Realizacja podmiotowości we współpracy z rodzicami w montessoriańskich przedszkolach publicznych i niepublicznych – raport z badań

Barbara Surma

Abstrakt


Przedmiotem przeprowadzonych badań była realizacja idei podmiotowego traktowania rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych opartych na koncepcji pedagogicznej M. Montessori. Ich celem było zdiagnozowanie aktualnej sytuacji dotyczącej współpracy przedszkola z rodzicami w wymiarze instrumentalnym i decyzyjnym oraz przepływu informacji. Problemem głównym stało się pytanie: W jaki sposób montessoriańskie przedszkola publiczne i niepubliczne realizują podmiotowe podejście we współpracy z rodzicami dzieci? Pytanie to zostało uszczegółowione o kwestię: oceny form i sposobów komunikowania się z rodzicami przez nauczycieli, możliwości współuczestnictwa decyzyjnego i instrumentalnego. W celu zebrania opinii rodziców zastosowano sondaż diagnostyczny z techniką ankiety. Badaniami objęto rodziców dzieci, które uczęszczały do przedszkola przynajmniej przez jeden rok, w czterech celowo wybranych placówkach wychowania przedszkolnego, realizujących koncepcję edukacyjną opracowaną przez M. Montessori. Wśród nich były dwie placówki niepubliczne i dwie publiczne z trzech miast: z Krakowa, Białegostoku i Tychów. Badania zostały przeprowadzone w roku szkolnym 2014/2015. Otrzymane wyniki wskazują, że w badanych przedszkolach realizowane są kryteria partycypacji rodziców w pracy placówek. Są oni informowani o koncepcji filozoficznej, pedagogicznej i organizacyjnej przedszkola. Pozytywnie ocenili przepływ informacji na temat rozwoju dzieci. Kwestia współdecydowania o pracy przedszkola jest regulowana statutem przedszkola. W niektórych sprawach nauczyciele powinni bardziej konsultować się z rodzicami oraz uświadamiać ich o swoich działaniach wychowawczych w celu wypracowania jednolitego oddziaływania na dziecko i budowania zaufania.


Słowa kluczowe


współpraca przedszkola z rodziną; podmiotowość; wychowanie dziecka; pedagogika Montessori; partycypacja; współuczestnictwo decyzyjne i instrumentalne; komunikacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banasiak M., Współpraca rodziców ze szkołą w kontekście reformy edukacji w Polsce, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2013.

Bednarczuk B., Dziecko w klasie Montessori. Odniesienia teoretyczne i praktyczne, Wyd. UMCS, Lublin 2007.

Grzeszkiewicz B., Wychowanie przedszkolne w reformie edukacji, [w:] W służbie człowiekowi. Społeczna troska o dziecko w XX wieku, red. J. Wilk, t. 3, KUL, Lublin 2003.

Guz S., Edukacja przedszkolna w okresie przemian, WSP, Warszawa 1996.

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Akademia Ignatianum, Wyd. WAM, Kraków 2013.

Karwowska-Struczyk M., Rodzice w przedszkolu – balast czy koło ratunkowe?, [w:] Środowiskowe i językowe konteksty edukacji dziecka w rodzinie, przedszkolu i szkole, red. E. Jaszczyszyn, J.Z. Górnikiewicz, OMEP, Warszawa 2013.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997, Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483, art. 48, 1.

Łobocki M., Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania, Nasza Księgarnia, Warszawa 1985.

Łukasik J.M., Jagielska K., Solecki R., Nauczyciel. Wychowawca. Pedagog, Jedność, Kielce 2013.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, „Żak”, Warszawa 2001.

Optymalizacja sytuacji szkolnej uczniów – różnorodne wymiary współpracy z rodzicami, red. A. Konieczna, Wyd. APS, Warszawa 2010.

Paprotna G., Problemy współpracy przedszkola z rodziną w świetle przemian edukacyjnych, „Nauczyciel i Szkoła” 9(2000)2.

Pawlak B., Jak współpracować z rodzicami uczniów klas początkowych, Wyd. Nauk. AP, Kraków 2003.

Sikorska I., Rozwój dziecka w przedszkolu. Stymulujące wartości wybranych systemów edukacyjnych, Wyd. UJ, Kraków 2010.

Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 3, PWN, Warszawa 1978.

Surma B., Gotowość szkolna do uczenia się matematyki dzieci sześcioletnich w przedszkolu Montessori – raport z badań, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 28(2013)2.

Surma B., Pedagogika Montessori – podstawy teoretyczne i twórcze inspiracje w praktyce, Palatum, Łódź 2008.

Surma B., Poziom sprawności językowej dzieci w przedszkolu Montessori, [w:] Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Teoria i badania, red. J. Uszyńska-Jarmoc, M. Bilewicz, Wyd. Ak. „Żak”, Warszawa 2015.

Surma B., Praca z dzieckiem zdolnym, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 32(2014)2; DOI: 10.14632/eetp_32.1.

Surma B., Teoretyczne założenia kształtowania postawy twórczej dzieci w wieku przedszkolnym, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 26(2012)4.

Surma B., Uczestnicy (podmioty) procesu edukacyjnego w przedszkolu, [w:] J. Karbowniczek, M. Kwaśniewska, B. Surma, Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Akademia Ignatianum, Wyd. WAM, Kraków 2013.

Surma B., Wolność i indywidualizm w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori a wychowanie do dialogu, „Kultura i Edukacja” 88(2012)2.

Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 roku, Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425.
DOI: https://doi.org/10.14632/eetp.2016.11.40.151

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787