Implementacja modelu kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w Polsce

Słowa kluczowe: proces kształcenia nauczycieli, reforma szkolnictwa wyższego, kwalifikacje nauczycielskie, kompetencje nauczycielskie, nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny

Abstrakt

Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce zmienia system i standardy kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej. Od opublikowania w 2019 roku „Rozporządzenia Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygoto-wującego do wykonywania zawodu nauczyciela” (Dz.U. 2019 poz. 1450), zaczęto wprowadzać zmiany, które obejmują przeniesienie procesu kształcenia nauczycieli z systemu dwuetapowego na system jednolitych studiów magisterskich. Zmiany w systemie kształcenia zostały poprzedzone opracowaniem modelu kształcenia oraz wdrażaniem programów w ramach projektów dofinansowanych ze środków europejskich. Celem tego artykułu jest przybliżenie i ocena założeń „Propozycji modelu kształcenia nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych” (z roku 2018) na przykładzie implementacji projektu zatytułowanego „Eksperymentalny program  kształcenia  nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w Akademii Ignatianum w Krakowie” oraz wskazanie istotnych różnic między wstępnymi założeniami, które obecnie są wdrażane w formie eksperymentu na kilku uczelniach, a obowiązującymi od 2019 roku ministerialnymi wytycznymi. Po krótkim wprowadzeniu i nakreśleniu aktualnej sytuacji wskazano główne przyczyny, jakimi kierowano się w opracowaniu nowych wytycznych, które zostały ocenione. Zmiany w procesie kształcenia nauczycieli mają przyczynić się do podniesienia jakości ich przygotowania, co zostało uwzględnione w obu wspomnianych i analizowanych dokumentach.

Bibliografia

Czerepaniak-Walczak M. (1997). Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela, Toruń: Wydawnictwo „Edytor”.

Gołębniak, B.G., Krzychała, S. (2015). Akademickie kształcenie nauczycieli w Polsce – raport z badań. „Rocznik Pedagogiczny”, s. 97–112.

Grzeszkiewicz B. (2002), W poszukiwaniu wzoru nauczyciela wychowania przedszkolnego, w: Kompetencje nauczyciela. Stan, potrzeby i kierunki zmian, red. E. Kozioł, E. Kobyłecka, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza UZ.

https://archiwum.ncbr.gov.pl/fileadmin/POWER/03.01...PKN_18/zal._nr_6_Lista_ran- kigowa_pozytywna_PKN.pdf [dostęp: 12.02.2021].

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konkurs-ncbr-na-programy-ksztalcenia-nauczycieli [dostęp: 12.02.2021].

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/opracowanie-modelowych-programow-ksztalcenia-nauczycieli-w-ramach-dzialania-31-kompetencje-w-szkolnictwie-wyzszym, [do- stęp: 12.02.2021].

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką. Kraków: Wydawnictwo Ignatianum.

Pawelec L. (2017). Jakość przygotowania zawodowego nauczycieli w świetle badań empirycznych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”, vol. XXX, nr 2, s. 99–114, DOI: 10.17951/j.2017.30.2.99

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela” (Dz.U. 2019 poz. 1450) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001450 [dostęp: 12.02.2021].

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela” (Dz.U. 2012 poz. 131) https:// www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/c49a61a9a3861e7a323901ff0849dff3. pdf [dostęp: 12.02.2021].

Surma B. (2011). Uczestnicy (podmioty) procesu edukacyjnego w przedszkolu, w: Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką. Kraków: Wydawnictwo Ignatianum, s. 158–172.

Surma B. (2019). Kształtowanie kluczowych kompetencji nauczycieli edukacji elementarnej – raport z badań. „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, 14(52), s. 93–104. https://doi.org/10.35765/eetp.2019.1452.06.

Opublikowane
2021-06-30
Jak cytować
Surma, B. (2021). Implementacja modelu kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w Polsce. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(2(60), 77-88. https://doi.org/10.35765/eetp.2021.1660.06

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>