Specyfika kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji w Finlandii i Estonii. Podobieństwa i różnice.

Słowa kluczowe: kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji w Finlandii i Estonii, status zawodu nauczyciela, program kształcenia nauczycieli, praktyki zawodowe dla nauczycieli wczesnej edukacji

Abstrakt

Za sukcesem fińskiego i estońskiego systemu edukacji stoi przede wszystkim wysoka jakość szkolenia nauczycieli. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wybranych aspektów procesu kształcenia pedagogów wczesnej edukacji w Finlandii i Estonii – w krajach, których systemy edukacji uznawane są za efektywne i innowacyjne, a także plasują się na najwyższych pozycjach w rankingach europejskich. Co stoi za sukcesem fińskiego procesu kształcenia nauczycieli, uznawanego często za wzorcowy wśród krajów europejskich, oraz estońskiego, o którym zbyt często się nie mówi? To pytanie, wokół którego koncentruje się niniejsza refleksja. Analiza literatury źródłowej pozwala zidentyfikować kluczowe, innowacyjne elementy kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji w Finlandii i Estonii oraz wskazać na podobieństwa i różnice w obu systemach. W pierwszej części opracowania autorka przygląda się statusowi zawodu nauczyciela w Finlandii i Estonii, następnie omawia proces rekrutacji do zawodu i specyfikę kształcenia przyszłych pedagogów w tych krajach. Mając świadomość, iż jakość systemu edukacji jest bezpośrednio związana ze specyfiką kształcenia nauczycieli, autorka przygląda się fińskim i estońskim programom studiów i stara się wydobyć te elementy, które uważa za wyróżniające się. Szczegółowo omawia specyfikę praktyk zawodowych oraz inicjatywę roku zawodowego.

Bibliografia

Eisenschmidt E. (2011). Teacher education in Estonia, w: ed. Valenčič Zuljan M., Vogrinc J., European Dimensions of Teacher Education –Similarities and Differences, Ljubljana: Dravska tiskarna.

Jouko K.; Nikkanen P., Jouko K., Tapani K. (1999). Through Education into the World of Work. Uno Cygnaeus, the Father of Technology Education, Institute for Educational Research Jyvaskyla: University of Jyvaskyla.

Jakku-Sihvonen R., Tissari V., Ots A., Uusiautti S., Voolma H. (2010). Soome ja Eesti aineõpetaja õppekavade pedagoogiliste õpingute õppesisu profiilide võrdlusuuring, w: Õpetaja esmaharidus Olukord ja probleemid 21. sajandi algul, Koostajad Viive-Riina Ruus Ene-Silvia Sarv, Tallinn: Vali Press OÜ, s. 48–66.

Kaljuve M. (2010). Suundumused Soome õpetajahariduses, w: Õpetaja esmaharidus Olukord ja probleemid sajandi algul, Koostajad Viive-Riina Ruus Ene-Silvia Sarv, Tallinn: Vali Press OÜ, s. 67–75.

Tirri K. (2014). The last 40 years in Finnish teacher education, „Journal of Education for Teaching”, 40 (5), s. 600–609.

Trasberg K., Krul E. (2015). Õpetajahariduse sajand rahvusülikoolis, www. Pedagogicum Tartu Ülikooli õpetajahariduse uuendamiselojs.utlib.ee [dostęp: 03.11.2020].

Niemi H., Jakku-Sihvonen R. (2011). Teacher education in Finland, w: ed. Valenčič Zuljan M., Vogrinc J., European Dimensions of Teacher Education –Similarities and Differences, Ljubljana: Dravska tiskarna.

Niemi H. (2015). Teacher Professional Development in Finland: Towards a More Holistic Approach, Psychology, „Society & Education”, 7(3), s. 279–294.

Olli-Pekka M., Pertti V., Hannu S. (2012). Teacher education in Finland: a review of a national effort for preparing teachers for the future, „The Curriculum Journal”, 23(4), s. 567–584.

Simola H. (2005). The Finnish miracle of PISA: historical and sociological remarks on teach- ing and teacher education, „Comparative Education”, 41 (4), s. 455–470.

https://pisa.ibe.edu.pl/ [dostęp: 09.10.2020]

http://www.opetajateliit.ee/wp-content/uploads/2018/06/Lisa4_%C3%95petaja-mei- striklassi-kontseptsioon.pdf [dostęp: 10.10. 2020]

www.eesti.pl/system-edukacyjny-estonii-11947.html [dostęp: 10.12.2020]

https://novaator.err.ee/586347/milline-peaks-olema-nuudisaegne-opetajakoolitus [do-stęp: 09.10.2020]

https://www.hm.ee/et/tegevused/opetaja-ja-koolijuht [dostęp: 09.10.2020]

https://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2014/10/finlandia.pdf [dostęp: 10.12.2020]

https://www.pedagogicum.ut.ee/et/opetajakoolitus/alusmoodul [dostęp: 09.10.2020]

https://opleht.ee/2015/05/koolitegelikkusega-seotud-opetajaharidus/ [dostęp: 04.11.2020]

https://www.pedagogicum.ut.ee/et/opetajakoolitus/opetajakoolituse-kutseopingud [do- stęp: 05.10.2020]

https://www.ajakiri.ut.ee/artikkel/911 [dostęp: 07.10.2020]

https://www.hm.ee/et/tegevused/opetaja-ja-koolijuht/koolitus-ja-arendustegevus [dostęp:09.10.2020]

https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011015 [dostęp: 10.11.2020]

Opublikowane
2021-06-30
Jak cytować
Kos, E. A. (2021). Specyfika kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji w Finlandii i Estonii. Podobieństwa i różnice . Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(2(60), 65-76. https://doi.org/10.35765/eetp.2021.1660.05