Wspomaganie psychofizycznego rozwoju dziecka z dysleksją rozwojową – standardowe i „niestandardowe” postępowanie terapeutyczne. Studium przypadku

Słowa kluczowe: dysleksja rozwojowa, zaburzenia psychofizycznego rozwoju, standardowa i „niestandardowa” terapia pedagogiczna, terapia przez sztukę, dziecko

Abstrakt

Artykuł odnosi się do teoretycznych podstaw specyficznych trudności w uczeniu się, będących konsekwencją zakłóceń rozwojowych typowych dla dzieci z dysleksją rozwojową. W tekście przedstawiono również analizę indywidualnego przypadku ukazującego wykorzystanie „niestandardowych” działań terapeutycznych realizowanych równolegle z postępowaniem standardowym oraz terapią przez sztukę. Podjęte działania przyczyniły się do ograniczenia skutków specyficznych zaburzeń rozwojowych i ich wpływu na występowanie specyficznych trudności w uczeniu się, doświadczanych przez dziecko, u którego od najmłodszych lat obserwowalne były symptomy dysleksji, a w klasie III zdiagnozowano dysleksję rozwojową typu przestrzennego. Celem analizy było przedstawienie podjętych działań terapeutycznych wykorzystujących dwie wzajemnie uzupełniające się ścieżki terapii – standardową i „niestandardową”. Druga ścieżka zajmowała szczególne miejsce, ponieważ była oparta na zainteresowaniach dziecka, co pozwoliło na ukierunkowanie wsparcia na pokonywanie specyficznych trudności w uczeniu się zgodnie ze spersonalizowanymi potrzebami dziecka. Na tej podstawie stwierdzono, że stosowanie „terapii na miarę” i uwzględniającej profil funkcjonalny dziecka umożliwia stopniowe oraz skuteczne pokonywanie trudności towarzyszących dysleksji rozwojowej i wynikających z wymagań stawianych przez szkołę.

Bibliografia

Bogdanowicz K., Nauczanie języka angielskiego z wykorzystaniem metody stymulacji wielozmysłowej, [w:] Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych, red. M. Bogdanowicz, M. Smoleń, Wyd. HARMONIA, Gdańsk 2004.

Bogdanowicz M., Niespecyficzne i specyficzne trudności w uczeniu się języków obcych, [w:] Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych, red. M. Bogdanowicz, M. Smoleń, Wyd. HARMONIA, Gdańsk 2004.

Bogdanowicz M., Psychometryczna czy kliniczna diagnoza dysleksji?, „Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego PTD”, nr 6, Wydawnictwo ADAM, Warszawa 1996.

Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii. Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas I i II, Wyd. HARMONIA, Gdańsk 2011.

Bogdanowicz M., Adryjanek A., Różyńska M., Uczeń z dysleksją w domu, Wyd. OPERON, Gdynia 2007.

Bogdanowicz M., Borkowska A., Model rozpoznawania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, [w:] Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, MEN, Warszawa 2010.

Głodkowska J., Model Kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – różnice nie mogą dzielić, [w:] Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Materiały szkoleniowe, cz. 1, MEN, Warszawa 2010.

Habib M., Zaburzenia nabywania zdolności językowych i pisania: najnowsze osiągnięcia neurobiologii, [w:] Dysleksja – od badań mózgu do praktyki, red. A. Grabowska, K. Rymarczyk, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa 2004.

Hatcher J., Snowling M., Hipoteza reprezentacji fonologicznych jako sposób rozumienia dysleksji: od teorii do praktyki, [w:] Dysleksja – teoria i praktyka, red. G. Reid, J. Wearmouth, GWP, Gdańsk 2008.

Opublikowane
2016-11-29
Jak cytować
Skibska, J. (2016). Wspomaganie psychofizycznego rozwoju dziecka z dysleksją rozwojową – standardowe i „niestandardowe” postępowanie terapeutyczne. Studium przypadku. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 11(3(41), 119-132. https://doi.org/10.35765/eetp.2016.1141.07