Dobrostan psychiczny dziecka w procesie edukacji szkolnej w czasach pandemii

Słowa kluczowe: Dobrostan psychiczny, dziecko, edukacja, szkoła, edukacja w czasach pandemii

Abstrakt

Celem opracowania jest podjęcie namysłu nad dobrostanem psychicznym dziecka funkcjonującego w procesie edukacji szkolnej w czasach pandemii. W artykule odnajdujemy teoretyczne rozważania na temat pojęcia dobrostanu psychicznego, syntetyczną analizę funkcjonowania systemu edukacji szkolnej, szczególnie w okresie pandemii Covid – 19. Celem badań autorki jest zweryfikowanie poczucia dobrostanu psychicznego dzieci w procesie ich uczestnictwa w zdalnej edukacji szkolnej, zaś problem badawczy zawarty został w pytaniu: w jakim stopniu dziecko będące uczestnikiem szkolnej edukacji zdalnej odczuwa satysfakcję z procesu własnej edukacji, własnej aktywności, zaistniałego stanu rzeczy? W trakcie analizy zebranego materiału badawczego Autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie ukazując różnorodne konteksty funkcjonowania ucznia w procesie nauczania zdalnego.

Biogram autora

Katarzyna Bożena Sadowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Studiów Edukacyjnych

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, starszy wykładowca w Zakładzie Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Zainteresowania naukowe oscylują wokół obszarów aktywności małego dziecka, edukacji dziecka do lat trzech, terapii pedagogicznej i arteterapii. Od wielu lat współpracuje z placówkami opieki i wychowania oraz placówkami oświatowymi, przenosząc doświadczenia zdobyte w pracy z dzieckiem na pracę dydaktyczną oraz naukową realizowaną w ramach macierzystej Uczelni.

Bibliografia

Chałas K. (2018). Edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom podstawą budowania szkoły jako wspólnoty życia, pracy i służby, „Prima Educatione” nr 2, 11–22.
Chałas K. (2020). Przestrzenie aktywności nauczyciela akademickiego i studenta w świetle dydaktyki zaangażowanej, „Studia Pedagogica Ignatiana”, nr 2, 111-127.
Cieślińska J. (2013). Poczucie dobrostanu i optymizmu życiowego kadry kierowniczej placówek oświatowych, „Studia Edukacyjne”, nr 27, 95–112.
Foucault M. (1998). Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Aletheia.
Gawlicz K. (2008). Konstruowanie nieudacznika. Praktyki normalizacji i wykluczania w przedszkolu, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, nr 1(10), 37–54.
Ilska M., Kołodziej – Zaleska A. (2018). Dobrostan hedonistyczny i eudajmonistyczny w sytuacjach kryzysów normatywnych i nienormatywnych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, Seria: Organizacja i Zarządzanie, nr 123, 155–184.
King L. A. , Eells J. E. , Burton C. M. (2007). Pojęcie dobrego życia – w ujęciu szerokim i wąskim. [w:] P. A. Linley, S. Joseph (red.), Psychologia pozytywna w praktyce. Warszawa: PWN, s. 19 – 41.
Klus-Stańska D. (2010). Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
Klus – Stańska D. , Nowicka M. (2019). Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Gdańsk: Harmonia.
Klus – Stańska D. (red.). (2015). (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Kraków: Impuls.
Kossakowska K. , Zadworna M. (2019). Wybrane aspekty dobrostanu psychicznego uczniów na różnych etapach edukacji. Doniesienia wstępne, „Studia Edukacyjne” nr 54, 221–235.
Marti E. P. Seligman (1993). Optymizmu można się nauczyć. Poznań: Media Rodzina.
Plebańska M. ,Sieńczewska M., Szyller A. (2020) Raport – Edukacja zdalna w czasach COVID – 19. Warszawa: Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego .
Przyszczypkowski K. (2012). Polityczność (w) edukacji, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Surma B. (2019). Wprowadzenie, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” nr 4 (54), t. 14, Edukacja STEM – rozwijanie myślenia naukowego w przedszkolu,7-8.
Seligman M. E. P.(2002). Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potencjal for Lasting Fulfillment. New York: Free Press, Simon and Schuster.
Seligman, M. E. P. (2011). Pełnia życia. Nowe spojrzenie na kwestię szczęścia i dobrego życia. Poznań: Media Rodzina
Śliwerski B. (2015). Edukacja (w)polityce. Polityka (w)edukacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Śliwerski B. (2007). Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu. Gdańsk: Pedagogika GWP.
Śliwerski B. (2009). Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
Śliwerski B., Śliwerska W. (1991). Edukacja w wolności. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Opublikowane
2021-11-15
Jak cytować
Sadowska, K. B. (2021). Dobrostan psychiczny dziecka w procesie edukacji szkolnej w czasach pandemii. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(5 (63), 97-110. https://doi.org/10.35765/eetp.2021.1663.07