Wstęp

Słowa kluczowe: wielokulturowość

Abstrakt

Współczesna cywilizacja stanowi system różnorodnych połączeń i wzajemnie na siebie oddziałujących powiązań o zasięgu nie tylko lokalnym, ale dokonującym się na zdecydowanie szerszą skalę. Żaden z procesów występujących w jednym państwie nie dotyczy tylko jego terytorium, lecz wywiera wpływ na inne społeczeństwa. Sytuacja taka została określona mianem globalizacji, przyczyniającej się do wizji świata jednego i ujednoliconego. Zbyszko Melosik, analizując powyższe zjawisko, ukazuje jego dwa aspekty. Pierwszy, o pozytywnym zabarwieniu, wskazuje na równouprawnienie narodów oraz wzrost wrażliwości na różnice kulturowe. Z procesem globalizacji współwystępuje zjawisko wielokulturowości, świadomości różnorodności kulturowej, która powinna prowadzić do zaakceptowania odmienności i integracji. Natomiast drugi koncentruje się na ukazaniu negatywnych atrybutów globalizacji – dominacji jednych społeczeństw nad drugimi, rozpowszechnieniu kulturowych standardów Zachodu, homogenizacji świata czy braku zrozumienia odmienności kulturowej. 

Bibliografia

Surma B., Wychowanie religijne dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wobec wyzwań współczesnego świata, [w:] Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, red. B. Surma, Kraków 2012, s. 205‒206.

Opublikowane
2017-07-01
Jak cytować
Szewczuk, K. (2017). Wstęp. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 12(2(44), 7-8. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/838