Współpraca przedszkola z rodzicami i środowiskiem lokalnym jako jedna z tendencji zmian oświatowych w edukacji przedszkolnej – analiza porównawcza

  • Aneta Kamińska Akademia Ignatianum w Krakowie
Słowa kluczowe: współpraca z rodzicami, współpraca ze środowiskiem lokalnym, środowisko lokalne, edukacja przedszkolna, podmioty edukacyjne

Abstrakt

Znaczenie współpracy może być rozpatrywane w perspektywie historycznej. Nigdy dotąd nie była ona tak ważna, jak obecnie. Współczesne zmiany społeczne, polityczne, ekonomiczne i oświatowe wymagają innego spojrzenia na współpracę podmiotów edukacyjnych. Wydaje się, że są one od siebie coraz bardziej zależne i potrzebują wzajemnych relacji do osiągania celów edukacyjnych. Jednym z zadań placówki przedszkolnej jest socjalizacja najmłodszych. Może ona przebiegać prawidłowo jedynie wtedy, gdy jest zorganizowana z udziałem wspomnianej instytucji, rodziców i lokalnej społeczności. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie roli współpracy podmiotów edukacyjnych oraz wpływu owej współpracy na rozwój intelektualny i wychowawczy dzieci. Artykuł prezentuje zarówno korzyści wynikające ze współpracy, jak i trudności w jej organizacji. Posiada charakter porównawczy, gdyż przybliża rozwiązania innych krajów w tym zakresie. Dodatkowo scharakteryzowane zostały pilotażowe badania dotyczące współpracy placówek przedszkolnych z rodzicami i lokalną społecznością.

Bibliografia

Adamczyk M., Cywilizacja Zachodnia, [Western Civilization], Wyd. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2011.

Błażejewski W., Pedagogika porównawcza, [Comparative Education], Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.

Ferenz K., Współczesne funkcje przedszkola, [The Modern Functions of the Kindergarten], „Wychowanie w Przedszkolu” 1999, No. 4.

Gmerek T., Społeczne funkcje szkolnictwa w Finlandii, [Social Functions of Education in Finland], Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie, Poznań-Leszno 2007.

Guz S., Edukacja przedszkolna w okresie przemian, [Pre-school Education in Transformation], Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, TWP, Warszawa 2006.

Kowalski J., Powstanie i rozwój cywilizacji chińskiej, [w:] Azja-Pacyfik. Społeczeństwo polityka – gospodarka, [The Inception and Development of Chinese Civilization, [in:] Asia-Pacific. Politics – economy], t.2, Wyd. Instytutu Studiów Politycznych PAN, Toruń 1999.

Kieniewicz J., Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu, [Introduction to the History of Civilizations of East and West], Wyd. Dialog, Warszawa 2003.

Kujawiński J., Ewolucja szkoły i jej współczesna wizja, [The Evolution of the School and Its Contemporary Visio], Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2010.

Najam A., The four C’s of Third Sector – Government Relations: Cooperation, Confrontation, Complementarity and Co-optation, Nonprofit Management and Leadership, 2000, Vol. 10/4.

Nowakowska-Siuta R., Pedagogika porównawcza, Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju, [Comparative Educational studies. Problems, Status of the Research, the Perspective of the Development], Impuls, Kraków 2014.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, [New Pedagogical Dictionary] Wyd. Żak, Warszawa 1996.

Pilch T., Środowisko lokalne-struktura, funkcje i przemiany, [w:] Pedagogika społeczna, [Local Environment-Structure, Function and Metabolism], [in:] [Social Pedagogy], red. T. Pilcha, I. Nepalczyk, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2003.

Theiss W., B. Skrzypczak [red.], Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym, [Education and Social Animation in the Local Environment ], Centrum Wspierania Aktywności lokalnej CAL,Warszawa 2006.

Totman C, Historia Japonii, [History of Japan] Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

Winiarski M., Rodzina – szkoła – środowisko lokalne. Problemy edukacji środowiskowej, [Family – school – local community. The problems of pedagogy environmental], Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2000.

Wroczyński R., Pedagogika społeczna, [Social Pedagogy], PWN, Warszawa 1985.

http://www.eurydice.org.pl

http://www.gov.uk

Opublikowane
2016-06-14
Jak cytować
Kamińska, A. (2016). Współpraca przedszkola z rodzicami i środowiskiem lokalnym jako jedna z tendencji zmian oświatowych w edukacji przedszkolnej – analiza porównawcza. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 10(36/2), 31-42. https://doi.org/10.14632/eetp_36.2

Inne teksty tego samego autora