Proces socjalizacji w klasach zróżnicowanych kulturowo – przykłady z praktyki szkolnej

Stanisława Katarzyna Nazaruk

Abstrakt


Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym wszystkie dzieci przebywające na terytorium Polski objęte są obowiązkiem szkolnym, dotyczy to również dzieci uchodźców, które przybyły razem ze swoimi rodzicami. W szkole dzieci uczą się języka polskiego, nawiązują pierwsze kontakty, przełamują bariery, uprzedzenia, kształtują swoją osobowość i postawy. Celem przeprowadzonych badań było poznanie pracy dydaktyczno-wychowawczej wybranych szkół w procesie socjalizacji dzieci uczęszczających do klas zróżnicowanych kulturowo. Problematyka badawcza dotyczyła relacji dzieci w klasach międzykulturowych, działań i czynników zakłócających proces socjalizacji dzieci obcojęzycznych. W celu zebrania materiału badawczego zastosowano wywiad nieskategoryzowany wśród nauczycieli. Badania zostały przeprowadzone w wybranych szkołach podstawowych w powiecie bialskim. Na podstawie zgromadzonych wyników można stwierdzić, że proces ten przebiega bez większych zakłóceń. Współpraca między szkołą a rodzinami, które chcą mieszkać w Polsce, pomaga w procesie socjalizacji dzieci z rodzin cudzoziemców. Zaobserwowano wiele czynników pozytywnie kształtujących socjalizację dzieci uchodźców i dzieci polskich, co nie pozostanie bez znaczenia zarówno dla ich rozwoju osobistego, jak i dla całego społeczeństwa.Słowa kluczowe


uczniowie; proces socjalizacji; szkoła; klasy międzykulturowe; uchodźcy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kosowicz A., Uchodźca, [w:] Uchodźca mój dobry sąsiad, red. P. Dziliński, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.

Kruszewska A., Między przedszkolem a szkołą obowiązek szkolny sześciolatka – dziecko przekracza próg szkolny, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Częstochowa 2015.

Filipiak M., Socjologia kultury. Zarys zagadnień, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2006.

Pawlic-Rafałowska E., Bernacka-Langier A., Inny w polskiej szkole, Wyd. Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Warszawa 2010.

Skorny Z., Proces socjalizacji dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987.

Smolińska-Theiss B., Dzieciństwo – zmieniająca się kategoria społeczna, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” (2002)4.

Stech K., Ratuś B., Pakty Praw Człowieka w procesie edukacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Zielona Góra 1994.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, opublikowane 18 czerwca 2014 r., Dz.U. z 2014 r., poz. 803.

Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 roku ze zmianami wynikającymi z ustawy z 19 marca 2009 roku, Dz.U. nr 56, poz. 458.
DOI: https://doi.org/10.14632/eetp.2016.11.42.39

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787