Dziecko w perspektywie antropologii pedagogicznej Janusza Korczaka. Kilka refleksji w kontekście wczesnej edukacji

Słowa kluczowe: dziecko, dzieciństwo, wczesna edukacja, antropologia pedagogiczna, Janusz Korczak

Abstrakt

Poniższy artykuł jest zaproszeniem do poszukiwania znaczeń jednego z podstawowych pojęć dla współczesnej pedagogiki. Pytanie o rozumienie pojęcia dziecka we współczesnym dyskursie pedagogicznym kieruje analizy autorki w stronę podejścia antropologii pedagogicznej. Wielość stanowisk teoretycznych i metodologicznych w ramach badań prowadzonych nad dzieciństwem tworzy współcześnie swoisty obszar studiów łączących dorobek wielu dyscyplin nauki. Wśród ich stanowisk poszukiwana jest wiedza o dziecku ujmowana z wielu perspektyw badawczych.  Analiza tego, kim dziecko jest, staje się zasadnicza, kiedy uświadomimy sobie, że na tym pojęciu ufundowane są teorie i systemy pedagogiczne, a także konkretne podejścia metodologiczne i dydaktyka wczesnej edukacji. To pojęcie buduje konkretne podejścia do dziecka i dzieciństwa, a zmiany jego znaczeń odpowiadają za zmiany paradygmatyczne w wychowaniu i w dydaktyce. Autorka podejmuje próbę dookreślenia i zarysowania kategorii dziecka na tle antropologii człowieka, by w konsekwencji dojść do Korczakowskiej koncepcji dziecka i dzieciństwa i ukazać jej implikacje dla wczesnej edukacji. Koncepcja dziecka odczytana z dzieł Janusza Korczaka wytacza nowe przestrzenie interpretacyjne oraz metodyczne. W aspekcie metodologicznym artykuł ma charakter komunikatu z jakościowych badań pedagogicznych.

Bibliografia

Ablewicz, K. (2003). Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Corsaro, W.A. (1997). The sociology of childhood. Pine Forge Press/Sage Publications

Dawid, J.W. (1961 [1887]). Zasób umysłowy dziecka. Przyczynek do psychologii doświadczalnej. W: Dawid J.W., Pisma pedagogiczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN.

Fink, A.G. (2019). Conducting research literature reviews: From the Internet to paper. Sage Publications.

Hegel, G.W.F. (1963). Fenomenologia ducha (A. Landman, tłum.). Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Jacyno, M. i Szulżycka, A. (1999). Dzieciństwo. Doświadczenie bez świata. Oficyna Naukowa.

Kehily, M.J. (2008). Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem (M. Kościelniak, tłum.). Wydawnictwo WAM.

Korczak, J. (1987). Myśli. Państwowy Instytut Wydawniczy.

Korczak, J. (2017). Teoria a praktyka. Artykuły pedagogiczne (191.3-1939) (S. Bergman i E. Świderska, tłum.). Instytut Badań Literackich PAN.

Koursoumba, L.L. (2013). Janusz Korczak i Konwencja o prawach dziecka. W: B. Smolińska-Theiss (red.), Rok Janusza Korczaka 2012. Nie ma dzieci – są ludzie, (s. 54–61). Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Kozak, M. (2013). Prawo dziecka do edukacji. Założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne. Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Kusztal, J. (2018). Dobro dziecka w procesie resocjalizacji. Aspekty pedagogiczne i prawne. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Matthews, B. (2006). A Philosophy of Childhood. The Poynter Center for the Study of Ethics and American Institutions – Indiana University.

Rogers, W.S. (2008). Promocja lepszego dzieciństwa: konstrukcje troski o dziecko. W: M.J. Kehily, Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem. Wydawnictwo WAM.

Smolińska-Theiss, B. (2010). Rozwój badań nad dzieciństwem – przełomy i przejścia. Chowanna, 1, 13–26.

Smolińska-Theiss, B. (2014). Korczakowskie narracje pedagogiczne. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Szczepska-Pustkowska, M. (2011). Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii życia. Casus władzy (i demokracji). Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Śliwerski, B. (1992). Przekraczanie granic wychowania. Od „pedagogiki dziecka” do antypedagogiki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Śliwerski, B. (2007). Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Opublikowane
2024-03-28
Jak cytować
Turczyk, M. (2024). Dziecko w perspektywie antropologii pedagogicznej Janusza Korczaka. Kilka refleksji w kontekście wczesnej edukacji. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 19(1(72), 11-19. https://doi.org/10.35765/eetp.2023.1972.01