Edukacja regionalna w kontekście teoretycznym

  • Mariusz Grabowski Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze w Łodzi
Słowa kluczowe: edukacja, edukacja regionalna, pedagogika w zakresie rozwoju regionalnego, regionalizm

Abstrakt

W artykule przedstawiono edukację regionalną w aspekcie teoretycznym. Odniesiono się do zinterpretowania głównych pojęć powiązanych z tą tematyką oraz zobrazowania zasadniczych celów i założeń tego nurtu. W konkluzji zaprezentowano nowy kierunek studiów, który został uruchomiony w bieżącym roku akademickim na Uniwersytecie Łódzkim. Dotyczy on kształcenia „pedagogów regionalnych”.

Bibliografia

Angiel J., Repach E., Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie. Program autorski dopuszczony do użytku szkolnego prze MEN i wpisany do wykazu programów pod nr 4014–69/99, [w:] Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole, red. S. Bednarek, Wrocław 1999.

Delors J., Edukacja jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku, Warszawa 1998.

Denek K., Wartości i cele edukacji szkolnej, Poznań – Toruń 1994.

Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole, red. S. Bednarek, Wrocław 1999.

Edukacja regionalna. Poradnik dla nauczycieli szkoły podstawowej, red. Z. Piwońska, Rzeszów 2001.

Karbowniczek J., Edukacja środowiskowa w programach nauczania zintegrowanego, „Edukacja Elementarna

w Teorii i Praktyce ” 2008, nr 1–2.

Karbowniczek J., Zmiany w edukacji wczesnoszkolnej po wprowadzeniu reformy systemu oświaty, Częstochowa

Kossak-Główczewski K., Regionalizacja nauczania a edukacja regionalna jako odmiany racjonalności edukacyjnej, [w:] Pedagogia Celestyna Freineta a edukacja regionalna, red. W. Frankiewicz, K. Kossak-Główczewski, Gdańsk 1997.

Kowolik P., Edukacja regionalna w przedszkolu, [w:] Edukacja regionalna. Z historii, teorii i praktyki, red. M. T. Michalewska, Kraków 1999.

Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M., Słownik pedagogiczny, Warszawa 2009.

Kwieciński Z., Edukacja jako podmiot, instrument i przedmiot samoregulacji społecznej. Propozycje badań skoordynowanych, [w:] Zagrożenia, możliwości i potrzeby wspomagania rozwoju, red. Z. Kwieciński, Toruń 1985.

Mazur P., Edukacja aksjologiczna fundamentem w procesie jednoczenia Europy, „Wychowanie na co Dzień” 2008, nr 10–11.

Melosik Z., Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Toruń – Poznań 1995.

MEN, Dziedzictwo kulturowe w regionie. Założenia programowe, [w:] Edukacja regionalna. Dziedzictwo

kulturowe w zreformowanej szkole, red. S. Bednarek, Wrocław 1999.

Nikitorowicz J., Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa 2009.

Nikitorowicz J., Edukacja regionalna na pograniczach, [w:] Edukacja regionalna, red. A. W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska, Warszawa 2006.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1998.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2001.

Paprotna G., Wybrane zagadnienia edukacji regionalnej w przedszkolu, [w:] Edukacja regionalna. Z historii, teorii i praktyki, red. M. T. Michalewska, Kraków 1999.

Pawelec L., Regionalizm w kształceniu zintegrowanym, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”

, nr 1–2.

Rubacha K., Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej sudyscyplin, [w:] Pedagogika. T. 1, red. Z. Kwieciński,

B. Śliwerski, Warszawa 2003.

Sopot-Zembok B., Nocoń H., Edukacja regionalna, „Edukacja i Dialog” 1998, nr 7.

Wieczorek D., Kontrowersje wokół edukacji regionalnej, [w:] Edukacja w społeczeństwie „ryzyka”. Edukacja XXI wieku, red. M. Gwożdzicka-Piotrkowska, A. Zduniak, Poznań 2006.

http://wnow.uni.lodz.pl/

www.err.uni.lodz.pl

Opublikowane
2017-03-06
Jak cytować
Grabowski, M. (2017). Edukacja regionalna w kontekście teoretycznym. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, (15-16/1-2), 5-13. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/741