Muzyka i aktywność ruchowa dzieci przedszkolnych jako zachęta do budowania relacji i ekspresji ruchowej

Maciej Kołodziejski, Eva Králová

Abstrakt


Artykuł został podzielony na dwie części: teoretyczną i dotyczacą zastosowania owej teorii w praktyce. W teoretycznej części skupiamy się na wyjaśnianiu znaczenia muzyki i stosowania ruchu dla rozwoju i edukacji dziecka w wieku przedszkolnym. W części tej podkreśla się fundamentalne znaczenie umiejętności ruchowych dziecka i aktywności sprzyjających budowaniu relacji między dziećmi wyrażające się w ruchu dzieci, do jakiego dochodzi w przedszkolach. W części praktycznej zostały omówione przykładowe działalności edukacyjno-muzyczne zaprojektowane zgodnie z założeniami teoretycznymi, gdzie zaakcentowano głównie relacje między dziećmi przedszkolnymi obecne poprzez wyrażanie ruchu. Zgodnie z wynikami różnych badań działalność muzyczno-ruchowa u dzieci sprawia, że dostarczamy im wielu okazji do właściwego rozwoju motorycznego i muzycznego, zapewniamy harmonijny rozwój ich osobowości, budujemy wyobraźnię, a to wszystko przyczynia się do wzmocnienia relacji osobowych i przyjaźni między dziećmi. Dzieci również mogą wyrażać spontanicznie swoje uczucia poprzez działania muzyczne. Spontaniczna ekspresja emocji zawartych w ruchu przyczynia się także do rozwijania umiejętności muzycznych, rytmu i współpracy w grupie. Wszystkie opisywane skrótowo aktywności powinny być realizowane już we wczesnym dzieciństwie, zapewniając tym samym holistyczny rozwój dziecka w podejściu afektywnym, kognitywnym, socjoemocjonalnym i kreatywnym.


Słowa kluczowe


aktywność edukacyjna; ekspresja ruchowa; muzyka i aktywność ruchowa dziecka; przedszkolak; klimat społeczny; rozwój dziecka

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bagínová Ľ., Pohybové hry, aktivity a cvičenia detí predškolského veku [Movement games, acti­vities and exercises designated for pre-school age children], 1st ed., MPC, Bratislava 2013.

Baranová E., Hra a tvorivosť v hudobno-výchovnom procese [Game and creativity in music educational process], Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 1997.

Baranová E., Hudobno-pohybová výchova v predškolskom a mladšom školskom veku [Music and movement education in pre-primary and younger school age], 1st ed., Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta Banská Bystrica, Občianske združenie Pedagóg, 2009.

Bissinger-Ćwierz U., Muzyczna pedagogika zabawy w pracy z grupą, Klanza, Lublin 2002.

Brühlmeier A., Edukacja humanistyczna [Humanistic Education], Impuls, Kraków 2000.

Erksine R.G., Attunement and involvement: therapeutic responses to relational needs, “International Journal of Psychotherapy”, Vol. 3, No. 3, 1998.

Gallen B., Tupet C., Simon F. [tłum. Zieliński M.], Zajęcia muzyczne w przedszkolu, Cyklady, Warszawa 2001.

Gardner H., Multiple Intelligences: The Theory in Practice, Basic Books; Reprint Edition 1993.

Gardner H., Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce, Media Rodzina, Poznań 2002.

Gordon E.E., Learning Sequences in Music: A Contemporary Learning Theory, GIA Publications, Inc, Chicago 2007.

Gordon E.E., Sekwencje uczenia się w muzyce. Umiejętności, zawartość, motywy, WSP, Bydgoszcz 1999.

Gordon E.E., Umuzykalnienie niemowląt i małych dzieci, ZamKor, Kraków 1997.

Halmová N., Šimonek J., Veisová M., Pohyb hrou [Movement through games], 1st ed., AT Publishing, Bratislava 2002.

Hatrík J., et al., Štátny vzdelávací program. Hudobná výchova. ISCED 1 [National educational programme: Music education] Bratislava 2009, www.statpedu.sk/files/ documents/svp/1stzs/vzdelavacie_oblasti/hudobna_vychova_isced1.pdf, (access 22.03.2015), 2009.

Hrčka J., Držanie tela a jeho ovplyvnenie [Posture and its correction], 3. Vydanie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava 2015.

Hubinák J., Pohybová aktivita a jej vplyv na držanie tela detí [Movement activity and its impact on posture in children], Verbum, Ružomberok 2011.

Junger J., Telesný a pohybový rozvoj detí predškolského veku [Physical and movement deve­lopment of pre-school children], 1. Vydanie, Prešovská univerzita, Prešov 2000.

Kasa J., Športová antropomotorika [Sport Antropomotorics – Human Kinetics], Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, Bratislava 2000.

Kodejška M., Integrativní hudební výchova detí predškolského veku [Integrative music education for pre-school children], Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha 2002.

Kolláriková Z., Pupala B., Predškolská a elementárna pedagogika [Pre-school and elementary pedagogy], Portál, s.r.o., Praha 2001.

Kołodziejski M., Extracurricular music and dance classes as a determining factor in the development of music aptitudes in younger students as shown in a longitudinal study, [in:] Mu­zikas Zinatne Šodien: Pastavigais un Mainigais: zinatnisko rakstu krajums IV, Daugavpils University, Akademiskais Apgads “Saule”, Daugavpils 2012.

Kołodziejski M., Inculturation of Child as Introduction to Musical Education in the Light of Edwin Elias Gordon Pedagogy Elements, [in:] Mūzikas Zintne Šodien: Pastavigais un Mainigais. Zinatnisko rakstu krajums VII, Daugavpils University, Akademiskais Apgads “Saule”, Daugavpils 2015.

Kołodziejski M., Koncepcja Edwina E. Gordona w powszechnej edukacji muzycznej [Edwin E. Gordon Concepct in General Music Education], PWSZ, Płock 2011.

Kołodziejski M., Muzyka i język – myślenie i audiacja. Kilka uwag o potrzebie budowa­nia kompetencji audiacyjnej małego dziecka, [in:] “Cieszyński Almanach Pedagogiczny”, T. 3: Konteksty językowe w edukacji, kulturze i sztuce, UŚ, Katowice 2014. [Music and language – thinking and audiation. A few remarks on the need of building little child’s audiation competence, (in:) “Cieszyn Almanach of Pedagogics”, T. 3: Linguistic contexts in education, culture and art].

Koštrnová D., Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede [Design and development of positive climate in school class], 1st ed., Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava 2014.

Koukolík F., Lidství [Mankind], Galén, Praha 2010.

Kovalčíková I., Výchovná dramatika a sociálna klíma školskej triedy [Educational drama and social climate of a school class], Edičné stredisko CVT FHPV PU, Prešov 2001.

Králová E., Hudobné aktivity a kvalita života dieťaťa [Music activities and quality of life of a child], Vysokoškolská učebnica, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Olomouc 2015.

Krasoń K., Szafraniec G., Dwa światy. Ruch dyrektywny i niedyrektywny jako wizualiza­cja – odkrywanie – poznawanie [Two worlds. Directive and non-directive motion as visualisation – discovering – learning’], Impuls, Kraków 2002.

Kružlicová M., Pohybové a relaxačné cvičenia [Movement and relaxation exercises], Pro Solutions, s.r.o., Bratislava 2013.

Kulhánková E., Hudebně pohybová výchova [Music and movement education], Portál, Praha 2000.

Lašek J., Sociálně psychologické klima školních tříd a školy [Social and psychological school and class climate], Gaudeamus, Hradec Králové 2001.

Lewandowska K., Muzykoterapia dziecięca [Child musical therapy], AM, Gdańsk 1996.

Linhart J., Činnost a poznávání [Activity and cognition], Praha 1976.

Ławrowska R., Muzyka i ruch [Music and motion], WSiP, Warszawa 1988.

Podolska B., Z muzyką w przedszkolu [With music at kindergarten], WSiP, Warszawa 1987.

Schneiderová M., Voda a hudba [Water and music], 1st ed., Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov 2003.

Šimonek J. et al., Metodika telesnej výchovy pre stredné odborné školy [Methodology of physical education for secondary schools], 1st ed., Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2004.

Skowrońska-Lebecka E., Dźwięk i gest [Sound and gesture], WSiP, Warszawa 1984.

Szuman S., O sztuce i wychowaniu estetycznym [About Art and Estetic Education], PZWS, Warszawa 1962.

Vágnerová M., Vývojová psychologie: dětství z dospívaní [Developmental psychology: childhood and growing up], 2nd ed., Univerzita Karlova v Praze, Praha 2012.

Verešová J., Tanec a tanečné aktivity [Dance and dance activities], 1st ed., Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, Bratislava 2015.

Ministerstvo školstva SR. 2008. Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách [The National Educational Programme for Pre-Primary Education]. National Institute for Education, Bratislava, the Slovak Republic, 99 p. Available at: http://www.oecd.org/education/school/48705963.pdf (access 5.04.2014).

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Warszawa, dnia 18 czerwca 2014, poz. 803, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Journal of Laws. 2014, pos. 803, p. 3.

Podhradská M., Čanaky R., CD na diskotéke 1 [CD at the disco], Tonada, Bratislava 2011.
DOI: https://doi.org/10.14632/eetp.2016.11.41.185

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787