Przyjaźń w ocenie dzieci w wieku wczesnoszkolnym – raport z badań

Katarzyna Szewczuk

Abstrakt


Przedmiotem przeprowadzonych badań była przyjaźń występująca wśród dzieci uczęszczających do pierwszej i trzeciej klasy szkoły podstawowej. Ich celem było ukazanie opinii dzieci w wieku wczesnoszkolnym na temat przyjaźni. Problem główny przybrał postać pytania: Jakie znaczenie ma przyjaźń w opiniach dzieci w młodszym wieku szkolnym? Został on uszczegółowiony o dwa pytania dotyczące wiedzy dzieci na temat przyjaźni oraz cech, którymi powinien odznaczać się dobry przyjaciel. W celu zebrania opinii dzieci posłużono się sondażem diagnostycznym z wykorzystaniem techniki ankiety. Badaniami objęto dzieci z dwóch klas: I i III, uczęszczające do jednej z krakowskich szkół podstawowych. Grupy były równoliczne, badaniami objęto po 26 uczniów z każdej klasy. Badania były realizowane w roku szkolnym 2015/2016. Otrzymane wyniki wskazują, że dzieci mają świadomość znaczenia przyjaźni, a przyjaciel jest dla nich osobą ważną i wyjątkową. Posiadają, jak na swój wiek, zadowalającą wiedzę na temat przyjaźni. Potrafią podać definicję przyjaciela, oceniając go przez pryzmat cech charakteru, a nie wyglądu zewnętrznego. W relacjach przyjacielskich zwracają uwagę na takie zachowania, jak: koleżeńskość, dobroć, prawdomówność, chęć pomagania sobie nawzajem.


Słowa kluczowe


przyjaźń; przyjaźń w wieku wczesnoszkolnym; relacje rówieśnicze; przyjaciel; komunikacja interpersonalna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arystoteles, Etyka nikomachejska, [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 5, tłum. D. Gromska, Pax, Warszawa 1996.

Dunn J., Przyjaźnie dzieci, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Karwowska-Struczyk M., Dziecko i rówieśnicy w społecznym świecie wczesnej edukacji, [w:] Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, red. D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

Kwaśniewska M., Cedro J., Przyjaźń jako wartość w ocenie dzieci, „Nauczanie Początkowe” 38(2014/2015)3.

Łobocki M., ABC wychowania, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999.

Niebrzydowski L., Płaszczyński E., Przyjaźń i otwartość w stosunkach międzyludzkich. Studium psychologiczne, PWN, Warszawa 1989.

Pieter J., Słownik psychologiczny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków 1963.

Szczepańska M., Przyjaźń jako specyficzna forma więzi międzyludzkiej – ujęcie kontekstualne, [w:] Znajomość, koleżeństwo, przyjaźń. Dynamizm ewoluowania więzi emocjonalnej, red. A. Żywczok, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2014.

Szczepańska M., Gaweł-Luty E., Przyjaźń jako wartość w relacjach społecznych dzieci i młodzieży, Impuls, Kraków 2009.

Szymczak M., Słownik języka polskiego PWN, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Vasta R., Haith M.M., Miller S.A., Psychologia dziecka, WSiP, Warszawa 1995.

Wasilewska H., Znaczenie przyjaźni w rozwoju psychospołecznym dzieci i młodzieży, „Nauczyciel i Szkoła” 53(2013)1.
DOI: http://dx.doi.org/10.14632/eetp.2016.11.42.99

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787