Wykorzystanie portfolio w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym

Słowa kluczowe: portfolio, edukacja wczesnoszkolna, zrównoważony rozwój, edukacja dla zrównoważonego rozwoju, dydaktyka nauczania zintegrowanego

Abstrakt

Artykuł ukazuje walory portfolio dla rozwijania kompetencji wpisujących się w postulaty zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono w nim wyniki jakościowej analizy treści przygotowanych przez studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, projektów mających na celu opracowanie założeń organizacyjnych związanych ze sporządzaniem portfolio przez dzieci z klas I-III. Wyniki przeprowadzonych analiz, zaprezentowane w odniesieniu do sześciu kategorii interpretacyjnych wskazują to, że portfolio możne być  postrzegane  jako skuteczny sposób treningu kompetencji związanych z ideą edukacji dla zrównoważonego rozwoju na poziomie pierwszego etapu edukacyjnego.

Bibliografia

Ablewicz K.(2003). Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej, Kraków: Wyd. UJ.
Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 - implementacja w Polsce, http://www.un.org.pl/files/170/Agenda2030PL_pl-5.pdf [dostęp: 30.07.2021]
Babbie E.(2013). Podstawy badań społecznych, tłum. W. Betkiewicz i in., Warszawa: PWN.
Babbie E.(2003). Badania społeczne w praktyce, Warszawa: PWN.
Bałachowicz J. (2017). Idea zrównoważonego rozwoju w edukacji dziecka, „Prima Educatione”, t 1, s.21-38.
Białek E.D.(2009). Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych wyzwań, Kraków: Impuls.
Brzezińska A.(2014). Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa: Scholar.
Creswell J. W. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków: Wyd. UJ.
Decade of Education for Sustainable Development, https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development/what-is-esd/un-decade-of-esd [dostęp: 29.07.2021]
Grzegorzewska S. (2009). Różnicowanie kształcenia w klasach początkowych, Kraków: Impuls.
Haan G. (2010).The Development of ESD – Related Competencies in Supportive Institutional Frame Works, „International Review of Education”, t. 54, no2/3, s. 315-328.
Kemmis S., Wilkinson J. (1998). Participatory action research and the study of practice, [w:] Action research in practice. Partnership for social justice in education, B. Atweh, S. Kemmis, P. Weeks (red.), New York: Routledge, s. 21-36.
Kędzierska B. (2015). Key competencies in the sustainable development of globalized socjety, [w:] Lifelong educational activity for sustainable development – conditions’diagnosis, B. Kędzierska (red.). Kraków: Wyd. UP.
Klimowicz A. (2005). Aktywizujące metody nauczania, [w]: Poradnik edukatora, M. Owczarz (red.), Warszawa: CODN.
Klus-Stańska D. (2008). Dokąd zmierza polska szkoła?- pytania o ślepe uliczki, kierunki, konteksty, w: D. Klus-Stańska (red.) Dokąd zmierza polska szkoła?, Warszawa: Żak.
Kruger H.H., Pfaff N. (2010). Metody badań pedagogicznych, [w: ]Pedagogika. Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych, B. Śliwerski, (red.), t.2, Gdańsk: GWP.
Kuzior A. (2014). Dekada Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” nr 72.
Łaszczyk J. (2009). Kształcenie masowe i uczeń zdolny, [w:} J. Łaszczyk, M. Jabłonowska (red.), Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji, Warszawa: Universitas Rediviva.
Łukasik J.( 2016). Poznać siebie i dbać o rozwój w drodze do sukcesu, Kraków: WAM.
Mietzel G. (2003). Psychologia kształcenia, tłum. A. Ubertowska, Gdańsk: GWP.
Morse J. M. (1991).Approaches to qualitative-quantitative methodological triangulation, “Nursing Research”, 40(1), s. 120-123.
Mróz A.M. (2018). Nauczyciel wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju w edukacji, Kraków: Impuls.
Okoń W. (1995). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa: Znak.
Palka S. (2006). Metodologia badań. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk: GWP.
Botkin J.W., Elmandjra M., Malitza M. (1982).Raport Klubu Rzymskiego – Uczyć się bez granic. Jak zewrzeć „lukę ludzką”, Warszawa: PWN.
Szadzińska E. (2014). Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, w: Dydaktyczne „tropy” zrównoważonego rozwoju w edukacji, Impuls, Kraków .
Szadzińska E. (2016). Edukacyjne przygotowanie do etycznego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, Chowanna” , t.1 (46).
Schmuck P., Schultz W. (2002). Psychology of Sustainable Dewelopment, Berlin: Kluwer Academic Publishers.
Szempruch J. (2012). Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej, Kraków: Impuls.
Szymański M. (2008). Funkcje edukacji szkolnej w zmieniającym się społeczeństwie, [w:] B. Muchnacka, M. Szymański (red.), Szkoła w świecie współczesnym, Kraków: Impuls.
Tilbury D. (2011). Assessing ESD Experiences during the DESD. An Expert Review on Processes and Learning for ESD, Paris: UNESCO.
Walosik A. (2013). Przez edukację do zrównoważonego rozwoju, Kraków: Wyd. UP.
Opublikowane
2021-11-15
Jak cytować
Kaczor, A. (2021). Wykorzystanie portfolio w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(5 (63), 79-94. https://doi.org/10.35765/eetp.2021.1663.06