Językowy obraz jednostek miar w studenckich bajkach matematycznych

Słowa kluczowe: bajki matematyczne, zadania tekstowe, konwencjonalne i niekonwencjonalne jednostki miary

Abstrakt

W artykule analizujemy zadania tekstowe pochodzące z bajek matematycznych, napisanych w latach 2020–2022 przez studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Celem analizy jest wyłonienie pojęć matematycznych i jednostek miary oraz opis rozwiązań metodycznych adekwatnych dla uczniów klas 1–3. Uwzględniamy ustalenia dydaktyki i metodologii matematycznej, kognitywistyczną teorię analizy tekstu, neurodydaktyczne wskazówki dotyczące kształcenia matematycznego oraz wymagania formalne dla absolwentów pierwszego etapu edukacji. Oryginalny materiał badawczy pochodzi z zadań tekstowych zawartych w 98 bajkach matematycznych. W analizie stosujemy podział zadań tekstowych ze względu na obecność w nich konwencjonalnych i niekonwencjonalnych jednostek miary. Prezentujemy te typy zadań metrologicznych, które zyskały największą frekwencję w materiale badawczym. W zadaniach tekstowych konwencjonalne jednostki miary są stosowane w sposób przemyślany i intencjonalny. Obecność niekonwencjonalnych jednostek miary należy wiązać m.in. z antropocentrycznym postrzeganiem świata. Uważamy, że bajki stanowią atrakcyjny kontekst procesu uczenia się dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Antologia bajek matematycznych wraz z sugestiami metodycznymi mogłaby stanowić alternatywę dla szkolnych zadań tekstowych.

Bibliografia

Adamczyk, M. (2019). Jak dziecko uczy się języka? [Wideo]. YouTube. https://youtu.be/7c5b8xfM75o

Bednarek, A. (1994). Leksykalne wykładniki parametryzacji świata. Studium semantyczne. Wydawnictwo UMK.

Bortliczek, M. i Raszka, R. (2022). Dziecięca matematyka w przestrzeni baśniowej – studenckie kreacje narracyjne. Horyzonty Wychowania, 21(59), 57–67. https://doi.org/10.35765/hw.2022.2159.07

Gruszczyk-Kolczyńska, E. (2014). Czas: dni i noce, pory roku, dni w tygodniu, miesiące w roku. Obliczenia kalendarzowe i zegarowe. W: E. Gruszczyk-Kolczyńska (red.), Edukacja matematyczna w klasie I. Książka dla nauczycieli i rodziców. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz opisy zajęć z dziećmi (s. 189–202). CEBP.

Jakubiec, W. i Malinowski, J. (2004). Metrologia wielkości geometrycznych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.

Kosek, A. i Kowalska, M. (2018). Storyline — metoda wyzwalająca aktywność poznawczą dzieci w wieku przedszkolnym. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, 71, 61–72.

Michalak, R. i Misiorna, E. (2008). Storyline kontekstem nabywania umiejętności uczenia się. W: E. Filipiak (red.), Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy (s. 204–209). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Nawolska, B. i Żądło-Treder, J. (2020). Dziecko w świecie miary. Kształtowanie pojęć: długości, pola, objętości, masy, czasu i temperatury w edukacji elementarnej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Nowik, J. (2009). Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Wydawnictwo Nowik.

Nowosad-Bakalarczyk, M. (2018). O gramatycznych i leksykalnych wykładnikach pojęcia liczby w polszczyźnie. Etnolingwistyka, 30, 91–112. https://doi.org/10.17951/et.2018.30.91

Nowosad-Bakalarczyk, M. (2019). O wykładnikach miary w polszczyźnie. Etnolingwistyka, 31, 101–119. https://doi.org/10.17951/et.2019.31.101

Puchalska, E. i Semadeni, Z. (1985). Rachuba czasu. Obliczenia zegarowe i kalendarzowe. W: Z. Semadeni (red.), Nauczanie początkowe matematyki. T. 3 (s. 377–389). Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Raszka, R. i Bortliczek, M. (2022). Studenckie bajki matematyczne – specyfika akademickiego projektu edukacyjnego oraz dobór kategorii analitycznych. W: E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik i A. Szafrańska (red.), Edukacja małego dziecka. T. 17: Sytuacja społeczna dzieci w rodzinie, przedszkolu i szkole (s. 137–150). Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Dz. U. 2017, poz. 356. (2017). (Polska). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf

Siwek, H. (2004). Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Żeromska, A.K. (2013). Metodologia matematyki jako przedmiot badań antropomatematycznych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Opublikowane
2024-03-28
Jak cytować
Bortliczek, M., & Raszka, R. (2024). Językowy obraz jednostek miar w studenckich bajkach matematycznych. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 19(1(72), 123-136. https://doi.org/10.35765/eetp.2023.1972.08