Nabywanie kompetencji kluczowych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zmieniającym się świecie edukacyjnym i społecznym

  • Aneta Kamińska Akademia Ignatianum w Krakowie
Słowa kluczowe: kompetencje, kompetencje kluczowe, całożyciowe nabywanie kompetencji

Abstrakt

W obecnej dobie szybkiego rozwoju, w tym społecznego i zawodowego Europejczyków, w licznych zaleceniach Rady Europy podkreśla się znaczenie posiadania kompetencji, w szczególności tych uznanych za kluczowe. Wskazane jest posiadanie szerokiej wiedzy ogólnej, potrzebnej w każdym zawodzie oraz w razie przekwalifikowania, ale także specyficznych, szczegółowych umiejętności, które ponadto należy odpowiednio wykorzystać w praktyce. Zawód nauczyciela, w tym nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, nie jest w tym odosobniony. Jest zawodem wymagającym od osób go wykonujących wielu talentów, umiejętności, dużej elastyczności, mobilności i kreatywności. Po to, aby dany nauczyciel był nazwany kompetentnym, musi pracować efektywnie w placówce edukacyjnej i w środowisku lokalnym. W byciu skutecznym pomagają jemu liczne kompetencje, które nabywa podczas formalnej i nieformalnej edukacji. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wymogów wielości kompetencji w dynamicznie zmieniającym się i żywo reagującym na potrzeby społeczne zawodzie nauczyciela. Artykuł jest skierowany przede wszystkim do studentów pedagogiki, ale też do praktyków z dziedziny edukacji wczesnoszkolnej. Jego zadaniem jest uświadomienie im faktu, że nabywanie kompetencji odbywa się przez całe życie. Często na ich posiadanie składa się wiele okoliczności życiowych i doświadczeń, nie zawsze korzystnych. Dlatego też została podkreślona waga szerszej współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ze wszystkimi podmiotami edukacji, w tym również wymiany informacji w tworzonych zespołach eksperckich.

Bibliografia

Adamek I., Bałachowicz Ł., Kompetencje kreatywne nauczycieli wczesnej edukacji dziecka, „Impuls”, Kraków 2013.

Gajda J., Autorefleksja jako wyznacznik utrzymania wysokiej jakości pracy zawodowej nauczyciela, [w:] Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, red. R. Reclik, A. Zduniak, Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2010.

Klus-Stańska D., Nowicka M., Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, WSiP, Warszawa 2005.

Kompetencje kreatywne nauczycieli wczesnej edukacji dziecka, red. I. Adamek, Ł. Bałachowicz, „Impuls”, Kraków 2013.

Kupisiewicz Cz., Dydaktyka. Podręcznik akademicki, „Impuls”, Kraków 2012. Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, [w:] Pedagogika 2. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, t. 2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Kyriacou Ch., Essential Teaching Skills, Oxford, Blackwell 1991. Laska E.I., Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.

Parczewska T., Bilewicz-Kuźnia B., Edukacja przedszkolna w Polsce i na świecie. Wybrane zagadnienia, Wyd. UMCS, Lublin 2013.

Szempruch J., Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, „Impuls”, Kraków 2013. Uszyńska-Jarmoc J., Dudel B., Głoskowska-Sołdatow M., Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej, „Impuls”, Kraków-Białystok 2013.

Puślecki W., Modernizacja kompetencji profesjonalnych nauczycieli edukacji początkowej, [w:] Idee i strategie edukacji nauczycieli klas I-III, red. I. Adamek, Wyd. Naukowe WSP, Kraków 1998.

Wielki słownik wyrazów obcych, red. M. Bańko, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Wysocka E., Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania, „Impuls”, Kraków 2013.

Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku (Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie). http://www.eurydice.org (europejska, renomowana baza z zakresu pedagogiki porównawczej) (dostęp: 06.01.2014)

Opublikowane
2016-06-14
Jak cytować
Kamińska, A. (2016). Nabywanie kompetencji kluczowych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zmieniającym się świecie edukacyjnym i społecznym. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 9(31/1), 53-68. https://doi.org/10.14632/eetp_31.4

Inne teksty tego samego autora