Wprowadzenie

Słowa kluczowe: kreatywność, przedsiębiorczość, muzyka, edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna

Abstrakt

Obecnie, w różnych sytuacjach, eksponuje się znaczenie i potrzebę kreatywności, która stanowi jeden z komponentów przedsiębiorczości. Szybko zmieniający się współczesny świat stawia wymagania, którym często efektywnie sprostać może tylko osoba myśląca w sposób nietypowy, oryginalny, nowatorski, wykraczający poza schematy. Kreatywność stanowi klucz do postępu i rozwoju, źródło innowacji, ulepszeń i odkryć w różnych sferach życia społecznego, kulturowego i ekonomicznego; wpływa na sposób działania jednostki nie tylko w sytuacjach problemowych, lecz także w zwyczajnych, codziennych sytuacjach bycia w świecie (Parczewska, Zwierzchowska 2017: 34). Bycie kreatywnym przynosi zarówno jednostce, jak i jej otoczeniu wiele korzyści.

            Przedsiębiorczość to także bardzo ważna i pożądana cecha. Przydaje się w praktyce i to niezależnie od tego, co robimy w życiu. Przedsiębiorczość to nie tylko umiejętność zarządzania swoimi pieniędzmi i umiejętność oszczędzania. To również łatwość dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów, kreatywność i innowacyjność, zdolność do wykorzystywania nadarzających się okazji, gotowość do podejmowania ryzyka, samodzielność, umiejętność przewidywania konsekwencji swoich działań oraz brania za nie odpowiedzialności. Przyjmuje się powszechnie, że przedsiębiorczość nie jest wrodzoną cechą osobowości człowieka, ale postawą, którą można kształtować i rozwijać w toku wychowania i edukacji szkolnej od najmłodszych lat.

Bibliografia

Parczewska T., Zwierzchowska I. (2017). Swoistość postrzegania kreatywności, [w:] J. Bałachowicz J., Adamek I. (red.), Kreatywność jako wymiar profesjonalizacji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s. 34.
Wollman L. (2017), Przedsiębiorczość w procesie uczenia się w koncepcji Guya Claxtona, [w:] A. Murzyn, U. Szuścik (red.), Przedsiębiorczość jako wartość edukacji, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 128–139.
Opublikowane
2022-06-28
Jak cytować
Szczotka, M., & Szewczuk, K. (2022). Wprowadzenie. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(2(65), 5-6. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/2272

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>