Proces socjalizacji w klasach zróżnicowanych kulturowo – przykłady z praktyki szkolnej

Słowa kluczowe: uczniowie, proces socjalizacji, szkoła, klasy międzykulturowe, uchodźcy

Abstrakt

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym wszystkie dzieci przebywające na terytorium Polski objęte są obowiązkiem szkolnym, dotyczy to również dzieci uchodźców, które przybyły razem ze swoimi rodzicami. W szkole dzieci uczą się języka polskiego, nawiązują pierwsze kontakty, przełamują bariery, uprzedzenia, kształtują swoją osobowość i postawy. Celem przeprowadzonych badań było poznanie pracy dydaktyczno-wychowawczej wybranych szkół w procesie socjalizacji dzieci uczęszczających do klas zróżnicowanych kulturowo. Problematyka badawcza dotyczyła relacji dzieci w klasach międzykulturowych, działań i czynników zakłócających proces socjalizacji dzieci obcojęzycznych. W celu zebrania materiału badawczego zastosowano wywiad nieskategoryzowany wśród nauczycieli. Badania zostały przeprowadzone w wybranych szkołach podstawowych w powiecie bialskim. Na podstawie zgromadzonych wyników można stwierdzić, że proces ten przebiega bez większych zakłóceń. Współpraca między szkołą a rodzinami, które chcą mieszkać w Polsce, pomaga w procesie socjalizacji dzieci z rodzin cudzoziemców. Zaobserwowano wiele czynników pozytywnie kształtujących socjalizację dzieci uchodźców i dzieci polskich, co nie pozostanie bez znaczenia zarówno dla ich rozwoju osobistego, jak i dla całego społeczeństwa.


Bibliografia

Kosowicz A., Uchodźca, [w:] Uchodźca mój dobry sąsiad, red. P. Dziliński, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.

Kruszewska A., Między przedszkolem a szkołą obowiązek szkolny sześciolatka – dziecko przekracza próg szkolny, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Częstochowa 2015.

Filipiak M., Socjologia kultury. Zarys zagadnień, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2006.

Pawlic-Rafałowska E., Bernacka-Langier A., Inny w polskiej szkole, Wyd. Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Warszawa 2010.

Skorny Z., Proces socjalizacji dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987.

Smolińska-Theiss B., Dzieciństwo – zmieniająca się kategoria społeczna, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” (2002)4.

Stech K., Ratuś B., Pakty Praw Człowieka w procesie edukacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Zielona Góra 1994.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, opublikowane 18 czerwca 2014 r., Dz.U. z 2014 r., poz. 803.

Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 roku ze zmianami wynikającymi z ustawy z 19 marca 2009 roku, Dz.U. nr 56, poz. 458.

Opublikowane
2016-12-30
Jak cytować
Nazaruk, S. K. (2016). Proces socjalizacji w klasach zróżnicowanych kulturowo – przykłady z praktyki szkolnej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 11(4(42), 39-50. https://doi.org/10.35765/eetp.2016.1142.03
Dział
Scientific articles