Rola rodziny i przedszkola w kształtowaniu kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym

Słowa kluczowe: kompetencje społeczne, umiejętności interpersonalne, zadania rodziny, zadania przedszkola, trening umiejętności emocjonalnych i społecznych

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie znaczenia kompetencji społecznych oraz potrzeby ich rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym. Celem jest również ukazanie roli i zadań rodziców i nauczycieli przedszkola w kształtowaniu u dzieci tych kompetencji. Przedmiotem analizy uczyniono wybrane definicje kompetencji społecznych oraz zapisy Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego, a także dwie funkcje rodziny - wychowawczą i socjalizacyjną, które są szczególnie istotne dla rozwoju kompetencji społecznych dzieci. Problem badawczy dotyczy tego, jaka jest rola i zadania rodziców i nauczycieli przedszkoli w kształtowaniu kompetencji społecznych  dzieci w wieku przedszkolnym.  W celu uzyskania odpowiedzi na ten problem przeprowadzono analizę wybranych tekstów psychologiczno-pedagogicznych, stosując metodę desk research. Człowiek jest istotą społeczną, dla prawidłowego rozwoju i efektywnego funkcjonowania powinien nawiązywać właściwe relacje z innymi ludźmi. Dotyczy to również najmłodszego pokolenia. Rozwijanie kompetencji emocjonalnych i społecznych, a zwłaszcza kompetencji interpersonalnych, może pomóc dzieciom w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami oraz zmniejszyć ryzyko występowania zachowań niepożądanych. Największą odpowiedzialność za wychowanie i uspołecznianie dzieci ponoszą ich rodzice. W realizacji funkcji wychowawczej i socjalizacyjnej powinno ich wspierać przedszkole, dlatego tak istotna jest  współpraca rodziców i nauczycieli przedszkoli.

 

Bibliografia

Adamski, F. (2006). Funkcje rodziny. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI w. (s. 309). Wydawnictwo Akademickie „Żak”

Adamski, F. (2010). Znaczenie wychowania w rodzinie dla rozwoju osobowego dziecka. W: F. Adamski (red.), Wychowanie w rodzinie (s. 7–20). Wydawnictwo „Petrus”.

Artymiak, M. i Pawelec, M. (2019). Kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym jako wyzwanie dla rodziców i nauczycieli. Roczniki Teologiczne, 66(10), 49–60.

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka (A. Wojciechowski, tłum.). Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Czub, M. (2014a). Diagnoza przebiegu rozwoju społeczno-emocjonalnego. W: M. Czub (red.), Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat (s. 25–38). Instytut Badań Edukacyjnych.

Czub, M. (2014b). Rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych dziecka. W: M. Czub (red.), Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat (s. 11–24). Instytut Badań Edukacyjnych.

Deptuła, M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Filipowicz, M. (2017). Rodzina jako pierwsze środowisko wychowawcze – zadania i ideał wychowawczy – z perspektywy nauczania Kościoła, Łódzkie Studia Teologiczne, 1, 127–146.

Kaszlińska, K. (2015). Diagnozowanie kompetencji społecznej dzieci przedszkolnych – możliwości i ograniczenia. Przegląd Pedagogiczny, 1, 209–222.

Kawula, S. (2006). Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo-wychowawcza. W: S. Kawula, J. Brągiel i A.W. Janke (red.), Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki (s. 47–81). Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kęska, A. (2019). Funkcje rodziny w badaniach pieczy zastępczej. Polityka Społeczna, 2, 19–23.

Kielar-Turska, M. (2011). Średnie dzieciństwo – wiek przedszkolny. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka (s. 202–233). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Knopp, K.A. (2013). Kompetencje społeczne – pomiar i aplikacja praktyczna. https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=6641

Lubowiecka, J. (2013). Kompetencje społeczne dzieci w sytuacjach edukacyjnych w przedszkolu. W: H. Sowińska (red.), Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej (s. 367–395). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Markowicz, L. (2008). Jak rozwijać i doskonalić umiejętności interpersonalne uczniów. Świetlica w Szkole, 1, 9–10.

Martowska, K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Wydawnictwo Liberi Libri.

Matczak, A. (2007). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. KKS. Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Miśkowiec, E. (2012). Kształtowanie umiejętności kontaktów społecznych dziecka w rodzinie i przedszkolu. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 3, 23-31.

Piecuch, E. (2016). Rodzina jako przestrzeń rozwijania umiejętności społecznych dziecka. Wychowanie w Rodzinie, 13(1), 343–358.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Zał. 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. z późn. zm. Dz. U. 2017, poz. 356.

Popławska, A. (2015). Nauczyciel jako kreator przestrzeni edukacyjnej wspierającej rozwój kompetencji podmiotowych dziecka. W: S. Guz, M. Centner-Guz i I. Zwierzchowska (red.), W trosce o rozwój i wczesną edukację dziecka (s. 165–180). Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Smykowski B. (2005). Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? W: A. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 165–206). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Żmudzka, M. (2018). Wspomaganie kompetencji emocjonalnych i społecznych dziecka w wieku przedszkolnym. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki. Edukacja – Rodzina – Społeczeństwo, 3, 37–60.

Opublikowane
2024-06-27
Jak cytować
Kalinowska-Witek, B. (2024). Rola rodziny i przedszkola w kształtowaniu kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 19(2 (73), 11-24. https://doi.org/10.35765/eetp.2024.1973.01