024-06-27
Jak cytować
Zalewska-Bujak, M. (2024). Dziecko – uczeń i jego potrzeby - z perspektywy nauczycielek szkół podstawowych i pedagogią Janusza Korczaka w tle. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 19(2 (73), 65-78. https://doi.org/10.35765/eetp.2024.1973.05