Kompetencje plastyczne dzieci 4 i 5-letnich – raport z badań

Słowa kluczowe: kompetencje plastyczne, twórczość plastyczna, wytwory plastyczne, wychowanie estetyczne, wychowanie przedszkolne

Abstrakt

Wspieranie uzdolnień i rozwój kreatywności dzieci należą współcześ­nie do podstawowych zadań edukacji. Zajęcia plastyczne wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom, kształtując wyobraźnię i twórczość dzieci, oferując możliwości treningu zdolności manualnych czy dostarczając najmłodszym silnych przeżyć estetycznych. Przedmiotem przeprowadzonych badań uczyniono kompetencje plastyczne dzieci w wieku przedszkolnym. Ich celem było ustalenie poziomu kompetencji plastycznych prezentowanych przez dzieci 4- i 5-letnie. Problematyka badawcza skupiała się wokół zagadnień dotyczących zachowań prezentowanych przez dzieci w wieku przedszkolnym w toku aktywności plastycznej, a także oceny poziomu ich wytworów plastycznych. W celu zebrania materiału badawczego posłużono się dwoma metodami: obserwacji oraz analizy dokumentów. Rejestracji danych dokonywano przy użyciu dwóch arkuszy, z czego pierwszy zawierał kategorie zachowań dzieci w toku działalności plastycznej, a drugi koncentrował się na zagadnieniach dotyczących elementów graficznych rysunków. Analiza prac dzieci 4- i 5-letnich została wykonana przez grupę sędziów kompetentnych. Badaniami objęto 25 dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lachowicach. Realizacja badań odbyła się w roku szkolnym 2016/2017. Otrzymane wyniki wskazują, że kompetencje plastyczne dzieci 4- i 5-letnich nie są jeszcze w pełni ukształtowane, a ich ogólny poziom rozwoju można ocenić jako przeciętny. Umożliwia on samodzielne i aktywne uczestnictwo dziecka w zajęciach plastycznych oferowanych przez nauczyciela w przedszkolu, jednak jakość wytworów plastycznych nie jest satysfakcjonująca, co sugeruje potrzebę organizowania ćwiczeń usprawniających motorykę przedszkolaków.

Bibliografia

Czajka S., Nauczyciel a twórczość plastyczna uczniów, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1979.

Drost M., Swobodna twórczość plastyczna dzieci w młodszym wieku szkolnym, [w:] Sztuka w edukacji i terapii, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2004.

Dudel B., Istota i rodzaje kompetencji kluczowych, [w:] Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej, red. J. Uszyńska-Jarmoc, B. Dudel, M. Głoskowska-Sołdatow, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2014.

Jędrzejowska E., Rozwój twórczości plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym, [w:] Edukacja małego dziecka. Przedszkole – przemiany instytucji i jej funkcji, red. E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, A. Minczanowska, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2015.

Księga zabaw i aktywności: leksykon rozwoju dziecka, red. M. Piotrowska, Jedność, Kielce 2009.

Lowenfeld V., Brittain W.L., Twórczość a rozwój umysłowy dziecka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1977.

Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Żak, Warszawa 1996.

Popek S.L., Psychologia twórczości plastycznej, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010.

Szmidt K.J., Pedagogika twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2013.

Szuman S., Sztuka dziecka. Psychologia twórczości rysunkowej dziecka, WSiP, Warszawa 1990.

http://www.przedszkole417.waw.pl (dostęp: 11.06.2017).

Opublikowane
2018-07-25
Jak cytować
Szczotka, M., & Szewczuk, K. (2018). Kompetencje plastyczne dzieci 4 i 5-letnich – raport z badań. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 13(2(48), 165-182. https://doi.org/10.14632/eetp.2018.13.48.165

Inne teksty tego samego autora