Świadomość zdrowego odżywiania u dzieci w wieku wczesnoszkolnym a działania realizowane przez szkołę

Słowa kluczowe: uczeń, zdrowie, szkoła podstawowa, zdrowe odżywianie, świadomość

Abstrakt

Żyjemy w takich czasach, że świadomość znaczenia zdrowego odżywiania jako istotnego czynnika zdrowia jest już powszechnie wiadoma. Do zadań szkoły z racji pełnionej misji edukacyjnej i wychowawczej należy kształtowanie nawyków, zachowań i postaw promujących zdrowe odżywianie. Dlatego słuszne wydaje się podjęcie i przeprowadzenie badań wśród uczniów szkoły podstawowej w celu poznania ich świadomości w zakresie zdrowego odżywiania oraz działań realizowanych przez szkoły z edukacji żywieniowej. W części empirycznej artykułu zaprezentowano analizę wyników badań przeprowadzonych wśród uczniów klas drugich i trzecich (N=170) w kilku wybranych szkołach podstawowych na terenie Powiatu Bialskiego w woj. lubelskim. Dopełnieniem badań ilościowych były badania jakościowe przeprowadzone w formie indywidualnych wywiadów z 8 nauczycielami-wychowawcami uczniów klas objętych badaniem. Analiza i interpretacja uzyskanych wyników badań z jednej strony pokazała wysoki poziom wiedzy badanych uczniów w zakresie zdrowego odżywiania, na co w dużym stopniu mają wpływ atrakcyjne działania edukacyjne prowadzone przez nauczycieli, a z drugiej strony oceniła sposób odżywiania uczniów, który w wielu obszarach budzi niepokój i wymaga integracji z rodzinami.

 

Bibliografia

Brzezińska A. (2019). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Demel M. (1980). Pedagogika zdrowia, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Dziwisz S. (2017). Wdrażanie zasad zdrowego żywienia w szkołach publicznych – walka z otyłością i niedożywieniem, “The Central European Journal of Social Sciences and Humanities”, nr 62 (376), s. 61-71.

Franciscato S.J., Janson G., Machado R., Pereira Lauris J.R., Javarez de Andrade S.M., Fisberg M. (2019). Impact of the Nutrition Education Program Nutriamigos® on Levels of Awareness on Healthy Eating Habits in School-aged Children, „Journal of Human Growth and Development”, nr 29(3), s. 390-402, DOI: 10.7322/jhgd.v 29.9538.

Gawęcki J. (2010). Żywienie człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Harwas-Napierała B., Trempała, J. (red.). (2004). Psychologia rozwoju człowieka – część 2. Charakterystyka okresów życia człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jarosz M. (2008). Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia, Warszawa: Wydawca Instytut Żywności i Żywienia.

Kunachowicz H., Czarnowska-Misztal E., Turlejska H. (2007). Zasady żywienia człowieka, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Kunachowicz H., Przygoda B., Nadolna I., Iwanow K. (2019). Tabele składu i wartości odżywczej żywności, Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie.

Molska K. (red.). (2010). Zasady zdrowego żywienia, Warszawa: Wydawca Instytut Żywności i Żywienia.

Swaminathan S., Thomas T., Kurpad A. V., Vaz M. (2019). Perceptions of Healthy Eating: A Qualitative Study of School-Going Children in South India, “Health Education Journal”, nr 68 (2), s. 94-110, DOI: 10.1177/0017896909103845.

Syrek E. (2000). Zdrowie w aspekcie pedagogiki społecznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Wolański N. (2012). Rozwój biologiczny człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wolny B. (2012). Szkolna edukacja zdrowotna ukierunkowana na doskonalenie jakości życia uczniów, Lublin: Wydawnictwo KUL.

WHO (2012). Social Determinants of Health and Well‑being Among Young People, HEALTH BEHAVIOUR IN SCHOOL‑AGED CHILDREN (HBSC) STUDY: INTERNATIONAL REPORT FROM THE 2009/2010 SURVEY, Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, (Health Policy for Children and Adolescents, No. 6).

Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K. (2010). Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Żebrowska M. (red.). (1986). Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Tom I, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U.2017, poz. 356).

Opublikowane
2020-11-21
Jak cytować
Nazaruk, S. K. (2020). Świadomość zdrowego odżywiania u dzieci w wieku wczesnoszkolnym a działania realizowane przez szkołę . Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 15(4(58), 103-116. https://doi.org/10.35765/eetp.2020.1558.07
Dział
Thematic Articles